Νόμος 4442/16

Ν4442/2016: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4442/2016: Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 230/Α/2016), 07-12-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Γενικό Μέρος

 

Κεφάλαιο Α

 

Άρθρο 1: Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Γενικές αρχές

Άρθρο 4: Εφαρμογή διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας

 

Κεφάλαιο Β

 

Άρθρο 5: Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης

Άρθρο 6: Περιεχόμενο και διαδικασία της γνωστοποίησης

Άρθρο 7: Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης

Άρθρο 8: Χορήγηση έγκρισης

Άρθρο 8Α

Άρθρο 8Β: Γενικές Αρχές Πιστοποίησης

Άρθρο 8Γ: Επιλογή προτύπων

Άρθρο 9: Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων

Άρθρο 10: Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων

Άρθρο 11: Παράβολο

 

Κεφάλαιο Γ

 

Άρθρο 12: Αρχές ελέγχου και εποπτείας

 

Κεφάλαιο Δ

 

Άρθρο 13: Αρμόδιες αρχές

Άρθρο 14: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

 

Κεφάλαιο Ε

 

Άρθρο 15: Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα

Άρθρο 16: Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

 

Ειδικό Μέρος

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Απλούστευση λειτουργίας Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 17: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 18: Γνωστοποίηση λειτουργίας

Άρθρο 18Α: Έγκριση λειτουργίας

Άρθρο 19: Βεβαίωση καταλληλότητας

Άρθρο 20: Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας

Άρθρο 21: Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων

Άρθρο 22: Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης

Άρθρο 23: Κυρώσεις

Άρθρο 24: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 25: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 26: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ζ: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων

 

Άρθρο 27: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 28: Γνωστοποίηση λειτουργίας

Άρθρο 29: Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων

Άρθρο 30: Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου

Άρθρο 31: Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα

Άρθρο 32: Απλούστευση ρυθμίσεων για τα θέατρα και τους κινηματογράφους

Άρθρο 33: Ρυθμίσεις Αρχαιολογίας

Άρθρο 34: Κυρώσεις

Άρθρο 35: Παράβολο

Άρθρο 36: Εξουσιοδότηση

Άρθρο 37: Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 38: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Η: Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

 

Άρθρο 39: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 40: Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 41: Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών

Άρθρο 42: Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 43: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας

Άρθρο 44: Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας

Άρθρο 45: Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 46: Κολυμβητικές δεξαμενές

Άρθρο 47: Κυρώσεις

Άρθρο 48: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Θ: Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

 

Άρθρο 48Α

Άρθρο 48Β: Έγκριση εγκατάστασης

Άρθρο 48Γ: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

Άρθρο 48Δ: Εξουσιοδοτική διάταξη

Άρθρο 48Ε: Μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Ι: Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων εντός κέντρων αποθήκευσης και διανομής

 

Άρθρο 48ΣΤ: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 48Ζ: Εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 48Η: Εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων και συνεργείων οχημάτων εντός των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 48Θ: Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής

Άρθρο 48Ι: Αναλογική εφαρμογή του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

Άρθρο 48ΙΑ: Εξουσιοδότηση

Άρθρο 48ΙΒ: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014)

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο 49: Λοιπές ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας

Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του νόμου 4302/2014 (ΦΕΚ 225/Α/2014)

Άρθρο 50Α: Κυκλοφοριακή σύνδεση / Είσοδος - έξοδος οχημάτων

Άρθρο 50Β: Τροποποίηση διατάξεων του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970)

Άρθρο 51: Τροποποιήσεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005)

Άρθρο 52: Τροποποιήσεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

Άρθρο 53

Άρθρο 54

Άρθρο 55

Άρθρο 56

 

Κεφάλαιο ΙΒ: Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων Έρευνας και Εκμετάλλευσης Λατομείων

 

Άρθρο 57: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 58: Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε ιδιωτική έκταση

Άρθρο 59: Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για λατομικά ορυκτά σε δημόσια ή δημοτική έκταση

Άρθρο 60: Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων σε ιδιωτική έκταση

Άρθρο 61: Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και φυσικών λίθων σε δημόσια ή δημοτική έκταση

Άρθρο 62: Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών ιδιωτικών εκτάσεων

Άρθρο 63: Εκμετάλλευση λατομείου αδρανών υλικών δημόσιων ή δημοτικών εκτάσεων

Άρθρο 64: Εκμετάλλευση λατομείων στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 62 του νόμου 998/1979

Άρθρο 64Α: Τεχνική Μελέτη

Άρθρο 65: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Άρθρο 66: Παράβολο

Άρθρο 67: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο ΙΓ: Απλούστευση πλαισίου Έρευνας και Άσκησης δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης μεταλλείων

 

Άρθρο 68: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 69: Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών που υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης

Άρθρο 70: Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών που υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης

Άρθρο 71: Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις υποστηρικτικές της εξόρυξης, βοηθητικές των μεταλλευτικών εργασιών και απλής μηχανικής επεξεργασίας

Άρθρο 72: Εγκατάσταση σύνθετων μονάδων επεξεργασίας μεταλλευτικών ορυκτών

Άρθρο 73: Λειτουργία εγκαταστάσεων του άρθρου 71 και 72

Άρθρο 74: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 75: Παράβολο

Άρθρο 76: Κυρώσεις

 

Κεφάλαιο ΙΔ: Απλούστευση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών

 

Άρθρο 77: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 78: Εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών

Άρθρο 79: Λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών

Άρθρο 80: Κυρώσεις

Άρθρο 81: Εξουσιοδοτήσεις

Άρθρο 82: Τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 83: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 84: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 07-12-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.