Νόμος 4623/19 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3607/2007 (ΦΕΚ 245/Α/2007) για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας λειτουργούντα, καθώς και υπό υλοποίηση έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.}

 

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.}

 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου τρίτου του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται α) από τον μοναδικό μέτοχο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.}

 

4. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) αναπτύσσει έναντι αμοιβής άλλως με επιχορήγηση Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς φορέας υγείας και πρόνοιας.}

 

5. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών ή από επιχορηγήσεις για υπηρεσίες που παρέχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς φορέας υγείας και πρόνοιας ή και σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε οιασδήποτε νομικής μορφής αλλοδαπού Δημοσίου.}

 

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 προστίθεται η περίπτωση η' ως εξής:

 

{η) έσοδα από επιχορήγηση για τη λειτουργία της από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.}

 

7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της δύναται να συνάπτει Προγραμματικές Συμφωνίες με τους φορείς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες.}

 

8. Στο εδάφιο στ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η κοινή υπουργική απόφαση έχει αναδρομική ισχύ και ισχύει από την 01-01-του έτους, εντός του οποίου δημοσιεύεται. Οι συμβάσεις υπογράφονται εντός μηνός από τη δημοσίευση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.}

 

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι συμβάσεις αυτές και οι προγραμματικές συμφωνίες δεν υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την ισχύουσα νομοθεσία.}

 

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.}

 

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον μοναδικό μέτοχο.}

 

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε 20 ημέρες στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.}

 

13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 2 εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, στην κενή θέση ορίζεται ένας (1) ειδικός επιστήμονας.

 

2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ορίζονται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των αρμοδίων Υπουργών.}

 

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται εισήγηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση απόφασης παύσης του υπευθύνου.}

 

15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007 καταργείται.

 

16. Η παράγραφος 4 του άρθρου έκτου του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.}

 

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου έβδομου του νόμου 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίζεται και κυρώνεται ο Κανονισμός Προμηθειών της Εταιρείας, ο οποίος ρυθμίζει θέματα ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων, με τους περιορισμούς που ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας.}

 

18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του νόμου 3607/2007 η φράση από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αντικαθίσταται από τη φράση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

19. Όπου στα άρθρα 8, 20, 21, 23, 24 και 25 του Καταστατικού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3607/2007, αναφέρεται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.