Νόμος 3607/07 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Ευθύνη και υποχρεώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας:

 

α) για κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22Α και 22Β του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, και

 

β) για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3429/2005.

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απαγορεύεται να ασκούν κατ' επάγγελμα, είτε μόνοι είτε σε συνεργασία με τρίτους, όλους ή μερικούς από τους επιδιωκόμενους σκοπούς της Εταιρείας ή να εκτελούν εργασίες παρεμφερείς με τους σκοπούς αυτούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, χωρίς προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται εισήγηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση απόφασης παύσης του υπευθύνου. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται επίσης οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 23 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 56 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

3. Οποιαδήποτε παροχή πίστωσης - δάνεια, εγγυήσεις - από την Εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους ιδρυτές της ή και σε συζύγους ή άλλους συγγενείς αυτών μέχρι τρίτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας απαγορεύεται και είναι άκυρη.

 

4. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των αναφερομένων στο παρόν άρθρο, απαιτείται προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.