Νόμος 2323/95 - Άρθρο 7st

Άρθρο 7ΣΤ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Αττικής διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

 

α. Τον Πρόεδρο.

β. Έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.

γ. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.

δ. Έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής.

ε. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

στ. Έναν εκπρόσωπο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

ζ. Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής που ασκεί την επαγγελματική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής.

η. Έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

θ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού.

 

Τα υπό στοιχεία β' έως θ' μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται από τους οικείους φορείς και όργανα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από σχετική πρόσκληση του Περιφερειάρχη Αττικής. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω προθεσμίας, τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από τον ανωτέρω Περιφερειάρχη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 

2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Πρόεδρος διορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Περιφερειάρχη Αττικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει ένα μέλος του ως Αντιπρόεδρο. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αττικής που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά που ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, την ψηφοφορία, την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 35 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) δίδει τις γενικές κατευθύνσεις και ασκεί έλεγχο επί των εργασιών του Οργανισμού,

β) εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης κάθε πρόσφορο μέτρο για την αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των αγορών,

γ) αποφασίζει για θέματα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού,

δ) επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις στους πωλητές λαϊκών αγορών, σε περιπτώσεις παραβάσεων των κείμενων διατάξεων,

ε) αποφασίζει για θέματα εύρυθμης λειτουργίας και ελέγχου των λαϊκών αγορών,

στ) αναθέτει στις υπηρεσίες του Οργανισμού την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, όπου κρίνει τούτο σκόπιμο,

ζ) αποφασίζει για την πραγματοποίηση ερευνών, σεμιναρίων, διαφημιστικών και επικοινωνιακών ενεργειών και γενικότερα προβαίνει σε κάθε δραστηριότητα για την επίτευξη των στόχων του,

η) γνωμοδοτεί για τον αριθμό και το είδος των χορηγούμενων αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών,

θ) συντάσσει, τροποποιεί και υποβάλλει, για έγκριση, στον Υπουργό Ανάπτυξης τον ετήσιο προϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό,

ι) χορηγεί στους επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών δάνεια, με όρους ευνοϊκότερους από τους εκάστοτε ισχύοντες στην τραπεζική αγορά, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού που απαιτείται για την άσκηση της δραστηριότητας τους στις λαϊκές αγορές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 12 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 3604/2007 (ΦΕΚ 189/Α/2007).

 

4. Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας - Πειραιά συνιστώνται δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών του Προέδρου, οι οποίοι προσλαμβάνονται, μετά από πρόταση αυτού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Οργανισμού, για χρόνο ίσο με το χρόνο της θητείας του Προέδρου.

 

Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αττικής συνιστάται μια θέση δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής ο οποίος προσλαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 για τον εξώδικο και δικαστικό χειρισμό υποθέσεων του Οργανισμού. Οι απολαβές του καθορίζονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 4024/2011.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 12 του νόμου 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α/2007), με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του νόμου 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003) καθορίζεται η αμοιβή του προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά.

 

6. Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά αποτελούνται από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1023/1980 (ΦΕΚ 47/Α/1980).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 40 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.