Νόμος 3734/09 - Άρθρο 36

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις για την Εφεδρική Αγορά Ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Στο άρθρο 15 του νόμου 2773/1999, όπως ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

 

{5. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 4 και προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης διαθεσιμότητας ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και επαρκών περιθωρίων ισχύος για τα έτη 2009 και 2010, ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να συνάπτει συμβάσεις διαθεσιμότητας ισχύος με νέους αεριοστροβιλικούς σταθμούς παραγωγής ταχείας εκκίνησης, ονομαστικής ισχύος στην άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 150 MW, οι οποίοι εντάσσονται στο Σύστημα έως την 01-12-2009. Στους σταθμούς αυτούς χορηγείται οικονομικό κίνητρο υπό τη μορφή Εγγυημένου Εσόδου, με το οποίο διασφαλίζεται το ελάχιστο καθαρό έσοδο που ο σταθμός δύναται να λαμβάνει, συνολικά, από τη συμμετοχή του στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ), την Αγορά Εφεδρείας και το Μηχανισμό Διαθεσιμότητας Ισχύος, αφαιρουμένου του μεταβλητού κόστους του σταθμού και ιδίως του κόστους καυσίμου. Αν ο σταθμός τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως την 01-07-2009, το ύψος του Εγγυημένου Εσόδου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Για σταθμό που τίθεται σε εμπορική λειτουργία μετά την 01-07-2009 και έως την 01-12-2009, το ποσό αυτό μειώνεται αναλογικά ανά ημέρα, κατά τρόπο που την 01-12-2009 το Εγγυημένο Έσοδο να ανέλθει σε 55.000 € ανά MW διαθέσιμης ισχύος και έτος. Το ανωτέρω Εγγυημένο Έσοδο χορηγείται για τρία (3) έτη από τη θέση του σταθμού σε εμπορική λειτουργία. Το χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να παραταθεί για ένα επιπλέον έτος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός 2 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες υπολογισμού του Εγγυημένου Εσόδου, τυχόν ειδικές τεχνικές προδιαγραφές που λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, ο τρόπος εκκαθάρισης των συναλλαγών, οι ειδικότεροι όροι των ανωτέρω συμβάσεων διαθεσιμότητας ισχύος και ιδίως οι εγγυήσεις και ποινικές ρήτρες για μη διαθεσιμότητα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

6. Για την αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι αντίστοιχες ρυθμίσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας για την αδειοδότηση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα ως προς τις προθεσμίες της αδειοδοτικής διαδικασίας των σταθμών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/17951/2000 (ΦΕΚ 1498/Β/2000) ισχύουν ως εξής:

α)α) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

α)β) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 5 ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

α)γ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες.

α)δ) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 10 ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες.

α)ε) Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 11 ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες,

β) Η προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης ΗΠ/11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β/2003) ορίζεται σε 35 ημέρες.

γ) Οι προθεσμίες της υπουργικής απόφασης Δ6/Φ1/8295/1995 (ΦΕΚ 385/Β/1995) ισχύουν ως εξής:

γ)α) Η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου 1.Ι.Δ ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες.

γ)β) Η προθεσμία του άρθρου 1.ΙΙ.Β ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες.

 

7. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για χορήγηση αδειών, μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών ανταγωνισμού, περιλαμβανομένης και της παρακολούθησης ζητημάτων συγκεντρώσεων επιχειρήσεων.}

 

β. Οι υφιστάμενες παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 15 του νόμου 2773/1999 αναριθμούνται σε 8 και 9 αντιστοίχως.

 

2. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του νόμου 2244/1994 (ΦΕΚ 222/Α/1994) προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Με τη διαδικασία του ανωτέρου εδαφίου δύναται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, να προσλαμβάνεται στη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού το με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έκτακτο προσωπικό της, το οποίο έχει υποστεί μόνιμη σωματική αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% συνεπεία εργατικού ατυχήματος στην Επιχείρηση. Σε περίπτωση που η πρόσληψη δεν είναι δυνατή λόγω νομίμως διαπιστωθείσας ανικανότητας εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας στην Επιχείρηση, έχει εφαρμογή η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

Η ισχύς των ανωτέρω εδαφίων αρχίζει από 01-01-2008.}

 

3. Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 134/1975 (ΦΕΚ 180/Α/1975), η δε παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου αναριθμείται σε 3.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.