Νόμος 3229/04 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Γενικός Διευθυντής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και ειδικές γνώσεις σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέσεις συναφείς προς το αντικείμενο της Επιτροπής, συνεκτιμώμενης της κατοχής συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

 

2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζονται και οι αποδοχές του, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η σύμβαση αυτή μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια κάθε φορά διάρκεια.

 

Οι παράγραφοι 7 και 11 του άρθρου 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως και για τον Γενικό Διευθυντή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 71 του νόμου 3746/2009 (ΦΕΚ 27/Α/2009).

 

3. Οι αρμοδιότητές του Γενικού Διευθυντή είναι οι ακόλουθες:

 

α) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Έχει τη διοικητική διεύθυνση της Επιτροπής.

γ) Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτός από τις περιπτώσεις όπου το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει άλλον εισηγητή.

δ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του απασχολούμενου προσωπικού της Επιτροπής και μεριμνά για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία τους.

ε) Συντάσσει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Επιτροπής και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

στ) Ασκεί όλες τις Αρμοδιότητες που προβλέπονται γι' αυτόν από το νόμο αυτόν ή του ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 278 του νόμου [Ν] 4364/2016 (ΦΕΚ 13/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.