Νόμος 3155/55 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Πόροι Ταμείων Οδοποιίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πόροι των Ταμείων Οδοποιίας είναι:

 

α) Ετησία αγωγή του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας συνισταμένη εις ποσοστόν 50% επί των αποδιδόμενων σε αυτό υπό του Κράτους εσόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 εκ του δασμού βενζίνης και του τέλους αυτοκινήτων.

 

β) Τα κατά τις κείμενες διατάξεις έσοδα των Ειδικών Ταμείων Επαρχιακής Οδοποιίας και των Ειδικών Ταμείων μονίμων Οδοστρωμάτων, πλην των του Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών ήτοι:

 

1) Τα κατά τις κείμενες διατάξεις του νόμου [Ν] 843/1948 περί καταργήσεως των φόρων επί της κυκλοφορίας των αγαθών κ.λ.π. ως τροποποιήθηκε, αποδιδόμενα ποσοστά των εσόδων του νόμου τούτου τα ανήκοντα εις τα ως άνω Ειδικά ταμεία.

 

2) Τα κατά τις διατάξεις των εδαφίων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων, πρόσθετα ποσοστά υπέρ των Ταμείων Επαρχιακής οδοποιίας επί των υπό του Δημοσίου εισπραττομένων φόρων και τελών επί των κληρονομιών, δωρεών και προικών, ως και επί των εισαγωγικών δασμών, πλην των επί του σίτου, αραβοσίτου, αλεύρων εκ σίτου και λοιπών δημητριακών καρπών, άτινα ποσοστά ορίζονται εις 7% του κυρίου φόρου ή τέλους.

 

3) Το υπό του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 1587/1950 περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων, προβλεπόμενο έσοδον των Ειδικών Ταμείων Επαρχιακής Οδοποιίας.

 

γ) Οι εκ της χρήσεως των επαρχιακών οδών εισφορές, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του από 25-11-1929 προεδρικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων διατάξεων

 

δ) Τα εκ των προστίμων εν γένει, περί ων το εδάφιο 3 του άρθρου 26, το εδάφιο 13 του άρθρου 27 και το εδάφιο 10 του άρθρου 28 του αυτού ως ανωτέρω προεδρικού διατάγματος εισπραττόμενα ποσά.

 

ε) Παν έσοδον των τέως Ειδικών Ταμείων Επαρχιακής Οδοποιίας και των Ειδικών Ταμείων Μονίμων οδοστρωμάτων, πλην του των Αθηνών, προβλεπόμενο υπό Ειδικών διατάξεων υπέρ ορισμένων εκ των Ταμείων τούτων.

 

στ) Δωρεές ή Κληροδοτήματα. Εφόσον ταύτα δίδονται προς τον σκοπόν εκτελέσεως ορισμένου έργου οδοποιίας, κατατίθενται υπέρ του Ταμείου Οδοποιίας αλλά εις ειδικό λογαριασμό και διατίθενται δια τον σκοπόν τούτον αποκλειστικώς.

 

2. Τα κατά το εδάφιον β' της προηγουμένης παραγράφου έσοδα βεβαιώνονται και εισπράττονται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας κατά τις κείμενες διατάξεις και αποδίδονται προς αυτό απ' ευθείας υπό των εισπραττουσών αρχών δια καταθέσεως παρά την Τράπεζα της Ελλάδος επ' ονόματι του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας.

 

3. Τα κατά τα εδάφια α' και β' της παραγράφου 1 περιερχόμενα εις το Ταμείον Εθνικής Οδοποιίας έσοδα αποδίδονται υπ' αυτού κατά μήνα προς τα Ταμεία Οδοποιίας των Νομών, βάσει πίνακα ποσοστών οριζομένων εφ' άπαξ ανά πενταετία δια βασιλικού διατάγματος με πρόταση του Υπουργού των Δημοσίων Έργων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, λαμβανομένων υπ' όψει της εκτάσεως, του πληθυσμού και του μήκους των επαρχιακών οδών εκάστου νομού ως και της πυκνότητας της κυκλοφορίας των οδών τούτων. Δια τον Νομό Αττικής δεν λαμβάνεται υπ' όψιν ο πληθυσμός των Δήμων Αθηναίων και Πειραιώς κατά τον καθορισμό του ποσοστού. Επίσης δια τον Νομό Θεσσαλονίκης δεν λαμβάνεται υπ' όψιν ο πληθυσμός του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.