Νόμος 3427/05 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι διατάξεις του νόμου 3229/2004 (ΦΕΚ 38/Α/2004) τροποποιούνται ως εξής:

 

α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 προστίθεται περίπτωση θ ως εξής:

 

{θ) Συνιστά επιτροπές ή ομάδες εργασίας, διαρκείς ή πρόσκαιρες προς εξυπηρέτηση των αναγκών της στην απόφαση σύστασης καθορίζεται το έργο, η διάρκεια και η σύνθεση κάθε επιτροπής ή ομάδας εργασίας. Το ύψος της αμοιβής των μελών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως ισχύει κάθε φορά.}

 

β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

 

{2. Ο Γενικός Διευθυντής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Με τη σύμβαση αυτή καθορίζονται και οι αποδοχές του, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Η σύμβαση αυτή μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια κάθε φορά διάρκεια. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 εφαρμόζεται αναλόγως και για τον Γενικό Διευθυντή.}

 

γ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 προστίθεται περίπτωση δ ως εξής:

 

{δ) Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του.}

 

δ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 τροποποιείται ως εξής:

 

{3. Το προσωπικό της Επιτροπής μπορεί να προέρχεται εν μέρει από μετάταξη ή απόσπαση από το προσωπικό της ήδη υπάρχουσας Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά προτεραιότητα, από άλλα Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή δημόσιους οργανισμούς. Οι αποσπώμενοι στην Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης συνεχίζουν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, μετά των πάσης φύσεως επιδομάτων, εις βάρος των πιστώσεων του προ υπολογισμού της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.}

 

ε) Στο άρθρο 10 προστίθενται παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:

 

{5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, ορίζονται οι υπάλληλοι, από τους υπηρετούντες στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα υποστήριξης των λειτουργικών εργασιών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. Η διαπίστωση του χρόνου λήξεως της ανάθεσης γίνεται με όμοια απόφαση.

 

6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, β, στ, ζ', θ, κ' της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και ιδίως στα άρθρα 3, 6, 6)α, 8. 9, 10, 12)α, 13)γ, στις παραγράφους 5, 6, 7 του άρθρου 15)α), στο άρθρο 17)γ), στα άρθρα 35, 36, 37, στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43, στις παραγράφους Α περίπτωση 9) και Β περίπτωση 2) του άρθρου 55 και στο άρθρο 58 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 400/1970 (ΦΕΚ 10/Α/1970), όπως κάθε φορά ισχύουν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.