Νόμος 3607/07 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και διαιρείται σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές, αμεταβίβαστες μετοχές, ονομαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ η καθεμία. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12)δ του άρθρου 2 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 56 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 

2. Το Μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται: α) από το σύνολο της πάσης φύσεως περιουσίας του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών, όπως αυτή θα αποτιμηθεί από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών και β) από εφάπαξ εισφορά σε μετρητά από το Λογαριασμό Βελτίωσης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΒΚΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ίση με το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της αποτιμηθείσας αξίας της περιουσίας του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών, εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος.

 

3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον μοναδικό μέτοχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 56 του νόμου 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.