Νόμος 4014/11 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το άρθρο 2 του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:

 

{Άρθρο 2Α: Δωρεά Μελετών

 

Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του.

 

Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησης της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπόνησης της κατά το προηγούμενο εδάφιο.

 

Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας μελέτης απαιτούνται:

 

α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και

 

β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμφωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν.

 

Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.}

 

2. Η ισχύς της διάταξης του σημείου στ)στ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του νόμου 1650/1986, που προστέθηκε με την παράγραφος 21 του άρθρου 12 του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/2010), παρατείνεται έως 31-12-2011.

 

3. Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 3843/2010 (ΦΕΚ 62/Α/2010) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 31-10-2011.

 

Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30-12-2011.

 

4. Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο της Αθήνας και επί των οδών Ερατοσθένους αριθμός 13 και Πλατείας Αγίου Σπυρίδωνος, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 52028)b περιοχής Παγκρατίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων, όπως αποτυπώνεται στο από Δεκεμβρίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:200, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, φωτοσμίκρυνση του οποίου συνοδεύει τον παρόντα νόμο, υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ, επιφανείας: 908,46 m2, τμήμα του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου [Α] 80667/5242/26-07-1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 1078/Δ/1993) και ως ιστορικό μνημείο με την υπ' αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/3434/4285/16-01-1995 απόφαση [Α] του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 63/Β/1995), χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίου για την λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 

Για το ακίνητο αυτό καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, σύμφωνα με τη μελέτη του συνόλου των επεμβάσεων και προσθηκών που εγκρίθηκαν με την από 16-07-2009 θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου [Α] ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/84249/2194/2009 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και στη συνέχεια εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/10630/330/30-11-2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με θέμα Έγκριση α) Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης και β) Στατικής και Η/Μ προμελέτης επισκευής διατηρητέου κτηρίου και προσθήκης καθ' ύψος και κατ' επέκταση, φερόμενης ιδιοκτησίας Ιδρύματος Β. και Ε. Γουλανδρή, επί των οδών Ερατοσθένους 13 και Αγίου Σπυρίδωνος, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ομόφωνη Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπως διατυπώθηκε στο Πρακτικό της Συνεδρίασης με αριθμό 22/11-11-2010, ως ακολούθως:

 

α) Μέγιστο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και των υπόγειων χώρων οποιασδήποτε χρήσης (βοηθητικής ή κύριας): 7090,00 m2 και ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των υπέργειων τμημάτων του κτιρίου ορίζεται ως ο ισχύων στο Οικοδομικό Τετράγωνο 52028)b: 3.60, ήτοι η μέγιστη συνολική δόμηση υπεράνω του εδάφους ανέρχεται σε 3270,00 m2.

 

β) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου στους υπέργειους ορόφους δεν θα υπερβαίνει το 70%. Στο ισόγειο το οποίο κατά ένα τμήμα του είναι υπόγειο η κάλυψη δύναται να καταλαμβάνει το 90% και στους υπόγειους ορόφους οποιασδήποτε χρήσης το 100% του οικοπέδου.

 

Στο υπό στοιχεία Η - Ι - Κ - Λ - Μ - μ - ν - ξ - ο - Η τμήμα του ακαλύπτου χώρου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα της παραγράφου 1, επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου κατ' επέκταση του περιγράμματος της στάθμης του ισογείου, κάτω από τον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο, με χρήση καταστήματος και βοηθητικών χώρων.

 

γ) Το μέγιστο ύψος του κτιρίου ορίζεται ως ισχύει στο Οικοδομικό Τετράγωνο 52028)b: 27,00 m μετρούμενο από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος. Υπεράνω του ύψους αυτού επιτρέπονται οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

δ) Επιτρέπεται η κατασκευή πέντε υπόγειων ορόφων εκ των οποίων οι τρεις επιτρέπεται να έχουν κύρια χρήση με τεχνητό φωτισμό και αερισμό. Οι τέταρτος και πέμπτος υπόγειοι όροφοι έχουν αποκλειστικά βοηθητική χρήση.

 

ε) Επιτρέπεται κατ' εξαίρεση των διατάξεων του νόμου 960/1979, του άρθρου 14 παράγραφος 4)α του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002) και του προεδρικού διατάγματος 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α/2004) η δημιουργία μόνο πέντε θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (Ιδιωτικής Χρήσης) στους παραπάνω υπόγειους ορόφους για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του κτιρίου.

 

στ) Επιβάλλεται η φύτευση πρασίνου στο σύνολο του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου, (συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων αυτού κάτω από τα οποία εκτείνονται υπόγειοι χώροι), με εξαίρεση των απαραίτητων διαδρόμων εξυπηρέτησης και προσβάσεων πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και το άρθρο 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

Οι ανωτέρω όροι α' έως στ' ελέγχονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και του Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

Τροποποιήσεις της εγκριθείσας μελέτης και των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, χωρίς υπέρβαση των ανωτέρω όρων και περιορισμών δόμησης επιτρέπονται μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Καταργείται η παρόδια στοά του ρυμοτομικού σχεδίου, σε όλο το πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού Ερατοσθένους, λόγω της ύπαρξης του διατηρητέου κτιρίου, σύμφωνα με τη μελέτη της παραγράφου 2.

 

Η υπ' αριθμόν [Α] 4231/732/17-02-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 121/Δ/2000) καταργείται.

 

Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στους ανωτέρω όρους, δεν εφαρμόζεται για το ακίνητο της παραγράφου αυτής.

 

n.4014.11.1

n.4014.11.2

 

n.4014.11.3

5. i. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του από 20-09-1995 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1049/Δ/1995) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Μέσα στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται ο καθορισμός χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών λειτουργιών σε ποσοστό μέχρι 5%. Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται οι χρήσεις: εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτήρια, κτήρια εκπαίδευσης, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας και θρησκευτικοί χώροι.}

 

ii. Το άρθρο 3 του νόμου 3512/2006 (ΦΕΚ 264/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε τμήμα του δημόσιου ακινήτου (ΑΒΚ 46) που περιλαμβάνεται στο Οικοδομικό Τετράγωνο 25 της περιοχής Βοτανικού του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, συνολικής έκτασης 850 m2, όπως εμφαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρμογής (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1:1.000, που θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας με την από 23-03-2011 πράξη της και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του κόκκινου περιγράμματος που φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα με στοιχεία Α' Β' Γ' Δ' Ε' Ζ' Η' Θ' Ι' Κ' Λ' Μ' Ν' Ξ' Ο' Α', επιτρέπεται η εγκατάσταση και κατασκευή Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λ.π.) μέσω της κατάλληλης προς τούτο μετασκευής υφιστάμενων κτηρίων.

 

2. Η μελέτη για την εγκατάσταση και η κατασκευή του Τεμένους για λογαριασμό του Δημοσίου θα γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται με το από 20-09-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 1049/Δ/1995), και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

3. Η οικοδομική άδεια για την εγκατάσταση και κατασκευή του Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λ.π.) χορηγείται ή αναθεωρείται από τη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του νόμου 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/2006).

 

4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η χρήση του Τεμένους παραχωρείται από το Δημόσιο δωρεάν, για αόριστο χρόνο, στο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου του άρθρου 1, με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.

 

5. Με αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται οι ειδικές λεπτομέρειες της χρηματοδότησης του έργου, των αποφαινόμενων οργάνων, ο χρόνος έναρξης της παραχώρησης της χρήσης της παραγράφου 4, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

iii. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του νόμου 3512/2006 (ΦΕΚ 264/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Τέμενος ανήκει κατά κυριότητα στον παραχωρήσαντα τη χρήση.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.