Νόμος 2817/00 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε δίκες κατά υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που διώκονται για πράξεις που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί, μπορεί να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου Συμβουλίου του Κράτους ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

2. Υπάλληλοι, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούν σε μόνιμες θέσεις της Ακαδημίας Αθηνών, απασχολούνται στην επιστημονική έρευνα και έχουν διδακτορικό δίπλωμα, μπορούν να ενταχθούν, μετά από κρίση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 1 παράγραφος 7 εδάφιο α' του νόμου [Ν] 1894/1990, σε κενή θέση ερευνητικού προσωπικού συναφή με την επιστημονική στην Ακαδημία απασχόλησή τους, βαθμίδας ανάλογης με τα προσόντα τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1514/1985, χωρίς περιορισμό ορίου ηλικίας. Όσοι εκπονούν διδακτορική διατριβή κρίνονται για ένταξη αμέσως μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, εφόσον η λήψη του διδακτορικού διπλώματος λάβει χώρα εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης κενής θέσης, η ένταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σε συνιστώμενη με τη σχετική πράξη προσωποπαγή θέση. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζονται τα της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού αυτού.

 

3. Η θητεία των πανεπιστημιακών οργάνων διοίκησης παρατείνεται σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Αυγούστου του οικείου ακαδημαϊκού έτους λήξης της.

 

4. Το στοιχείο η' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997 αντικαθίσταται από της ισχύος του ως εξής:

 

{η) να αμείβονται από συγγραφικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα.}

 

5. α) Οι κενές οργανικές θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΔΤΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, όπως μετονομάζονται με το άρθρο 13 του παρόντος, ανήκουν στο οικείο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και μεταφέρονται στα Τμήματα με πράξη του οικείου Πρύτανη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Πρύτανη εκδίδεται πριν από τη λήψη της απόφασης για την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων και ύστερα από πρόταση του συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις για την προκήρυξη των θέσεων και σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

β) Οι κενές οργανικές θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ), Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ανήκουν στο οικείο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και μεταφέρονται στα Τμήματα με πράξη του οικείου Προέδρου δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πράξη του Προέδρου εκδίδεται πριν από τη λήψη της απόφασης για την προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων και ύστερα από πρόταση του συλλογικού οργάνου που είναι αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις για την προκήρυξη των θέσεων και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου του Ιδρύματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του νόμου 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α/2001) και με την παράγραφο 19 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

6. α) Για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών εγγράφεται κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική πίστωση, από την οποία, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιχορηγούνται το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, τα Πανεπιστήμια, τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, οι φοιτητικές ή σπουδαστικές λέσχες τους, καθώς και η λέσχη της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η πίστωση διατίθεται στο μεν Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας για τη σίτιση των φοιτητών και σπουδαστών που διαμένουν ως οικότροφοι σε φοιτητικές ή σπουδαστικές εστίες Πανεπιστημίων ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες βρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού στη χρήση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

 

ή λειτουργούν με δική του ευθύνη και δικό του προσωπικό, στους δε άλλους φορείς για τη σίτιση των λοιπών φοιτητών και σπουδαστών. Μετά από αίτηση του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή των άλλων φορέων και σύμφωνη γνώμη των άλλων φορέων ή του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας αντίστοιχα η πίστωση μπορεί να διατίθεται στο μεν Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και για τη σίτιση των λοιπών φοιτητών και σπουδαστών, στους δε άλλους φορείς και για τη σίτιση των στεγαζόμενων ως οικότροφων φοιτητών και σπουδαστών.

 

β) Κριτήρια κατανομής της πίστωσης είναι ο αριθμός των στεγαζόμενων ως οικότροφων προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών, ο αριθμός των σιτιζόμενων προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών, η έδρα του Ιδρύματος ή Σχολής ή Τμήματος, η λειτουργία ή μη λέσχης στο Ίδρυμα και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο κάθε Ίδρυμα ή στη Σχολή ή Τμήμα.

 

γ) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή της Συγκλήτου ή της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Πανεπιστημίου ή του Συμβουλίου κάθε Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση της Εφορίας της Λέσχης, εφόσον υπάρχει, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη δωρεάν σίτιση και οι όροι οικονομικής συμμετοχής προπτυχιακών φοιτητών ή σπουδαστών στη σίτιση.

 

δ) Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεκτιμώνται ιδίως η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του σιτιζόμενου και η εντοπιότητά του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3443/2006 (ΦΕΚ 41/Α/2006).

 

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1966/1991 (ΦΕΚ 147/Α/1991) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α) Τέκνα παλιννοστούντων ομογενών από χώρες της τέως ΕΣΣΔ, τα οποία έχουν γεννηθεί στην αλλοδαπή, είναι φοιτητές ισότιμων και ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εξωτερικού και μετοίκησαν στην Ελλάδα, μπορούν να μετεγγράφονται στα οικεία Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, χωρίς εξετάσεις, εφόσον έχουν εγγραφεί σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, πριν μετοικήσουν στην Ελλάδα και έχουν επιτύχει στο σύνολο των μαθημάτων τουλάχιστον του πρώτου έτους σπουδών του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών ή σε ίσο τουλάχιστον αριθμό μαθημάτων του Ατομικού Προγράμματος Σπουδών του φοιτητή στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προέλευσης.

 

β) Η περαιτέρω μετεγγραφή αυτών σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα δεν επιτρέπεται

 

γ) Οι μετεγγραφές επιτρέπονται:

 

i) Στο 30 και 50 εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη.

ii) Στο 3ο, 5ο και 7ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη και

iii) Στο 3ο, 5ο, 7ο και 9ο εξάμηνο, σε Τμήματα των οποίων η ελάχιστη υποχρεωτική φοίτηση διαρκεί έξι (6) ακαδημαϊκά έτη.

 

δ) Το ποσοστό των μετεγγραφόμενων ορίζεται σε 10% επί του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος που ζητείται η μετεγγραφή στο Τμήμα υποδοχής. Το ποσοστό αυτό κατανέμεται κάθε χρόνο με απόφαση του Τμήματος υποδοχής στα ανωτέρω εξάμηνα, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων για μετεγγραφή.

 

ε) Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι μεγαλύτερος από το προβλεπόμενο ποσοστό, ως κριτήριο για τις μετεγγραφές λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος (μ.o.) της συνολικής βαθμολογίας που έχουν λάβει οι υποψήφιοι κατά τα προηγούμενα έτη σπουδών ή του ατομικού προγράμματος σπουδών στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα προέλευσης.

 

στ) Σε περίπτωση ισοβαθμίας, κατά τα ως άνω, των υποψηφίων, αυτοί μετεγγράφονται ως υπεράριθμοι.}

 

8. Οι φοιτητές των Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος. Οι διατάξεις αυτές έχουν αναδρομική ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 1996 - 1997.

 

9. Στο άρθρο 2 κεφάλαιο Β' του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) προστίθεται περίπτωση 4, ως εξής:

 

{4) Η χορήγηση επάρκειας γνώσης ξένων γλωσσών σε όσες περιπτώσεις τα προσόντα των διδασκόντων δεν συμπίπτουν με τα προσόντα των αντίστοιχων δημόσιων λειτουργών κατά το άρθρο 70 παράγραφος 4 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2545/1940 (ΦΕΚ 287/Α/1940).}

 

10. α) Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει Ετήσιους Πανελλήνιους Μαθητικούς Καλλιτεχνικούς Αγώνες, με σκοπό την καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής των μαθητών και τη σύνδεση της Παιδείας με τις τέχνες.

 

β) Για την Οργάνωση των Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων συστήνεται Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με διετή θητεία.

 

γ) Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων αποτελείται από ένδεκα μέλη, ως εξής:

 

i) Ένα πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της εκπαίδευσης ή των γραμμάτων και των τεχνών, ως Πρόεδρο.

ii) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

iii) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας.

iv) Έναν εκπρόσωπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

v) Το Διευθυντή της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

vi) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

vii) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Εκπαίδευσης.

viii-xi) Τέσσερα μέλη που είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης ή από το προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

δ) Ο αντιπρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής των περιπτώσεων i, v και viii - xi ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα μέλη ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους από τους φορείς που εκπροσωπούν, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου κάθε δεύτερου έτους. Η Επιτροπή συγκροτείται νομίμως, εάν έχει ορισθεί η πλειοψηφία των ως άνω προβλεπόμενων μελών.

 

ε) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, συγκροτούνται πενταμελείς περιφερειακές οργανωτικές επιτροπές ανά περιφέρεια για το συντονισμό και την Οργάνωση των μαθητικών αγώνων σε περιφερειακό επίπεδο. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής, ορίζονται οι κριτικές επιτροπές για καθένα αγώνισμα. Με τις αποφάσεις αυτές καθορίζονται και οι ειδικότερες αρμοδιότητες των Επιτροπών της παρούσας παραγράφου.

 

στ) Οι Μαθητικοί Αγώνες περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες διαγωνισμών:

 

i) Αρχαίου Δράματος και Σύγχρονου θεάτρου

ii) Μουσικής

iii) Ζωγραφικής

iv) Χορού.

 

ζ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να τροποποιούνται οι ανωτέρω κατηγορίες-διαγωνισμών.

 

η) Στους Πανελλήνιους Μαθητικούς Αγώνες μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από τα Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας, της Κύπρου και από

ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

 

θ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι όροι διεξαγωγής των αγώνων και συμμετοχής των μαθητών, οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι όροι συμμετοχής τους, οι ειδικότερες αρμοδιότητες της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την εκτέλεση του παρόντος άρθρου, την Οργάνωση των Μαθητικών Αγώνων και την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες συνδιοργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, είναι δυνατή η μεταφορά των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στον προϋπολογισμό του συνδιοργανωτή φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των αγώνων. Οι δαπάνες των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του συνδιοργανωτή φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση. Οι αποζημιώσεις της Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής, των Περιφερειακών Οργανωτικών Επιτροπών, καθώς και των Περιφερειακών και Πανελλήνιων Κριτικών Επιτροπών των Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 43 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 

11. α) Εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ1 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) οι οποίοι είναι διορισμένοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατέχουν πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Παιδαγωγικής Τεχνολογικής Σχολής / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως εγγράφονται σε επιμορφωτικά προγράμματα της ειδικότητός τους που οργανώνονται στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

 

β) Η φοίτηση στα προγράμματα αυτά είναι ετήσιας διάρκειας και κατανέμεται σε δύο εξάμηνα. Στους αποφοίτους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης, ο βαθμός του οποίου εξάγεται κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος 498/1984 (ΦΕΚ 176/Α/1984). Το πιστοποιητικό παρακολούθησης δεν αποτελεί τίτλο σπουδών και οι κάτοχοι αυτού κατατάσσονται στους κλάδους ΠΕ 17 ή ΠΕ 18 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1566/1985, ανάλογα με την ειδικότητά τους.

 

γ) Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του IΤΕ ρυθμίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των παραπάνω προγραμμάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την Οργάνωση και τη λειτουργία τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 

12. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2158/1993 Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1.α) Η διάρθρωση των υπηρεσιών και η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο όλων των ισχυουσών διατάξεων για το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

 

β) Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία κάθε είδους επιτροπών και ομάδων εργασίας, όπως η προετοιμασία και διεξαγωγή των διαγωνισμών των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, η υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, η υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ή έργων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης. Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών και ομάδων εργασίας γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

 

γ) Για τη συμμετοχή και αποζημίωση του πάσης φύσεως προσωπικού στις παραπάνω επιτροπές και ομάδες εργασίας δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997 και των άρθρων 6, 8, 12 και 21 του νόμου [Ν] 2530/1997.

 

δ) Οι δαπάνες από τη λειτουργία των παραπάνω επιτροπών και ομάδων εργασίας βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, εκτός από τις δαπάνες ομάδων εργασίας και επιτροπών για την εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες καλύπτονται από την τεχνική βοήθεια του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή το αντίστοιχο πρόγραμμα.

 

ε) Στις εξεταστικές επιτροπές του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών μετέχουν με αμοιβή υποχρεωτικά μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι αμοιβές τους καθορίζονται από την κοινή υπουργική απόφαση [Α] 2013976/557/0022/26-04-1994 (ΦΕΚ 350/Β/1994).

 

στ) Για το προσωπικό των άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας ισχύουν οι υπ' αριθμοί [Α] 2001748/185/00221/14-02-1996 (ΦΕΚ 99/Β/1996), [Α] 2024163/3844/00221/25-06-1996 (ΦΕΚ 486/Β/1996) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

 

ζ) Οι προαναφερόμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις δύνανται να τροποποιούνται ως προς το ύψος των αποζημιώσεων των μελών των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας του εδαφίου στ' του παρόντος με όμοιες αποφάσεις, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

 

η) Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 01-01-1999.}

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 2083/1992 προστίθενται τα ακόλουθα:

 

{Στους φοιτητές των παραγράφων 8 και 9 περιλαμβάνονται, εκτός των προπτυχιακών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Τίμιος Σταυρός της Βοστώνης και των Θεολογικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του ανωτέρω άρθρου είναι δυνατή η εγγραφή Και φοίτηση για ένα έτος των ομογενών μεταπτυχιακών φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα των Τμημάτων των Θεολογικών Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης εφόσον είναι κάτοχοι του τίτλου Master of Divinity.

 

Αναλόγως επιτρέπεται σε Έλληνες πτυχιούχους των Θεολογικών Τμημάτων των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, η εγγραφή και φοίτηση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Master of Theology της Θεολογικής Σχολής της Βοστώνης.

 

Κατά το χρόνο της φοίτησής τους και οι δύο κατηγορίες των μεταπτυχιακών φοιτητών θεωρούνται υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και καταβάλλεται σε αυτούς μηνιαία αποζημίωση, το ύφος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Ο συνολικός αριθμός των θέσεων των υποτροφιών ορίζεται σε τρεις (3) για καθεμία από τις δύο αυτές κατηγορίες.}

 

13. Τα υπηρετούντα κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 394/1983 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που διδάσκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και το έργο τους συνίσταται στη διδασκαλία της μουσικής μπορεί να εγγράφονται σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 - 14 του νόμου [Ν] 2083/1992, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

14. α) Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μπορεί να ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου [Ν] 1268/1982 και του νόμου [Ν] 2083/1992, όπως ισχύουν, για το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών τα ακόλουθα θέματα:

 

α)α) Η ίδρυση, συγχώνευση ή κατάργηση επί μέρους ερευνητικών μονάδων του Κέντρου.

 

β)β) Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Κέντρου, η συγκρότηση αυτών, οι αρμοδιότητες αυτών, οι κανόνες λειτουργίας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

γ)γ) Η σύσταση θέσεων του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, τα τυπικά προσόντα διορισμού, τα θέματα προκήρυξης, εκλογής και εξέλιξης των μελών των κατηγοριών αυτών, τα των αποδοχών αυτών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εν γένει υπηρεσιακή κατάστασή τους.

 

β) Στην έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων συμπράττει και ο Υπουργός Οικονομικών, εφόσον από την εφαρμογή τους προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

15. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) διαγράφεται η φράση στο πλαίσιο της έγκρισης του τακτικού προϋπολογισμού ενώ στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση Η μισθοδοσία των μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

 

16. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) απαλείφεται η φράση ανά πρόγραμμα σπουδών και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση Η Σύγκλητος κατανέμει τις ανωτέρω Θέσεις στα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

 

17. Η παράγραφος 12 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: α) Όλα τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού διορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος, ύστερα από σχετική προκήρυξη. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ανά ΘΕ είναι τριμελής επιτροπή που ορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στην οποία συμμετέχουν ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως πρόεδρος, ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Προγράμματος και ο συντονιστής της ΘΕ. Η Διοικούσα Επιτροπή είναι αρμόδια για την επιλογή των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που ορίζονται ταυτόχρονα και ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι Προγραμμάτων ή συντονιστές ΘΕ και β) επιτρέπεται η μετακίνηση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.}

 

18. Συστήνονται στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο πενήντα (50) θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

19. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) μπορεί να παρακρατείται από τα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα που εκτελούνται από το Κέντρο, ποσοστό μέχρι 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

 

20. Στις κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2530/1997 επιτρεπόμενες αμειβόμενες απασχολήσεις για τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού πλήρους απασχόλησης προστίθεται στοιχείο ι)β' με το εξής περιεχόμενο:

 

{ι)β. να αμείβονται από εκτέλεση εφημεριών σε πανεπιστημιακές κλινικές.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 καταργήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

21. Το άρθρο μόνο του νόμου [Ν] 1897/1939, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4113/1960, ως προς το χρόνο της θητείας και της συγκρότησης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Η θητεία της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος Αναργυρείου και Κοργιαλενείου Σχολής Σπετσών είναι εξαετής. Το 1/3 των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής ανανεώνεται κάθε δύο έτη με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση της εκτελεστικής επιτροπής του Ιδρύματος. Η θητεία των μελών της παρούσας επιτροπής λήγει την 02-03-2005.}

 

22. Οι διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] ΙΒ/3566/03-05-1999 (ΦΕΚ 708/Β/1999) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ισχύουν από 01-12-1994.

 

23. Το Διεθνές Απολυτήριο του άρθρου 10 παράγραφος 23 του νόμου [Ν] 2327/1995 είναι ισότιμο με το απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου. Για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων του Διεθνούς Απολυτηρίου απαιτείται η συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις της Γ' τάξης του Ενιαίου Λυκείου, το οποίο τους χορήγησε τον τίτλο αυτόν, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 246/1998, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

24. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να θεσμοθετούνται για κάθε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών αντίστοιχα του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος που λειτουργούν παράλληλα με αυτό. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόκτησης του απολυτηρίου του Ενιαίου Λυκείου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και η διαδικασία πρόσβασης των κατόχων του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο τρόπος απόκτησης του τίτλου σπουδών του Δημοτικού Σχολείου και του απολυτηρίου του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

 

25. Η διάταξη της πρώτης περιόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2517/1997 εφαρμόζεται και για τους υπηρετούντες αναπληρωτές καθηγητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των οποίων η απόφαση του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή τους στη βαθμίδα αυτή είχε εκδοθεί πριν από τη δημοσίευση του νόμου [Ν] 2517/1997. Κατά τα λοιπά υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2517/1997.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 25 καταργήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

26. Από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η εκκαθάριση της δαπάνης και η πληρωμή των χρηματικών ενταλμάτων για τα διδακτικά βιβλία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γίνεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται ετησίως για το σκοπό αυτόν στον προϋπολογισμό τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 26 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

27. Οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των φοιτητών των μη αυτοδύναμων Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συμμετέχουν στη Σύγκλητο, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι των μη αυτοδύναμων Τμημάτων συμμετέχουν στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού των Ιδρυμάτων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

28. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2174/1993, με τις οποίες αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 22 του νόμου [Ν] 2083/1992, ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 1999 - 2000.

 

29. α) Όλες οι αρμοδιότητες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων σε θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες πριν μεταβιβαστούν σε αυτές δυνάμει του άρθρου 3 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), ανήκαν στους νομάρχες και στις νομαρχιακές υπηρεσίες ως όργανα του Κράτους, περιέρχονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ασκούνται δια των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

β) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Νομάρχης νοείται στο εξής o Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

γ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις παρεπόμενες σε σχέση με τη λειτουργία της εκπαίδευσης αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος, ιδίως σε θέματα σχετικά με τη στέγαση, συστέγαση, συντήρηση, μίσθωση και τις εν γένει λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων σχολείων, τη μεταφορά των μαθητών, τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την έγκριση των μαθητικών εκδρομών και άλλων τοπικών θεμάτων.

 

δ) Οι διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών του άρθρου 56 του νόμου [Ν] 1566/1985 και του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2043/1992 (ΦΕΚ 79/Α/1992), τα γραφεία φυσικής αγωγής του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1304/1982 (ΦEK 144/Α/1982) και τα γραφεία τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2043/1992 αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασκούν τις αρμοδιότητες της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου υπό την ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ε) Στην έδρα κάθε περιφέρειας του Κράτους λειτουργεί περιφερειακή διεύθυνση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία υπάγεται στον Γενικό/ Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στην περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης προΐσταται περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, που προέρχεται από εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

στ) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι μετακλητοί δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Για το διορισμό τους εκδίδεται σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα πληρωθούν, τα υποβλητέα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων και η προθεσμία υποβολής τους. Οι υποψήφιοι είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πρέπει να συγκεντρώνουν τα εξής προσόντα: α) Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλο αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και γ) σημαντικά διοικητικά και επιστημονικά προσόντα και αξιόλογη διοικητική και διδακτική εμπειρία.

 

Για την αξιολόγηση των υποψήφιων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης συνεκτιμώνται η εμπειρία και οι σπουδές σε θέματα διοίκησης της εκπαίδευσης, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η επιμόρφωση, η γνώση ξένων γλωσσών, η Οργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια ή άλλες επιστημονικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, η ικανότητα εφαρμογής προγραμμάτων και καινοτομιών, η γνώση και η ικανότητα αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προβλημάτων, η ικανότητα συνεργασίας με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, η αποδοτικότητα στο εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η λήψη αποφάσεων, η Οργάνωση εκπαιδευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και η εν γένει συγκρότηση και η προσωπικότητα των υποψηφίων, όπως αυτή συνάγεται από τα στοιχεία των υπηρεσιακών φακέλων, το συν-υποβαλλόμενο βιογραφικό σημείωμα αυτών και τη συνέντευξη που πραγματοποιείται ενώπιον του ειδικού συμβουλίου επιλογής.

 

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σε δύο στάδια από. ειδικό συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται από:

 

α) το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού ως Πρόεδρο,

β) ένα μέλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και

γ) ένα μέλος καθενός από τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών Εκπαίδευσης.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραμματέας του συμβουλίου από διοικητικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου ή εκπαιδευτικούς αποσπασμένους στην υπηρεσία αυτή. Το συμβούλιο σε πρώτο στάδιο μετά από αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων επιλέγει τους καταλληλότερους σε αριθμό εξαπλάσιο των θέσεων που θα πληρωθούν, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός υποψηφίων, οι οποίοι εγγράφονται σε σχετικό πίνακα. Ακολούθως σε δεύτερο στάδιο καλεί τους προεπιλεγέντες σε συνέντευξη για την εξέταση της εν γένει συγκρότησης και προσωπικότητας των υποψηφίων. Μετά το πέρας της συνέντευξης το συμβούλιο συντάσσει αξιολογικό πίνακα των επικρατέστερων σε αριθμό τριπλάσιο των υπό προκήρυξη θέσεων με βάση και τις προτιμήσεις των υποψηφίων.

 

Ο πίνακας αυτός, ο οποίος ισχύει για μία τριετία, κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βάση τη σειρά αξιολόγησης και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων διορίζει τους περιφερειακούς διευθυντές και τοποθετεί αυτούς στις υφιστάμενες κενές θέσεις με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι αποχωρούντες Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης επανέρχονται στις θέσεις που κατείχαν πριν από το διορισμό τους.

 

ζ) Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης υπάγονται στο Γενικό/Διοικητικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ασκούν τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, των κέντρων ξένων γλωσσών και φροντιστηρίων, των λοιπών στελεχών της εκπαίδευσης και όλων των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν στην περιοχή τους, εκτός των αρμοδιοτήτων που ρητά επιφυλάσσει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με απόφασή του.

 

η) Στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης καταβάλλονται οι αποδοχές Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στις αποδοχές αυτές περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 2530/1997. Το επίδομα θέσης, που προβλέπεται από την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2986/2002, εξακολουθεί να καταβάλλεται.

 

θ) Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τις διευθύνσεις:

 

α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Κάθε Διεύθυνση αποτελείται από τα Τμήματα:

 

α) Εκπαιδευτικών θεμάτων και

β) Διοικητικών και οικονομικών θεμάτων.

 

Των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Εκπαιδευτικών θεμάτων προΐστανται εκπαιδευτικοί της αντίστοιχης βαθμίδας, που επιλέγονται και τοποθετούνται για τετραετή θητεία. Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης τοποθετούνται από τους οικείους αξιολογικούς πίνακες επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης των νομών. Προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων τοποθετούνται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) ή εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΚΥΣΔΙΠ) ή των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ - ΚΥΣΠΕ) αντίστοιχα).

 

ι) Οι υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που υπηρετούν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις με απόσπαση δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 6 και 8 του νόμου 2218/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παράγραφος 8 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994). καθώς και όσοι διορίστηκαν σε κενές θέσεις των υπηρεσιακών μονάδων, ύστερα από - διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε μετά την ισχύ του νόμου 2218/1994, θεωρούνται ότι κατέχουν αυτοδικαίως αντίστοιχες θέσεις στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών και στις γραμματείες των δημόσιων σχολείων. Οι θέσεις αυτές ανακατανέμονται στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης των νομών, στις γραμματείες των δημόσιων σχολείων και στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης της περίπτωσης ε' της παρούσας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται κατά το άρθρο 20 παράγραφος 5 του νόμου [Ν] 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Τα θέματα διορισμού, υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων αυτών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του νόμου 2683/1999 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και άλλες διατάξεις. Αρμοδιότητες υπηρεσιακού συμβουλίου για τους υπαλλήλους αυτούς ασκεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ) που έχει συσταθεί και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιφυλασσομένων των αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔIΠ) που θα καθορισθούν κατά τις διατάξεις της περίπτωσης ι)ζ' της παρούσας. Σε κενές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης και των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης των νομών μπορεί να αποσπώνται για μία τριετία, που μπορεί να ανανεώνεται, εκπαιδευτικοί των σχολείων της αντίστοιχης βαθμίδας, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του κατά την περίπτωση ι)δ' της παρούσας οικείου ανώτερου υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

ι)α) Τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και των προϊσταμένων των διευθύνσεων και τμημάτων των περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ι)β) Οι μετακλητοί περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης μετά την αποχώρησή τους επανέρχονται στις οργανικές θέσεις τους. Εάν πριν από το διορισμό τους κατείχαν θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, επανέρχονται στις θέσεις αυτές, εφόσον είναι κενές, ή τοποθετούνται σε αντίστοιχες κενές ή θέσεις που κενώνονται της προτίμησής τους για συμπλήρωση της τετραετούς θητείας τους.

 

ι)γ) Τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης αναπληρώνουν Σχολικοί Σύμβουλοι που υπηρετούν στην περιοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοίκησης διοικητικός υπάλληλος που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

 

ι)δ) Σε κάθε περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης συνιστώνται:

 

α) Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ).

β) Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) και

γ) Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ).

 

Πρόεδρος του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΠΕ) και του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΠΥΣΔΕ) είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Αντιπρόεδρος ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της οικείας βαθμίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Μέλη του καθενός από τα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια ορίζονται ένας Διευθυντής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας των νομών ή νομαρχιών, καθώς και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών της αντίστοιχης βαθμίδας, που ανήκουν οργανικά στα σχολεία της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, αναπληρούμενοι από δύο αναπληρωματικούς εκπροσώπους.

 

Όταν συζητούνται θέματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων, μετέχουν στο Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί των αιρετών εκπροσώπων των δημόσιων εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή των ιδιοκτητών των ιδιωτικών σχολείων, κατά περίπτωση, που ορίζονται από τους οικείους συνδικαλιστικούς φορείς. Για τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τη διαδικασία εκλογής των αιρετών εκπροσώπων εφαρμόζονται τα ισχύοντα για τους αιρετούς εκπροσώπους των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Εκπαίδευσης. Η ανακήρυξη των εκλεγομένων γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μέχρι την εκλογή αιρετών εκπροσώπων μετέχουν στα ανώτερα υπηρεσιακά συμβούλια εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, που ορίζονται από τις οικείες δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών.

 

ι)ε) Πρόεδρος του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού είναι ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης και μέλη αυτού δύο διοικητικοί υπάλληλοι του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1566/1985, που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, καθώς και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων αυτών με ισάριθμους αναπληρωτές, που εκλέγονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 1586/1966.

 

ι)στ. Τα Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με διετή θητεία. Η πρώτη συγκρότηση αυτών γίνεται εντός μηνός από τη συγκρότηση και λειτουργία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και η θητεία των μελών τους λήγει την 31-12-2002. Αναπληρωματικά μέλη των τακτικών μελών ορίζονται:

 

α) του προέδρου διευθυντής εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας των νομών ή νομαρχιών της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

β) του αντιπροέδρου Σχολικός Σύμβουλος της οικείας βαθμίδας,

γ) του διευθυντή εκπαίδευσης άλλος διευθυντής εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας,

δ) του προέδρου του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ο προϊστάμενος του τμήματος διοίκησης της περιφερειακής διεύθυνσης και

ε) των τακτικών μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού ομοιόβαθμοι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες της περιοχής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

Γραμματέας κάθε συμβουλίου ορίζεται, με την απόφαση συγκρότησης, διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, αναπληρούμενος από διοικητικό υπάλληλο ή εκπαιδευτικό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

 

ι)ζ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού και ο τρόπος λειτουργίας αυτών και αναπροσδιορίζονται οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ) και του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού.

 

Επί των προτάσεων των Περιφερειακών και Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Εκπαίδευσης και των εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων, προτάσεων και αποφάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού, αποφασίζει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

ι)η) Από τη συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού παύουν να λειτουργούν τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Διοικητικού Προσωπικού, που συστήθηκαν και λειτουργούν στους νομούς και τις νομαρχίες σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 παράγραφος 6 του νόμου [Ν] 1986/1966 και καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1824/1988 και του άρθρου 3 παράγραφος 12 του νόμου 2190/1994.

 

ι)θ Στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο που προβλέπεται από το άρθρο 16 του νόμου 2683/1999 μετέχουν, αντί των δύο (2) μόνιμων υπαλλήλων με βαθμό διευθυντή, δύο (2) προϊστάμενοι διεύθυνσης εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας.

 

κ) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 29 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002), με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002), με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003), με την περίπτωση α' του άρθρου 12 του νόμου 3260/2004, με την παράγραφο 3 του άρθρου 16 του νόμου 3467/2006 (ΦΕΚ 128/Α/2006), με την παράγραφο 4 του άρθρου 84 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 110 του νόμου [Ν] 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/2018).

 

30. Το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2174/1993 (ΦΕΚ 210/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Από την επιχορήγηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Οργανισμό παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών καλύπτεται και η στέγαση του Κέντρου παιδικού και εφηβικού βιβλίου.}

 

31. α) Τα κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994) συμβούλια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήτοι:

 

α)α) το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

β)β) το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ)γ) το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και

δ)δ) το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 

διέπονται εφεξής ως προς τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία, την αποζημίωση και τα θέματα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.

 

β) Τα κατά την προηγούμενη περίπτωση Συμβούλια είναι επταμελή και αποτελούνται από:

 

α)α) δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Πρυτανικό Συμβούλιο του οικείου Πανεπιστημίου, στο οποίο απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,

 

β)β) δύο Συμβούλους ή μόνιμους Παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης,

 

γ)γ) τους δύο αιρετούς εκπροσώπους των κλάδων των εκπαιδευτικών των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων της αντίστοιχης βαθμίδας, που αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

 

δ)δ) ένα Σχολικό Σύμβουλο της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων ή ένα Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας για τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης των Συμβουλίων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση β' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002).

 

γ) Η συγκρότηση κάθε Συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του, ο εισηγητής και ο γραμματέας. Ως εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος και ως γραμματέας μόνιμος διοικητικός υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αποσπασμένος σε αυτήν εκπαιδευτικός. Όταν το οικείο Συμβούλιο επιλαμβάνεται θεμάτων αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, ύστερα από σχετική προκήρυξη για τη σύνταξη αξιολογικών πινάκων, συμμετέχουν ειδικοί εισηγητές και τρεις βοηθοί γραμματείς που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Προϊστάμενος του οικείου Τμήματος θέτει υπόψη του Συμβουλίου Επιλογής τις αιτήσεις και τα στοιχεία που συνάπτονται σε αυτές, καθώς και τις προκύπτουσες από τα μετρήσιμα κριτήρια αξιολογικές μονάδες του κάθε υποψηφίου κατά περίπτωση και στο σύνολό τους.

 

δ) Για τον ορισμό των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Συμβουλίων, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απευθύνει σχετικό ερώτημα προς ένα ή περισσότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εδρεύουν στην περιοχή Αττικής και προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τάσσει εικοσαήμερη προθεσμία για την υποβολή των σχετικών προτάσεων. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής ο Υπουργός προβαίνει στον ορισμό των μελών χωρίς πρόταση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η περίπτωση δ' καταργήθηκε με το άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2986/2002 (ΦΕΚ 24/Α/2002).

 

ε) Τα Συμβούλια Επιλογής Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι αρμόδια και για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού δικαίου των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων υπάγονται στα αντίστοιχα Κεντρικό Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΚΥΣΠΕ - ΚΥΣΔΕ).

 

στ) Η επιλογή των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των Τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνεται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση.

 

ζ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης στους προέδρους, μέλη, ειδικούς εισηγητές και εισηγητές που μετέχουν στα Συμβούλια της παρούσας παραγράφου.

 

η) Τα υπηρεσιακά συμβούλια που μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου είναι αρμόδια για την επιλογή Σχολικών Συμβούλων και Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξακολουθούν να λειτουργούν για την ολοκλήρωση της επανάκρισης σε εκτέλεση αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

 

32. Στους αποσπασμένους στο εξωτερικό εκπαιδευτικούς - κληρικούς καταβάλλεται το επιμίσθιο που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από την παροχή εκπαιδευτικού έργου.

 

33. Οι πράξεις τοποθέτησης σε περισσότερα του ενός σχολεία του εξωτερικού ή σε σχολείο του εξωτερικού και σε Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, με σκοπό τη συμπλήρωση ωραρίου των αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδόθηκαν για τα σχολικά έτη 1997 - 1998 και 1998 - 1999, ισχύουν από την πρώτη ημέρα έναρξης του αντίστοιχου διδακτικού έτους κάθε χώρας.

 

34. Ο οικονομικός και διοικητικός προγραμματισμός, η Οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος προμήθειας εξοπλιστικών μέσων της εταιρείας με την επωνυμία Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, καθώς επίσης και η σχετική διαδικασία διαγωνισμού διενεργούνται από τον Οργανισμό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

35. Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μη μόνιμοι Επιμελητές, Βοηθοί και Επιστημονικοί Συνεργάτες εντάσσονται υποχρεωτικά σε θέσεις Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΕΔΙΠ) ΠΕ κατηγορίας ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) ΠΕ κατηγορίας του οικείου Τμήματος ή σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού ΠΕ κατηγορίας του ίδιου Ιδρύματος. Οι θέσεις του ανωτέρω προσωπικού μεταφέρονται αυτοδικαίως στην κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται διαπιστωτικού χαρακτήρα πρυτανική πράξη. Οι εντασσόμενοι διατηρούν τις αποδοχές τους, στην περίπτωση που οι αποδοχές που ελάμβαναν είναι ανώτερες από τις αποδοχές της νέας τους θέσης, μέχρι οι αποδοχές τους να εξισωθούν με αυτές της νέας θέσης. Θέματα που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

36. α) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 118/Α/1997), όπως αυτή συμπληρώθηκε με τη διάταξη του εδαφίου β' της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2740/1999 (ΦΕΚ 186/Α/1999), προστίθεται περίοδος ως εξής:

 

{Για όλες αυτές τις ειδικές κατηγορίες ορίζεται, με την ίδια απόφαση, ποσοστό θέσεων καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, για κάθε Τμήμα ή Σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα ατομικό και συλλογικό όργανα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.}

 

β) Η παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/1997) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως ακολούθως:

 

{7. Όσοι απέκτησαν τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και τον Ιούνιο του 1999 ή αποφοίτησαν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 1998 - 1999 και μέχρι το Φεβρουάριο του 2000 αποκτήσουν τον τίτλο απόλυσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους επιτρέπει την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και όσοι φοιτούν στη Δ' τάξη των νυκτερινών TEΛ το σχολικό έτος 1999 - 2000 και λάβουν πτυχίο ειδικότητας νυκτερινού ΤΕΛ μέχρι και τον Ιούνιο του 2000, μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, με το σύστημα των γενικών εξετάσεων που καταργείται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Από τον αριθμό εισακτέων στα Τμήματα και στις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανωτέρας Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών / Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως, Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και στις Στρατιωτικές Σχολές και στις Σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τα ακαδημαϊκά έτη 2000 - 2001 και 2001 - 2002, ποσοστό θέσεων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διατίθεται για την εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα αυτά των υπαγομένων στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Κατά τον ορισμό του ανωτέρω ποσοστού θέσεων λαμβάνονται υπόψη τα στατιστικά δεδομένα συμμετοχής αποφοίτων - τελειοφοίτων της τελευταίας πενταετίας στο σύστημα των γενικών εξετάσεων σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του αντίστοιχου έτους.}

 

γ) Με την απόφαση της παραγράφου 10 του άρθρου 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) συγκροτούνται και τα αναγκαία ατομικά και συλλογικά όργανα για την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

37. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου 2640/1998 Δευτεροβάθμια Τεχνική - Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κάτοχοι πτυχίου Β' κύκλου ΤΕΕ έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο πρώτο εαρινό εξάμηνο σπουδών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας με το πτυχίο τους, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

i) Έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον δέκα (10) στα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ii) Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και προετοιμασίας σε Τμήμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος συναφούς ειδικότητας με τον τομέα σπουδών του ΤΕΕ αποφοίτησής τους.

 

Οι υποψήφιοι για παρακολούθηση του προγράμματος αυτού επιλέγονται από αξιολογικό πίνακα με κριτήριο κατάταξης το μέσο όρο βαθμολογίας στα προαναφερθέντα μαθήματα και σε αριθμό που καθορίζεται από το οικείο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από εκείνον του ποσοστού εισαγομένων που έχει καθορισθεί με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Οι υποψήφιοι εγγράφονται στο οικείο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις που διενεργούνται από το ίδιο μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας και κατά τη σειρά επιτυχίας τους. Με τον εσωτερικό κανονισμό κάθε Ιδρύματος, που εκδίδεται κατά τις κείμενες διατάξεις, καθορίζονται τα διδασκόμενα μαθήματα του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης και προετοιμασίας, οι προϋποθέσεις επιτυχούς φοίτησης των κατόχων πτυχίου Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ σε αυτό, η διαδικασία εξετάσεων και εγγραφής τους στο οικείο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μετά το πέρας του ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης, καθώς επίσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικό με τα παραπάνω θέματα.}

 

β) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 2640/1998 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα μαθήματα κάθε ειδικότητας, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο.}

 

38. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982) προστίθενται οι λέξεις πλήρη ή μετά τη λέξη έχουν.

 

39. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), των οποίων έχει λήξει η χρονική διάρκεια λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις ιδρυτικές τους διατάξεις και εκείνα των οποίων η λειτουργία θα λήξει εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρείται ότι λειτουργούν νομίμως.

 

40. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1268/1982 (ΦΕΚ 87/Α/1982), όπως ισχύει, και της παραγράφου 22 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2083/1992, εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Πανεπιστημιακά Μουσεία.

 

41. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 14 του νόμου 2690/1999 δεν εφαρμόζονται προκειμένου για τα συλλογικά όργανα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 41 καταργήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 81 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α/2011).

 

42. Στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σιβιτανίδειου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, που συγκροτείται με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα που κυρώθηκε με το νόμο 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999), αντί των τριών μόνιμων μελών με βαθμό διευθυντή, ορίζονται τρεις (3) μόνιμοι εκπαιδευτικοί με Α' βαθμό από τους υπηρετούντες στο ίδρυμα αυτό.

 

43. Στο τέλος της παραγράφου 3 της περίπτωσης Γ' του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2083/1992, όπως αναριθμήθηκε σε περίπτωση Α' με το εδάφιο α' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2188/1994, προστίθενται τα εξής:

 

{Η ανακοίνωση της προκήρυξης καταχωρίζεται επίσης στο επίσημο έντυπο του οικείου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, εφόσον κυκλοφορεί, και του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ενώ ενημερώνεται και η σχετικώς τηρούμενη σελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο διαδίκτυο (Internet).}

 

44. Στην αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του νόμου [Ν] 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/1996) η φράση Οι σπουδαστές του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας αντικαθίσταται με τη φράση Οι σπουδαστές Τμήματος Λογοθεραπείας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

 

45. α) Στους σχολικούς τροχονόμους του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του νόμου [Ν] 2696/1999, οι οποίοι δεν ανήκουν στο προσωπικό του σχολείου ή του οικείου δήμου, καταβάλλεται από τις σχολικές επιτροπές αποζημίωση για την κάλυψη των εξόδων κίνησής τους. Η αποζημίωση βαρύνει τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που αποδίδονται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τον τακτικό προϋπολογισμό.

 

β) Το ύψος, οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

 

46. Το Τελόγλειο Ίδρυμα δύναται να επιχορηγείται από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

47. α) Οι εξετάσεις των Γ' και Δ' τάξεων των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων διεξάγονται κατά τις απογευματινές ώρες σε πανελλαδικό επίπεδο επί κοινών θεμάτων, αποκλειστικά για τους μαθητές των σχολείων αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου.

 

β) Η πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου των εσπερινών Ενιαίων Λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται σε ειδικό ποσοστό εισαγωγής καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η εξεταστέα ύλη, η διαδικασία των εξετάσεων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

γ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 246/1998 καταργείται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 47 καταργήθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α/2001).

 

48. Η αληθής έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2085/1992, είναι ότι ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

 

49. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2525/1997 διαγράφεται η φράση εγγεγραμμένοι στους πίνακες διοριστέων του νόμου [Ν] 1566/1985 και.

 

50. Για τη λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου Ύδρας επιτρέπεται η είσπραξη εσόδων από εισιτήριο εισόδου, από την πώληση εκδόσεων και αντιγράφων εκθεμάτων και από τη διεξαγωγή λοιπών δραστηριοτήτων. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζονται ο φορέας, ο τρόπος διαχείρισης, τα είδη των δαπανών που θα καλύπτονται από τα έσοδα αυτά, οι προσλήψεις για τη λειτουργία του φορέα, ο τρόπος και η διαδικασία αποδοχής των χορηγιών και δωρεών προς το φορέα, καθώς και άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διατάξεως.

 

51. Η με αριθμό [Α] Γ4/902/29-09-1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/1998), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/1990) τροποποιείται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 2 μετά τη φράση το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται προστίθεται η φράση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Η φράση όπως προβλέπεται από την παράγραφο 5 αυτής της απόφασης της ίδιας παραγράφου διαγράφεται.

 

β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης εγγράφονται και φοιτούν μαθητές με κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 5. Στα Τμήματα αυτά μπορούν να φοιτούν για παιδαγωγικούς λόγους και μαθητές που δεν έχουν επιλεγεί σε αναλογία όχι μεγαλύτερη του συνολικού αριθμού των μαθητών κάθε Τμήματος.}

 

γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) από ειδικούς στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και της Παιδαγωγικής.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των μελών αυτής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, ο τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της θητείας, καθώς και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της.

 

Έργο της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων αποτελεί:

 

α)α) Η μελέτη προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, καθώς και η επίβλεψη υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών.

β)β) Η χάραξη κεντρικών αξόνων δράσης.

γ)γ) Η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της επόμενης παραγράφου.}

 

δ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{5. i) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων ιδρύονται Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ.

 

ii) Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:

 

α)α) Στις προϋποθέσεις ίδρυσης και κατάργησης Τάξεων Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ, καθώς και στην Οργάνωση και λειτουργία αυτών.

β)β) Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού Φυσικής Αγωγής.

γ)γ) Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μαθητών.

δ)δ) Στη διαδικασία και τα όργανα επιλογής των αθλημάτων.}

 

52. Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Σύγκλητος κατανέμει τις παρεχόμενες θέσεις στα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.}

 

53. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Ως έδρα των μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.