Νόμος 3554/07 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Φορολογία μεγάλης ακίνητης περιουσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 24 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για το έτος 2007 για τον υπολογισμό του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχουν τα ακίνητα και τα εμπράγματα σε αυτά δικαιώματα κατά την 01-01-2005, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου [N] 1521/1950 (ΦΕΚ 245/Α/1950) και οι διατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του νόμου 1249/1982 (ΦΕΚ 42/Α/1982) όπως ισχύουν.}

 

2. Στο τέλος της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 25 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Για το έτος 2007, μετά τον υπολογισμό των ανωτέρω αφορολόγητων ορίων, το υπόλοιπο υποβάλλεται σε φόρο:

 

α) Για τα φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

 

Κλιμάκιο

Φορολογικοί Συντελεστές (%)

Ποσό φόρου

Σύνολο Περιουσίας

Σύνολο Φόρου

146.750,00

0,354

519,50

146.750,00

519,50

146.750,00

0,472

692,66

293.500,00

1.212,16

146.750,00

0,590

865,83

440.250,00

2.077,99

293.500,00

0,708

2.077,98

733.750,00

4.155,97

293.500,00

0,826

2.424,31

1.027,250,00

6.580,28

Υπερβάλλον

0,944

 

 

 

 

β) Για τα νομικά πρόσωπα με πάγιο συντελεστή 0,826%. Ειδικά για τα ημεδαπά και τα ξένα με τον όρο της αμοιβαιότητας νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και για τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα ο πάγιος συντελεστής ορίζεται σε 0,413%.}

 

3. Αρχικές δηλώσεις έτους 2007 που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού θεωρούνται μερικές, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 2459/1997. Προθεσμία υποβολής της αρχικής δήλωσης έτους 2007, περιοριστικά για τις δηλώσεις του ανωτέρω εδαφίου, ορίζεται η 30-11-2007. Επιπλέον ποσό φόρου που θα προκύψει καταβάλλεται εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης, ενώ επιπλέον ποσό φόρου που τυχόν έχει καταβληθεί επιστρέφεται εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παραταθεί η ανωτέρω προθεσμία και ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

4. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 01-01-2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.