Νόμος 3554/07 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διαγραφή χρεών και εξάλειψη βαρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Διαγράφονται τα βεβαιωμένα χρέη των νομικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [N] 1091/1980 (ΦΕΚ 267/Α/1980) προς το Ελληνικό Δημόσιο τα οποία προέρχονται από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, καθώς και οι σχετικές προσαυξήσεις και πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί στις οικείες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες .

 

Εφόσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αμετάκλητη δικαστική απόφαση, παραγράφονται - και η ποινική δίωξη παύει οριστικά - τα ποινικά αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται:

 

Α. Στη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, καθώς και από προσαυξήσεις και πρόστιμα, τα οποία διαγράφονται κατά το παρόν άρθρο που προβλέπονται και τιμωρούνται από το άρθρο 25 παράγραφοι 1, 2, 3 και 6 του νόμου 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α/1990), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α/1997) και το άρθρο 34 παράγραφος 1 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004).

 

Β. Στη μη υποβολή ή ανακρίβεια των δηλώσεων, κατά το άρθρο 17 του νόμου 2523/1997.

 

Οι υποθήκες που έχουν εγγραφεί και οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί επί περιουσιακών στοιχείων των ως άνω νομικών προσώπων για τη μη πληρωμή χρεών προς το Δημόσιο από φόρο εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, καθώς και από προσαυξήσεις και πρόστιμα που διαγράφονται κατά το παρόν άρθρο, εξαλείφονται ή αίρονται κατά περίπτωση και τα περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο νομικό πρόσωπο ελεύθερα. Η εξάλειψη των ανωτέρω βαρών γίνεται με αίτηση του νομικού προσώπου στον αρμόδιο υποθηκοφύλακα που συνοδεύεται με σχετική βεβαίωση του Προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για τη διαγραφή των ανωτέρω οφειλών. Η εξάλειψη των βαρών αυτών απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήμου και των υπέρ του Ταμείου Νομικών και παντός άλλου νομικού προσώπου προβλεπόμενων τελών.

 

2. Το άρθρο 35 του νόμου 2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α/1997) καταργείται.

 

3. Στο άρθρο 23 του νόμου 2459/1997 προστίθεται περίπτωση κ)θ' ως εξής:

 

{κ)θ) Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [N] 1091/1980 (ΦΕΚ 267/Α/1980).}

 

4. Τα νομικά πρόσωπα του νόμου [N] 1091/1980 απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής φορολογικών δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος, Φόρου Ακίνητης Περιουσίας και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας παρελθόντων ετών.

 

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων για τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα θα υποβληθεί το έτος 2008.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος.

 

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 01-01-2007.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.