Νόμος 3554/07 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 της ενότητας Α' του άρθρου 26 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [N] 2961/2001 (ΦΕΚ 266/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η απαλλαγή παρέχεται για ποσό αξίας:

 

α) κατοικίας μέχρι ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ για κάθε άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και μέχρι εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων (138.000) ευρώ για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου,

 

β) οικοπέδου μέχρι σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ για κάθε άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και μέχρι εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.000) ευρώ για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (14.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.}

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 01-03-2007.

 

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Οι δικαιούχοι της κτήσης, ανάλογα με τη συγγενική τους σχέση προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται στις επόμενες τρεις κατηγορίες. Για καθεμία από τις κατηγορίες αυτές ισχύει χωριστή φορολογική κλίμακα ως εξής:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) σύζυγο του κληρονομουμένου,

β) κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων),

γ) κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού,

δ) ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

 

Κλιμάκια

(σε ευρώ)

Συντελεστής

κλιμακίου (%)

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο Περιουσίας

Σύνολο Φόρου

95.000

-

-

95.000

-

25.000

5

1.250

120.000

1.250

145.000

10

14.500

265.000

15.750

Υπερβάλλον

20

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε:

 

α) κατιόντες τρίτου και επόμενων βαθμών,

β) ανιόντες δεύτερου και επόμενων βαθμών,

γ) εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε,

δ) κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού,

ε) αδελφούς (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς),

στ) συγγενείς εξ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου,

ζ) πατριούς και μητριές,

η) τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου,

θ) τέκνα εξ αγχιστείας (γαμπρούς - νύφες) και

ι) ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθερό - πεθερά).

 

Κλιμάκια

(σε ευρώ)

Συντελεστής

κλιμακίου (%)

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο Περιουσίας

Σύνολο Φόρου

20.000

-

-

20.000

-

55.000

10

5.500

75.000

5.500

195.000

20

39.000

270.000

44.500

Υπερβάλλον

30

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ'

 

Για κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία που περιέρχεται σε οποιονδήποτε άλλον εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συγγενή του κληρονομουμένου ή εξωτικό.

 

Κλιμάκια

(σε ευρώ)

Συντελεστής

κλιμακίου (%)

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο

Σύνολο Περιουσίας

Σύνολο Φόρου

6.000

-

-

6.000

-

66.000

20

13.200

72.000

13.200

195.000

30

58.500

267.000

71.700

Υπερβάλλον

40

 

 

 

 

Στο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τις πιο πάνω κλίμακες περιλαμβάνεται ο φόρος υπέρ του Δημοσίου και οι πρόσθετοι σε αυτόν φόροι:

 

α) 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 24-09-1958 (ΦΕΚ 171/Α/1958) και β) 7% υπέρ νομαρχιακών ταμείων οδοποιίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 3155/1955 (ΦΕΚ 63/Α/1955). Η απόδοση των φόρων υπέρ τρίτων γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 81 του παρόντος νόμου.

 

2. Όταν ο κληρονόμος ή κληροδόχος έχει αναπηρία τουλάχιστον κατά ποσοστό 67%, ο φόρος που αναλογεί στη μέχρι εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων (165.000) ευρώ αξία της κληρονομικής μερίδας ή κληροδοσίας μειώνεται κατά ποσοστό 60%.}

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 01-03-2007.

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της ενότητας Β' του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το ποσό αυτό ορίζεται στις εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ευρώ αυτοτελώς για κάθε γονέα και αυξάνεται σε εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ευρώ, όταν ο ένας από τους γονείς έχει αποβιώσει.}

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 01-03-2007.

 

4. Η ενότητα Α' του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Α. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας

 

Σε περίπτωση μεταβίβασης με γονική παροχή εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ενότητας Α' του άρθρου 26:

 

α) κατοικίας, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι ενενήντα χιλιάδες (90.000) ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδες (138.000) ευρώ, προκειμένου για έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους και προσαυξάνεται κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους,

 

β) οικοπέδου, δεν υπόκειται σε φόρο ποσό μέχρι σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για κάθε άγαμο δικαιούχο. Το ποσό αυτό ανέρχεται σε εβδομήντα επτά χιλιάδες (77.000) ευρώ, προκειμένου για έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους και προσαυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (14.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.}
 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν στις υποθέσεις στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την 01-03-2007.

 

5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [N] 1078/1980 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο παρέχεται:

 

α) για αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι ποσού αξίας ενενήντα χιλιάδων (90.000) ευρώ,

 

β) για αγορά κατοικίας από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων (138.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι οκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους,

 

γ) για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού αξίας σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, ενώ από έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους μέχρι ποσού αξίας εβδομήντα επτά χιλιάδων (77.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά δεκατέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (14.500) ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.}

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 01-03-2007.

 

6. Σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 01-03-2007 μέχρι και την 30-04-2007, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, του φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και του τέλους συναλλαγής θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 28-02-2007, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από την 01-03-2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.