Νόμος 3438/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την περίπτωση γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) προστίθεται περίπτωση δ, οι δε περιπτώσεις δ', ε', στ', ζ', η', θ', ι' και ι)α' αναριθμούνται, αντίστοιχα, σε περιπτώσεις ε', στ', ζ', η', θ', ι', ι)α' και ι)β', ως εξής:

 

{δ) Εκπονεί και εγκρίνει προγράμματα υποχρεωτικής κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων κατά τις διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] 83-32/26-03-2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 386/Β/2003), τηρεί, προς τούτο, ειδικό μητρώο εκπαιδευτών του προσωπικού αυτού και χορηγεί βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης των προγραμμάτων αυτών, μετά από αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, που γίνεται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εγγραφής των εκπαιδευτών στο ανωτέρω μητρώο.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 2741/1999, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Στις ανωτέρω επιτροπές και ομάδες εργασίας, για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή έργου, καταβάλλεται, ανά συνεδρίαση. αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου 2741/1999, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής

 

{Μέχρι την κάλυψη μιας τουλάχιστον από τις θέσεις των δικηγόρων και πάντως όχι πέραν της 31-12-2007, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να αναθέτει σε δικηγόρους τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του και την παροχή νομικών συμβουλών. Η αμοιβή των δικηγόρων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (νομοθετικό διάταγμα [Ν] 3026/1954 (ΦΕΚ 235/Α/1954)).}

 

4. Στο άρθρο 5 του νόμου 2741/1999, προστίθεται νέα παράγραφος 1 και αναριθμούνται οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 σε παραγράφους 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 και 17 ως εξής:

 

{Στην κεντρική υπηρεσία και στις περιφερειακές διευθύνσεις του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων συνιστώνται Κλιμάκια Ελέγχου Τροφίμων, τα οποία αποτελούνται από υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων πρώτου και δεύτερου βαθμού ή άλλων αρμόδιων δημόσιων αρχών και υπηρεσιών. Στα Κλιμάκια Ελέγχου παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από υπαλλήλους του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, από το οποίο επιλέγονται τα μέλη των Κλιμακίων Ελέγχου. Στο Μητρώο αυτό εγγράφονται υπάλληλοι των ανωτέρω φορέων και γίνεται ενημέρωση αυτού κάθε δύο έτη με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όπως οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, τα Κλιμάκια Ελέγχου είναι αρμόδια να ασκούν έλεγχο στις κάθε μορφής επιχειρήσεις τροφίμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων κατά τις διατάξεις της υπ' αριθμού [Α] Β3-32/26-03-2003 κοινής υπουργικής απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται η σύνθεση και η συγκρότηση των Κλιμακίων Ελέγχου, η εγγραφή, η ανανέωση, η διαγραφή και η κατάρτιση των μελών των Κλιμακίων, ο τρόπος της λειτουργίας και ο συντονισμός της δράσης τους, ο χρόνος απασχόλησης των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και ειδικότερο θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται η αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου και των υπαλλήλων που παρέχουν σ' αυτά γραμματειακή υποστήριξη.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου 2741/1999, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε όποιον παράγει, επεξεργάζεται, παρασκευάζει, μεταποιεί, συσκευάζει, αποθηκεύει, συντηρεί διαθέτει, διακινεί, επισημαίνει ή διαφημίζει τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση, κατά παράβαση των προδιαγραφών, των προτύπων και των κανόνων της κείμενης νομοθεσίας ή των πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση νόμου, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, πέραν των ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, πρόστιμο από είκοσι χιλιάδες (20.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της σχετικής παράβασης, καθώς και τις επιπτώσεις που αυτή επάγεται στη δημόσια υγεία και στα συμφέροντα των καταναλωτών.

 

Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαιτείται η προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 50.000 €.}

 

6. Η παράγραφος 16 του άρθρου 5 του νόμου 2741/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{16. Τα ποσά των προστίμων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. Με όμοια απόφαση, καθορίζεται το μέρος των προστίμων που διατίθεται, μέσω ειδικού κωδικού που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για την αμοιβή των μελών των Κλιμακίων Ελέγχου του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.}

 

7. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που προέρχεται από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), ή από ανώνυμες εταιρείες των οποίων το πενήντα ένα τοις εκατό (51%), τουλάχιστον, των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο και το οποίο υπηρετεί στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με απόσπαση, μέχρι την 31-12-2005, μπορεί να μεταταγεί στον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων μετά από αίτησή του, που υποβάλλεται εντός προθεσμίας 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού, που ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων δεύτερου, τρίτου και τέταρτου της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 2741/1999, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 37 του νόμου 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α/2002), μπορεί να γίνει και σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν προσωποπαγείς θέσεις, αντίστοιχες με την ειδικότητά του, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσωπικού που τις κατέχει Για τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.