Νόμος 3996/11 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Ειδικές Ρυθμίσεις Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης δ' της παραγράφου 17 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3863/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή στους φορείς αυτοαπασχολούμενων, για τους οποίους προβλέπεται από καταστατικές ή γενικές διατάξεις, η συνταξιοδότηση των γυναικών ασφαλισμένων τους ως μητέρων ανήλικων τέκνων.}

 

Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1)α του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3865/2010 (ΦΕΚ 120/Α/2010) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση που για τα ανωτέρω πρόσωπα προκύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία υποχρεωτική ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, έχουν εφαρμογή οι καταστατικές διατάξεις των τομέων αυτών.

 

Ειδικά για όσους από τους ανωτέρω έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση από 01-01-1993 και εφεξής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του νόμου [Ν] 2084/1992, όπως ισχύει.}

 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται από 01-01-2011 και εφεξής.

 

3. Προκειμένου για τους από 01-01-1993 και εφεξής μισθωτούς ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, η προβλεπόμενη εισφορά για όλους τους Τομείς του Ταμείου υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2084/1992 και των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 124/1993, 125/1993 και 126/1993, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται.

 

Για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων των οποίων οι αποδοχές υπολείπονται του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, οι διαφορές που προκύπτουν στην εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη καταβάλλονται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο, εντός του πρώτου τριμήνου του επόμενου έτους, και σε τρεις κατ' ανώτατο όριο μηνιαίες δόσεις, εφόσον το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 150 €.

 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της ως άνω διαφοράς εντός του τριμήνου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

 

Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει από την πρώτη του επομένου της δημοσίευσης μήνα.

 

4. Το ιπτάμενο προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που ασφαλίζεται στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων - Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε από τον ανωτέρω Τομέα με τη συμπλήρωση 37 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, συνυπολογιζόμενου του χρόνου ασφάλισης που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α/2003).

 

Για τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση μέχρι 31-12-1992 εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί της παραγράφου 14 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010) όπως ισχύει.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του νόμου 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α/2004) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ιατροί εργασίας, οι οποίοι απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 1568/1985 και έχουν υπαχθεί από την πρόσληψη τους στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου, πλην του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξακολουθούν να υπάγονται στην ασφάλιση του φορέα αυτού, εφόσον η πρόσληψη τους και η υπαγωγή τους στην ασφάλιση πραγματοποιήθηκε μέχρι και την 31-12-1992. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του νόμου 3232/2004.}

 

6. Η προβλεπόμενη προθεσμία στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 3863/2010 για την επιστροφή εισφορών στους από 01-01-1993 έμμισθους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, παρατείνεται μέχρι 31-12-2011.

 

7. Το άρθρο 57 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 5945/1934, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 982/1979 (ΦΕΚ 239/Α/1979), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται εάν ο συνταξιούχος του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών. Σε περίπτωση άσκησης επαγγέλματος ασφαλιστέου στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών χωρίς αναστολή της σύνταξης, οι καταβληθείσες συντάξεις του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος επιστρέφονται εντόκως.

 

2. Δεν θεωρείται ως άσκηση επαγγέλματος η συμμετοχή σε ιατρικά συμβούλια.}

 

8. Ο χρόνος που προστίθεται στο χρόνο ασφάλισης των Τομέων του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 612/1977 (ΦΕΚ 164/Α/1977), όπως ισχύει, για τη συμπλήρωση των 35 ετών ασφάλισης, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης για τους από 01-01-1993 και εφεξής ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται από τους ανωτέρω Τομείς ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θεωρείται ότι διανύθηκε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

 

9. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 14 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 το οριζόμενο ποσοστό 4% γίνεται 0,4% με ισχύ από 01-01-2012 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011.

 

10. Η μηνιαία εισφορά, υπέρ του Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, των συνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ορίζεται σε ποσοστό 10% επί των καταβαλλόμενων συντάξεων της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006), όπως κάθε φορά διαμορφώνεται και κατανέμεται σε ποσοστό 4% σε βάρος των συνταξιούχων και 6% σε βάρος του Τομέα συνταξιοδότησης.

 

Το Ταμείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων υποχρεούται να παρακρατεί από το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης την ανωτέρω εισφορά και να αποδίδει το σύνολο αυτής στον Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Ταμείου.

 

Ως έναρξη εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης ορίζεται η πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 26 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.