Νόμος 3428/05 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διαχείριση Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, το αργότερο μέχρι την 31-12-2006 συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 (ΦΕΚ 144/Α/1920), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.

 

2. Το καταστατικό του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920 και εγκρίνεται με το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

 

3. Στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία μεταβιβάζεται, από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, με απόσπαση, ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2166/1993 (ΦΕΚ 137/Α/1993). Με τη μεταβίβαση στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία του ανωτέρω κλάδου, αυτός αποκτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία δεν επιτρέπεται να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτον, οποιοδήποτε δικαίωμα έχει στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Απαγορεύεται η συμμετοχή του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας φυσικού αερίου, καθώς και στους τομείς της παραγωγής και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία ενεργεί ως Αυτοπαραγωγός, κατά τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999).

 

4. Η απόσπαση του κλάδου ο οποίος εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους που περιέχονται στα άρθρα 1 έως και 5 του νόμου 2166/1993, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:

 

α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, οι οποίες απεικονίζονται στον ισολογισμό της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία είτε στο κεφάλαιο είτε στο λογαριασμό επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων, μπορεί να μεταφέρονται στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς.

 

β) Η σύσταση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία απαλλάσσεται από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου που προβλέπεται από τα άρθρα 17 και επόμενα του νόμου [Ν] 1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α/1986).

 

γ) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων και αυτοκινήτων.

 

δ) Η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για κάθε πράξη που απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, όπως η σύσταση - ίδρυση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, η σύνταξη και η τροποποίηση καταστατικών, η κατάρτιση της σύμβασης απόσπασης και εισφοράς του κλάδου. Τα λοιπά συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη νομοθεσία. Για τις ανωτέρω συμβολαιογραφικές πράξεις δεν καταβάλλονται φόροι ή τέλη. Κατά τη σύνταξη και υπογραφή των σχετικών πράξεων δεν απαιτείται παράσταση δικηγόρου.

 

ε) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, αυτοκίνητα και άλλα κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης και του καταστατικού του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία δεν υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος, ούτε αίτηση, ούτε αίτηση διόρθωσης ή ένσταση σχετικά με τα εμπράγματα δικαιώματα της στα ανωτέρω ακίνητα, κατά παρέκκλιση των άρθρων 1, 2, 6 και 10 του νόμου 2308/1995. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 15-06-1995.

 

Δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε κανονιστικές ή διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Μεταγραφές και λοιπές, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτούμενες καταχωρίσεις για τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και διενεργούνται εντός δύο (2) ετών από την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σύμβασης απόσπασης και του καταστατικού του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων.

 

Η σύμβαση απόσπασης, η οποία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία προς τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς την επισύναψη σε αυτή κυρωμένων αποσπασμάτων των κτηματολογικών διαγραμμάτων, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 2664/1998, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α/2006), είναι κατά τούτο έγκυρη και παράγει όλες τις έννομες συνέπειες της. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από την 02-08-2006.

 

στ) Αποθεματικά κερδών της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, τα οποία μεταφέρονται στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της εισφοράς, εφόσον απεικονιστούν σε ειδικούς λογαριασμούς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία. Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και απεικονίζονται στην καθαρή θέση της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, δε φορολογούνται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφέρονται στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία. Η αξία των ακινήτων τα οποία απεικονίζονται στην καθαρή θέση της μητρικής εταιρίας που αποκτήθηκαν χωρίς καταβολή τιμήματος και αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο, δε φορολογείται κατά το χρόνο της εισφοράς και μεταφοράς των ακινήτων αυτών στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ζ) Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Με τη σύσταση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, η Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία. Ομοίως απαλλάσσεται και από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του.

 

η) Κάθε μορφής διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που έχουν χορηγηθεί στη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, σχετικά με τον κλάδο Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

5. Το μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία ανέρχεται στο ποσό της αξίας του κλάδου που θα εκτιμηθεί, θα αποσπαστεί και θα εισφερθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Με το προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατά την παράγραφο 1, το μετοχικό κεφάλαιο το οποίο προσδιορίζεται κατά το προηγούμενο εδάφιο θα ορισθεί ως μετοχικό κεφάλαιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και θα καλυφθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, κατά ποσοστό 100%.

 

Για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τη σύσταση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και ανεξάρτητα από τη μετοχική σύνθεση της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία διορίζονται και ανακαλούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση ορίζονται και ανακαλούνται ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

Στο διοικητικό συμβούλιο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, ένα μέλος αυτού εκπροσωπεί τους εργαζομένους, όπως ορίζεται στο καταστατικό της εταιρείας που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

6. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να μη συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής με επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της Παραγωγής, Διανομής και Προμήθειας Φυσικού Αερίου, καθώς και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, εγκρίνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας που καταρτίζεται από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία. Με τον Κώδικα Δεοντολογίας καθορίζονται οι υποχρεώσεις του προσωπικού και της διοίκησης του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, για την αποφυγή μεροληπτικής συμπεριφοράς που αφορά την πρόσβαση τρίτων στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, τα μέτρα για την εφαρμογή του ανωτέρω Κώδικα και ο τρόπος και τα μέσα παρακολούθησης της τήρησής του. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία υποβάλλει στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έκθεση, στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, όπως ορίζεται στην απόφαση έγκρισης του Κώδικα Δεοντολογίας.

 

Με βάση την έκθεση, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αξιολογεί κάθε έτος την ανεξαρτησία του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και μπορεί να προτείνει μέτρα για την περαιτέρω διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

8. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών, που προβλέπεται στο άρθρο 34, εντός τριών (3) μηνών από την ίδρυση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, χορηγείται σε αυτόν Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της δραστηριότητάς του. Με βάση την Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία διεκπεραιώνει τη μεταφορά και την αποθήκευση Φυσικού Αερίου, καθώς και την αεριοποίηση Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, την εξασφάλιση της συντήρησης και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

9. Με την Άδεια Κυριότητας και Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. καθορίζονται και τα αναγκαία μέτρα διασφάλισης της ανεξαρτησίας του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία έναντι της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, με βάση τα εξής κριτήρια:

 

α) Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

β) Διασφαλίζεται ότι λαμβάνονται υπόψη τα επαγγελματικά συμφέροντα των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, προκειμένου τα πρόσωπα αυτά να ενεργούν με ανεξαρτησία έναντι της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

γ) Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τους πόρους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου, χωρίς να αποκλείονται κατάλληλοι συντονιστικοί μηχανισμοί ώστε να προστατεύονται τα οικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα εποπτείας της διαχείρισης, τα οποία διατηρεί η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, όσον αφορά την απόδοση των πόρων του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία. Η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή ισοδύναμο μέσο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και να θέτει συνολικά όρια για τα επίπεδα της χρέωσής του. Δεν επιτρέπεται στη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία να δίνει εντολές για την καθημερινή λειτουργία ή τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την κατασκευή ή την αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

10. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία ασκεί τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου από τη σύστασή του και πριν από τη χορήγηση της Άδειας κατά την παράγραφο 9, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου αυτού. Μέχρι τη σύσταση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία διαχειρίζεται το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το νόμο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

11. Η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία μετά τη σύσταση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, εξαιρείται από την εφαρμογή των διατάξεων:

 

α) για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημόσιων έργων, δημόσιων προμηθειών, δημόσιων υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, περιλαμβανομένων και των διατάξεων που καθορίζουν τα κατώτατα όρια αμοιβών για μελέτες έργων,

 

β) της παραγράφου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 774/1980 (ΦΕΚ 189/Α/1980), όπως ισχύουν κάθε φορά.

 

12. Το προσωπικό της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και μεταφέρεται προς ένταξη στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία με τις αντίστοιχες θέσεις που κατέχει διατηρεί τους ίδιους όρους εργασίας που προβλέπονται στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ορίζει τους Όρους Αμοιβής και Εργασίας του προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας, στην Πολιτική Προσωπικού και τα δικαιώματα που απορρέουν από την ήδη δημιουργηθείσα πρακτική (επιχειρησιακή συνήθεια) της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.. Ομοίως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπικό, με τους ίδιους όρους, τα πρόσθετα ασφαλιστικά προγράμματα, όπως αποταμιευτικό πρόγραμμα, καθώς και τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωρισθεί από τη Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, καθορίζονται τα κριτήρια, η διαδικασία και κάθε λεπτομέρεια για τη μεταφορά και ένταξη προσωπικού της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

13. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία:

 

α) προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και οι ειδικότητες του προσωπικού που προσλαμβάνεται για τις ανάγκες της και β) μπορεί να προσλαμβάνονται έως δέκα (10) σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη ειδικών αναγκών της. Οι ανωτέρω προσλήψεις διέπονται από τους όρους και τις διατυπώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του νόμου 3429/2005.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/2009).

 

14. Η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7, μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία και αντιστρόφως, έναντι εύλογης αμοιβής, χωρίς περιορισμό ως προς τη διάρκεια, τη φύση και το αντικείμενό τους. Η παροχή αυτών των υπηρεσιών μπορεί να ανατίθεται από τις ανωτέρω εταιρείες σε τρίτους με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Το προσωπικό που απασχολείται για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών δε συνδέεται με οποιαδήποτε έννομη σχέση με την αναθέτουσα εταιρεία και δεν αποκτά έναντι αυτής οποιοδήποτε δικαίωμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 195 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 197/Α/2011).

 

15. Στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία για τα έργα του προγράμματος ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και στην Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία για την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας, μπορούν να καταβάλλονται επιχορηγήσεις από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης καθορίζονται τα έργα που χρηματοδοτούνται για καθεμία εταιρεία, το συνολικό κόστος αυτών και το ύψος της σχετικής χρηματοδότησης, ο τρόπος και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της, οι υποχρεώσεις κάθε εταιρείας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008).

 

16. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία, με την επιφύλαξη των σχετικών ρυθμίσεων της κοινοτικής νομοθεσίας, εξαιρείται από την εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δημόσιων έργων, δημοσίων προμηθειών, δημοσίων υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών, περιλαμβανομένων και των διατάξεων που καθορίζουν τα κατώτατα όρια αμοιβών για μελέτες έργων. Διακηρύξεις, αναθέσεις και εκτέλεση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς που αποφασίζονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο, εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2008).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.