Νόμος 3297/04 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Αντικατάσταση, τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002), όπως ισχύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατεθούν στον Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή ή σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμένες από τις εξουσίες αυτές.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Επί τέσσερα (4) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για τη στελέχωση του Ταμείου με κάθε φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001).}

 

3. Το στοιχείο γ' του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) α. Όταν δεν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το ποσό που καλύπτεται με την εγγύηση, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, προκύπτει από το ποσό της οφειλής της

 

Με κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης, μείον τυχόν εισπραχθέντα ποσά μέχρι την ημερομηνία καταβολής του οφειλόμενου από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων ποσού, επί το ποσοστό εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

 

β. Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων καταβάλλει προκαταβολή που αντιστοιχεί στο είκοσι τοις εκατό (20%) της εγγύησής της, όπως αυτή υπολογίζεται κατά την ημέρα καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης, με βάση την οφειλή της μικρής επιχείρησης και το ποσοστό της εγγύησής της.

 

Όταν ασκείται η ένσταση διζήσεως, το ποσό που καλύπτεται με την εγγύηση, σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής προκύπτει από:

 

α)α) την οφειλή της μικρής επιχείρησης κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης,

 

β)β) πλέον τόκων μέχρι δεκαοκτώ (18) μήνες κατ ανώτατο όριο επί του ποσού που προκύπτει από την αφαίρεση της προκαταβολής του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων από την οφειλή της μικρής επιχείρησης, κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης,

 

γ)γ) μείον τυχόν εισπραχθέντα ποσά.

 

Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα παραπάνω πολλαπλασιάζεται επί το ποσοστό της εγγύησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Από το ποσό αυτό αφαιρείται η καταβληθείσα προκαταβολή, για να υπολογιστεί το τελικό ποσό που θα καταβάλει το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στην τράπεζα.

 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων καταβάλλει την παραπάνω προκαταβολή εντός τριμήνου από την ημερομηνία παραλαβής από την τράπεζα συστημένης επιστολής για την καταγγελία της σύμβασης πίστωσης.

 

Στις περιπτώσεις που:

 

α) δεν καταπέσει τελικώς η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,

β) ανακληθεί η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και

γ) ρυθμιστεί η οφειλή της μικρής επιχείρησης από την τράπεζα,

 

η καταβληθείσα προκαταβολή επιστρέφεται στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων εντός διμήνου, έντοκα από την ημέρα της καταβολής της έως την ημέρα της επιστροφής, με επιτόκιο ίσο με αυτό των μεσομακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, της έκδοσης που προηγείται από την ημερομηνία επιστροφής της προκαταβολής.}

 

4. Το στοιχείο ε' του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

 

{ε. Οι επιχειρήσεις για τις οποίες εγγυάται το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων καταβάλλουν σε αυτό προμήθειες, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμολογιακή πολιτική του και εξαρτάται από το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Η προμήθεια για τις εγγυήσεις επί δανείων δεν μπορεί να υπολείπεται του ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του αναλαμβανόμενου κινδύνου:}

 

5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Ταμείο δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.}

 

6. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 10, προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 που έχουν ως εξής:

 

{3. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του νόμου 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/1994) εφαρμόζονται ανάλογα και στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, για το οποίο, το ποσοστό επί του ποσού του ετήσιου μέσου όρου των εν ενεργεία εγγυήσεων ορίζεται ένα τοις εκατό (1%).

 

4. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μπορεί να ανοίγει λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα στη Διεύθυνση Εργασιών του Δημοσίου Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών, με σκοπό τη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του και από την Τράπεζα αυτή.}

 

7. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 3, 5 και η υπ' αριθμόν 3 που προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του νόμου 3066/2002.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.