Νόμος 3438/06 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/2003) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{3. Από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου θα αποτελέσει ερευνητικό ινστιτούτο του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορίας.}

 

2. Η εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας μπορεί να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών της από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2957/1954 (ΦΕΚ 186/Α/1954) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του νόμου 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α/1997) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

 

3. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορίας που συστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2919/2001, μετονομάζεται σε Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, με διακριτικό τίτλο Αθηνά και στην αγγλική γλώσσα Athena Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies.

 

4. Στον πρώτο στίχο του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/2005), η φράση Η υποπαράγραφος Γ αντικαθίσταται από τη φράση Το πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου Γ.

 

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/1999) προστίθεται νέα περίπτωση στ, ως εξής:

 

{στ. Το κτίριο (θερμοκοιτίδα), που κατασκευάστηκε με επιχορήγηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης σε ακίνητο κυριότητας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, περιέρχεται, αυτοδικαίως, στην αποκλειστική κυριότητα και νομή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.