Νόμος 3554/07 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αύξηση των κατ' αποκοπή συντελεστών επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/2000) τροποποιούνται ως ακολούθως:

 

α) Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β) επτά τοις εκατό (7%) για τα υπόλοιπα προϊόντα του Κεφαλαίου Β' και για τα προϊόντα του Κεφαλαίου Γ'.}

 

β) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 41 καταργείται.

 

γ) Στο παράρτημα IV (Πίνακας αγροτικών προϊόντων και αγροτικών υπηρεσιών για τις οποίες εφαρμόζονται κατ' αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου) αντικαθίστανται ο δεύτερος τίτλος του Κεφαλαίου Β' και ο τίτλος του Κεφαλαίου Γ' ως εξής:

 

{Προϊόντα του συντελεστή 7%.}

 

2. Η παράγραφος 1 ισχύει για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από 01-01-2006.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.