Νόμος 3325/05 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Συγχώνευση εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων βιομηχανιών, βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν νόμιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής είναι δυνατή με τη μεταφορά της μίας από αυτές στη θέση της άλλης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο ΣΤ18.2 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014).

 

2. Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων επαγγελματικών εργαστηρίων σε περιοχή Γενικής Κατοικίας μπορεί να γίνει, εφόσον η μονάδα που προκύπτει από τη συγχώνευση παραμένει επαγγελματικό εργαστήριο.

 

Εάν μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες είναι βιομηχανία βιοτεχνία και οι άλλες επαγγελματικά εργαστήρια, τότε η συγχώνευση γίνεται υποχρεωτικά στη θέση λειτουργίας της βιομηχανίας βιοτεχνίας.

 

3. Αν η μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες λειτουργεί σε περιοχή Γενικής Κατοικίας ενώ η άλλη ή οι άλλες λειτουργούν σε περιοχές εκτός Γενικής Κατοικίας τότε η συγχώνευση γίνεται υποχρεωτικά στην περιοχή εκτός Γενικής Κατοικίας. Αν η μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες λειτουργεί σε περιοχή Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, περιοχές ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων ή σε περιοχή υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987 ή σε περιοχή που, από ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιομηχανιών βιοτεχνιών, η συγχώνευση πραγματοποιείται υποχρεωτικά στη θέση της μονάδας που βρίσκεται σε χωροθετημένη περιοχή.

 

4. Σε περίπτωση που μία από τις συγχωνευόμενες μονάδες είναι μέσης όχλησης, η συγχώνευση μπορεί να γίνει μόνο στη θέση όπου λειτουργεί η μονάδα μέσης όχλησης, εφόσον οι συγχωνευόμενες μονάδες αναλάβουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 19 ή με τη μετεγκατάστασή τους σε περιοχές Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, περιοχές ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων. ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987 ή σε περιοχές που, από ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιομηχανιών βιοτεχνιών.

 

5. Μετά τη συγχώνευση, η άδεια λειτουργίας των μεταφερόμενων μονάδων παύει να ισχύει στην προηγούμενη θέση τους.

 

6. Στις συγχωνεύσεις βιομηχανικών βιοτεχνικών μονάδων κατά τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων μπορεί να καταβληθεί η επιχορήγηση της παραγράφου 4 του άρθρου 19 μόνο στην περίπτωση που η συγχώνευση πραγματοποιείται μέσα σε περιοχές Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, Βιοτεχνικά Πάρκα, ή σε περιοχές υποδοχής χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 23-02-1987 ή σε περιοχές που, από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, προορίζονται για την εγκατάσταση βιομηχανιών βιοτεχνιών.

 

7. Σε περίπτωση διαχωρισμού υφιστάμενων βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που λειτουργούν νόμιμα εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής, για τη δημιουργία 2 ή περισσότερων δραστηριοτήτων που ανήκουν σε διαφορετικά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και λειτουργούν σε πλήρως διακεκριμένους χώρους, οι προκύπτουσες από τον διαχωρισμό μονάδες θεωρούνται υφιστάμενες δραστηριότητες και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 17 του παρόντος, εφόσον η συνολική όχληση που προκύπτει από τη δραστηριότητα όλων των επιμέρους μονάδων δεν υπερβαίνει αθροιστικά την όχληση από τη λειτουργία της αρχικής διαχωριζόμενης μονάδας κατά το χρόνο της τελευταίας αδειοδότησής της. Προκειμένου περί διαχωρισμού ναυπηγοεπισκευαστικών δραστηριοτήτων, για την έκδοση ή τροποποίηση της άδειας λειτουργίας και της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κάθε προκύπτουσα δραστηριότητα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί του άρθρου 16 του νόμου 3325/2005, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε προκύπτουσα δραστηριότητα λειτουργεί σε έκταση που αποτελεί τμήμα του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας πριν από τον διαχωρισμό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 51 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 49 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

8. Σε περίπτωση διαχωρισμού υφιστάμενων βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών και αποθηκών που λειτουργούν νόμιμα, για τις επιμέρους μονάδες που προκύπτουν από το διαχωρισμό εξακολουθεί να ισχύει κατά περίπτωση και αναλόγως του αδειοδοτικού καθεστώτος που διέπει τη δραστηριότητά της, η άδεια ή έγκριση ή γνωστοποίηση εγκατάστασης ή η υπεύθυνη δήλωση της διαχωριζόμενης επιχείρησης. Η έγκριση λειτουργίας των επιμέρους μονάδων, εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, χορηγείται, χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση εγκατάστασης, με τροποποίηση της άδειας ή έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας ή της υπεύθυνης δήλωσης της διαχωριζόμενης μονάδας. Για την τροποποίηση της άδειας ή έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας ή της υπεύθυνης δήλωσης, ως προς την αλλαγή του φορέα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του νόμου 3982/2011.

 

Αν για τη διαχωριζόμενη μονάδα έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), οι όροι αυτοί καλύπτουν και τις επιμέρους μονάδες και δεν απαιτείται νέα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την άδεια, έγκριση, γνωστοποίηση ή υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας τους. Στις πράξεις που εκδίδονται ή στις δηλώσεις που γίνονται για τη λειτουργία των προκυπτουσών μονάδων τίθεται όρος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Μετά τη λήξη ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για καθεμία από τις επιμέρους μονάδες εκδίδεται, εφόσον προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και με τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της διαχωριζόμενης μονάδας, διακριτή απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για κάθε δραστηριότητα και φορέα. Λοιπά πιστοποιητικά και εγκρίσεις της διαχωριζόμενης μονάδας τεκμαίρεται ότι καλύπτουν τις μονάδες που προκύπτουν μετά τον διαχωρισμό και εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, οπότε και καθεμία από αυτές οφείλει να εφοδιαστεί με αυτά ξεχωριστά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.