Νόμος 3621/07 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το νόμο 2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α/1996), η φράση και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου αντικαθίσταται με τη φράση ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

 

Η παρούσα εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς, κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου, διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.

 

2. Μελέτες ή κατηγορίες ή στάδια αυτών για έργα που πρόκειται να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2007 - 2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν βάσει του νομικού πλαισίου που ίσχυε πριν από την εφαρμογή του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), ελέγχονται υποχρεωτικά προκειμένου να διαπιστωθεί η πληρότητα, αρτιότητα και εν γένει εφαρμοσιμότητά τους και αναθεωρούνται, επικαιροποιούνται ή συμπληρώνονται, πριν τη διαδικασία δημοπράτησης των έργων.

 

Ο έλεγχος και η αναθεώρηση ή / και επικαιροποίηση ή / και συμπλήρωση των μελετών υλοποιείται είτε α) από τις υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής είτε β) δυνάμει συμβάσεως, η οποία συνάπτεται είτε κατά τις διατάξεις του νόμου 3316/2005 είτε σύμφωνα με νομικές διατάξεις που διατηρήθηκαν σε ισχύ με το νόμο αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τίθενται οι προδιαγραφές και καθορίζεται η διαδικασία του ελέγχου και της επικαιροποίησης ή και της τυχόν αναγκαίας αναθεώρησης της μελέτης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του νόμου 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010).

 

3. α) Η παράγραφος 39 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 4 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001) και την τροποποίηση του με το άρθρο 15 παράγραφος 6 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{39. Τα όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία έργων, στα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εργοληπτικές επιχειρήσεις, ανάλογα με την τάξη εγγραφής τους είναι τα ακόλουθα:

 

α. για την Α1 τάξη ανώτατο όριο 90.000 €,

β. για την Α2 τάξη ανώτατο όριο 300.000 €,

γ. για την πρώτη τάξη ανώτατο όριο 750.000 €,

δ. για τη δεύτερη τάξη ανώτατο όριο 1.500.000 € και κατώτατο 175.000 €,

ε. για την τρίτη τάξη ανώτατο όριο 3.750.000 € και κατώτατο 500.000 €,

στ. για την τέταρτη τάξη ανώτατο όριο 7.500.000 € και κατώτατο 1.400.000 €,

ζ. για την πέμπτη τάξη ανώτατο όριο 22.000.000 € και κατώτατο 3.500.000 €,

η. για την έκτη τάξη ανώτατο όριο 44.000.000 € και κατώτατο 10.500.000 €,

θ. για την έβδομη τάξη δεν τίθεται ανώτατο όριο, ενώ το κατώτατο όριο είναι 35.000.000 €.

 

Σε δημοπρασία δημόσιου έργου, που περιλαμβάνει περισσότερες από μία κατηγορίες και η εργοληπτική επιχείρηση καλύπτει την καλούμενη τάξη της κύριας κατηγορίας, δεν ισχύουν τα κατώτατα όρια για τις άλλες κατηγορίες του έργου, εφόσον η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτές τις κατηγορίες στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δημοπρασία. Ως κύρια θεωρείται η μεγαλύτερη σε προϋπολογισμό κατηγορία.}

 

β. Τα εδάφια 2, 3 και 4 της παραγράφου 41 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Όταν κοινοπρακτούν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στην έκτη τάξη του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την ίδια κατηγορία εργασιών, το ανώτατο όριο προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσοστό συμμετοχής της καθεμιάς στα κέρδη και τις ζημίες της κοινοπραξίας ανέρχεται τουλάχιστον σε 25%.}

 

γ. Η παράγραφος 42 του άρθρου 16 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{42. Τα όρια των παραγράφων 39 και 41 του παρόντος μπορεί να επανακαθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, λαμβανομένου υπόψη του δείκτη αναθεώρησης των τιμών των δημοσίων έργων, όπως καθορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.}

 

δ. Τα όρια που καθορίζονται στις παραγράφους 39 και 41 του παρόντος εφαρμόζονται και στις δημοπρασίες έργων για τα οποία η διακήρυξη εγκρίθηκε μετά τις 15-05-2007, θεωρούνται όμως νόμιμες και οι διακηρύξεις που εφάρμοσαν μετά την ημερομηνία αυτή τα όρια του άρθρου 16 παράγραφοι 39 και 41 του νόμου 1418/1984, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

4. Στις διατάξεις του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{3. Αλλαγές στη σύνθεση σύμπραξης ή κοινοπραξίας που υπέβαλε προσφορά σε διαγωνισμό λόγω εξόδου ή εισόδου μελών δεν επιτρέπονται μετά το άνοιγμα των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων. Αλλαγές στη στελέχωση διαγωνιζομένου αυτοτελώς ή ως μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας επιτρέπονται μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, εφόσον το στέλεχος που αποχωρεί δεν μετέχει στη δηλωθείσα με το φάκελο τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζομένου ομάδα μελέτης. Αν διαπιστωθεί μεταβολή στη στελέχωση διαγωνιζομένου, η οποία επηρεάζει την ομάδα μελέτης, ο διαγωνιζόμενος αποκλείεται, εκτός αν η μεταβολή αυτή οφείλεται σε λόγο ανώτερης βίας. Στην περίπτωση αυτή τηρείται η διαδικασία της αντικατάστασης του στελέχους, εφαρμοζόμενης αναλογικά της παραγράφου 3 του άρθρου 31.}

 

β) Οι περιπτώσεις δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 καταργούνται.

 

γ) Στις περιπτώσεις δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 7 διαγράφονται οι λέξεις και την απασχόληση του υποψηφίου και της ομάδας του από εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 προστίθεται η φράση ενώ μπορεί να τύχουν εφαρμογής, υπό τις εκεί προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 32 του προεδρικού διατάγματος 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007), οπότε η μειωμένη προθεσμία εφαρμόζεται και στις λοιπές δημοσιεύσεις.

 

ε) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, μετά τη φράση αν για την εκπόνηση της μελέτης προστίθενται οι λέξεις ή την παροχή της υπηρεσίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.