Νόμος 3710/08 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ρυθμίσεις για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3109/2003, όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις γ' και δ' ως εξής:

 

{γ. Οι δήμοι Βόλου - Νέας Ιωνίας,

δ. Οι δήμοι Κατερίνης - Παραλίας.}

 

2. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3109/2003, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 17 του νόμου 3534/2007, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Έχουν κυβισμό μηχανής τα βενζινοκίνητα τουλάχιστον 1.750 κυβικά εκατοστά και άνω, τα πετρελαιοκίνητα κυβισμό μηχανής τουλάχιστον 1.850 κυβικά εκατοστά και άνω, τα υβριδικά, τα υγραεριοκίνητα και τα φυσικού αερίου 1.200 κυβικά εκατοστά και άνω.}

 

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 3109/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Αν διαπιστωθεί από τα όργανα του άρθρου 21, όπως ισχύει, ότι η ειδική άδεια οδήγησης οδηγού Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου έχει λήξει, επιβάλλεται στον οδηγό διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ. Αν διαπιστωθεί από τα προαναφερόμενα όργανα ότι απασχολείται ως οδηγός Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου πρόσωπο, χωρίς να έχει εκδοθεί στο όνομα του ειδική άδεια οδήγησης Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, επιβάλλεται χωριστά στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ενώ σε περίπτωση υποτροπής και για κάθε επιπλέον φορά για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.}

 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Στους παραβάτες των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20 διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

 

α. για πρώτη φορά, τετρακόσια ευρώ,

β. για δεύτερη φορά, επτακόσια ευρώ,

γ. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια διακόσια ευρώ.}

 

5. Στο άρθρο 15 του νόμου [Ν] 3109/2003 προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

 

{3. Αν ο οδηγός είναι και κύριος του Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου κατά ποσοστό 100%, και παραβαίνει τις διατάξεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται σε αυτόν, με απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20, διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

 

α. για πρώτη φορά, εξακόσια ευρώ,

 

β. για δεύτερη φορά, χίλια ευρώ,

 

γ. για τρίτη και κάθε επόμενη φορά, χίλια οκτακόσια ευρώ.

 

4. Τα παραπάνω διοικητικά πρόστιμα μπορεί να αναπροσαρμόζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.}

 

6. Η περίπτωση γ' του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3109/2003 διαγράφεται.

 

7. Το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 3109/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

 

Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης με απόφαση του οικείου Νομάρχη ανακαλείται:

 

α. Για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, αν ο οδηγός τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για παραβάσεις των Κανονισμών Λειτουργίας των Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, όπως ισχύουν, με πέντε (5) πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών.

 

β. Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, αν ο οδηγός τιμωρηθεί για πέντε (5) επιπλέον της παραγράφου α' πειθαρχικά παραπτώματα, εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών.

 

γ. Οριστικά, αν ο οδηγός τιμωρηθεί για τρίτη φορά με επιπλέον πέντε (5) όπως παραπάνω πειθαρχικά παραπτώματα στο ίδιο χρονικό διάστημα, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου κατά το χρονικό διάστημα που του έχει ανακληθεί προσωρινά η ειδική άδεια οδήγησης και σε περίπτωση τελεσίδικης καταδίκης για ένα από τα αδικήματα του εδαφίου α' του άρθρου 17.}

 

8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 4 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 363/1995 (ΦΕΚ 193/Α/1995), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου [Ν] 3109/2003, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Εφόσον ο έλεγχος γίνεται σε Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητο και, κατ' εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων, παραδοθεί στον οδηγό του οχήματος αντίγραφο εκθέσεως με την εντολή για ανεφοδιασμό Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων, αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες του οχήματος και αποδίδονται με την προσκόμιση της νέας Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων. Αρμόδια για την αφαίρεση όργανα είναι αυτά της Ελληνικής Αστυνομίας και τα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου.}

 

9. Συνιστάται στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την εξέταση ενστάσεων κατά αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 3109/2003, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/2006). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται η σύνθεση, ο κανονισμός λειτουργίας του, οι διοικητικές κυρώσεις και ποινές, η διαδικασία επιβολής αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 112 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

10. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης των κατοίκων τοπικού διαμερίσματος δήμου, εξαιτίας φυσικών καταστροφών, απαλλοτριώσεων ή για κάθε λόγο ανωτέρας βίας, σε άλλα τοπικά διαμερίσματα του ίδιου ή άλλου δήμου, παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους άδειας Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου μεταφοράς της έδρας σε άλλο τοπικό διαμέρισμα ή στην έδρα του ίδιου Δήμου.

 

11. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν έδρα την πρωτεύουσα του νομού, εξαιρουμένου του νομού Αττικής, με καινουργή ή μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου, άνω των 3.000 κυβικών εκατοστών, χωρίς μετρητή (λιμουζίνα). Η κυκλοφορία και το μεταφορικό έργο αυτών διέπεται από τις διατάξεις της υπ' αριθμόν Δ/123020/1963 (ΦΕΚ 156/Β/1963) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο αριθμός των Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων της κατηγορίας αυτής που απαιτείται να τεθεί σε κυκλοφορία κατά νομό, τα προσόντα των οδηγών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 112 του νόμου 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/2012).

 

12. Η δεύτερη παράγραφος 8 του άρθρου 17 του νόμου 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/2007) αναριθμείται σε 9 και οι παράγραφοι 9 και 10 λαμβάνουν αντίστοιχα αριθμό σειράς 10 και 11.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.