Νόμος 3710/08 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Προσωπικό της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οι άδειες οδήγησης ντιζελαμαξών και αυτοκινηταμαξών, που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Φ4/816/21/2004 (ΦΕΚ 31/Β/2004) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, εξισώνονται και θεωρούνται ισότιμες με τις άδειες βοηθού μηχανοδηγού Α', που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 18834/301/1982 (ΦΕΚ 413/Β/1982) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εργασίας.

 

β. Οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών, με την εξίσωση τους, εντάσσονται πλήρως στον κλάδο έλξης όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 13 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998) και ισχύουν και γι' αυτούς οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και τα δικαιώματα που απορρέουν από τους ισχύοντες κανονισμούς του κλάδου αυτού.

 

γ. Οι παραπάνω οδηγοί, προκειμένου να αποκτήσουν άδεια Μηχανοδηγού, υποβάλλονται σε εκπαίδευση για εκατό (100) εργάσιμες ημέρες στο σύνολο του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία και στο σύνολο της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και σε εξέταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμόν [Α] 18834/301/1982 (ΦΕΚ 413/Β/1982) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

δ. Η παράγραφος αυτή έχει ισχύ από 21-05-2007.

 

2. Υπάλληλοι της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία, που συγχωνεύτηκε, δι' απορροφήσεως με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία, δύνανται να μεταταχθούν με τη διαδικασία του άρθρου 53 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο 13 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998) στον κλάδο του προσωπικού έλξης, εφόσον πληρούν τις ειδικότερες παρακάτω προϋποθέσεις την ημέρα έκδοσης της ανακοίνωσης του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 παράγραφος 2 και του άρθρου 13 του νόμου 2671/1998 (ΦΕΚ 289/Α/1998):

 

α) έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους και

 

β) είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου χωρίς ειδικότητα ή εξατάξιου γυμνασίου.

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου 2671/1998 και της κοινής υπουργικής απόφασης 18834/301/1982 (ΦΕΚ 413/Β/1982) που αφορά στα προσόντα υποψήφιων μηχανοδηγών, όπως ισχύει σήμερα.

 

Η παράγραφος αυτή έχει ισχύ από 07-02-2008.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.