Νόμος 3734/09 - Άρθρο 42

Άρθρο 42


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των καταστημάτων εμφιαλωμένων ποτών (κάβες) ρυθμίζονται κατά το άρθρο 1 της κοινής απόφασης 1169/1994 των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α/1994).

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του νόμου 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α/1995), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:

 

{Οι δικαιούχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των περιπτώσεων (α), (γ), (δ) και (ε), εξαιρούνται από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης όπου πρόκειται να εγκατασταθεί ο κάτοχος της άδειας. Επίσης, από τη διαδικασία της κλήρωσης για τον καθορισμό συγκεκριμένης θέσης, εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου των οποίων η άδεια πρόκειται να ανανεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 254/2005 (ΦΕΚ 307/Α/2005).}

 

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του νόμου 3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/2005), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Επίσης, επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε υπαίθριους χώρους, από φορείς εκδοτών ή βιβλιοπωλών, εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί πριν από πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και διατίθενται σε μειωμένες τιμές.}

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του νόμου 3297/2004 (ΦΕΚ 259/Α/2004) τροποποιείται ως εξής:

 

{5. Η θητεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Βοηθών Συνηγόρων ορίζεται τετραετής. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου ως Συνηγόρου του Καταναλωτή επιτρέπεται για μία ακόμη θητεία, διαδοχική ή μη. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης Συνηγόρου ή Βοηθού Συνηγόρου, διορίζεται αντικαταστάτης για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ή παυθέντος, η οποία κατά τη λήξη της παρατείνεται αυτοδίκαια για μία ακόμη πλήρη θητεία. Η θητεία του Συνηγόρου και των Βοηθών Συνηγόρων παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό των νέων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.