Νόμος 3883/10 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Ειδικότερες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αξιωματικοί που διατελούν σε:

 

α. Διαθεσιμότητα, καθώς και σε άδεια άνευ αποδοχών δεν κρίνονται και δεν προάγονται, κατά τη χρονική διάρκεια της διαθεσιμότητας - άδειας τους. Μετά τη λήξη τους κρίνονται στις επόμενες τακτικές κρίσεις.

 

β. Συνήθη ή μακρά αναρρωτική άδεια, κρίνονται και προάγονται κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την ενεργό υπηρεσία, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κρίση και προαγωγή.

 

γ. Σε άδεια κυήσεως - τοκετού, άδεια υιοθεσίας - ανατροφής υιοθετημένου τέκνου κρίνονται και προάγονται κανονικά κατά τη διάρκεια της απουσίας τους από την ενεργό υπηρεσία, εφόσον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κρίση και προαγωγή. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των τυπικών προσόντων για λόγους που ανάγονται στη διοίκηση και όχι στο πρόσωπο τους, κρίνονται και προάγονται αναδρομικά μετά τη συμπλήρωση τους.

 

δ. Προσωρινή κράτηση, ή έχουν καταδικαστεί σε στερητική της ελευθερίας ποινή ή διατελούν σε αιχμαλωσία, παράνομη απουσία, λιποταξία ή για οποιονδήποτε λόγο σε αυτεπάγγελτη διαθεσιμότητα, δεν κρίνονται, κατά το χρόνο που διατελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές. Μετά την έκδοση αμετάκλητου δικαστικού βουλεύματος ή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια, κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνοδό τους, και, αν εγγραφούν σε πίνακες προακτέων, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητα τους, εφόσον έχει εκδοθεί για την πράξη τους αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα.

 

ε. Αργία με πρόσκαιρη παύση ή σε αργία με προσωρινή απόλυση, δεν κρίνονται, κατά τον χρόνο που διατελούν σε μία από τις καταστάσεις αυτές. Μετά την έκτιση της ποινής τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό για προαγωγή, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των παραγράφων 9 έως 11 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη συνοδό τους και εάν εγγραφούν σε πίνακα προακτέων, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως νεότερου τους Αξιωματικού.

 

2. Οι κρίσεις Αξιωματικών κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα αναστέλλονται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος.

 

3. Αξιωματικοί των οποίων έχει αναβληθεί ή ανασταλεί η κρίση, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά από τότε που έπρεπε κανονικά να προαχθούν.

 

4. Αξιωματικοί που παραπέμφθηκαν σε Πειθαρχικά Συμβούλια δεν κρίνονται, εφόσον είναι εκκρεμής η υπόθεση τους. Αυτοί, μετά την εκδίκαση της υπόθεσης τους και εφόσον η τυχόν απαλλακτική Γνωμοδότηση καταστεί ανέκκλητη ενώπιον της Διοίκησης, κρίνονται κατά την πρώτη τακτική ή έκτακτη σύνοδο των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων και εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά και ανακτούν την αρχαιότητα τους. Αν τεθούν σε αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση, εφαρμόζονται όσα καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

5. Αξιωματικοί που δεν έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προσόντα κρίνονται μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών και, εάν κριθούν προακτέοι, προάγονται αναδρομικά:

 

α. Από τότε που συμπλήρωσαν αυτά, εάν η μη έγκαιρη συμπλήρωση τους οφείλεται σε υπαιτιότητα τους ή σε υπέρβαση των χρονικών ορίων του χρόνου που λογίζεται ως χρόνος παραμονής στο βαθμό, όπως καθορίζονται στο άρθρο 27, κατόπιν απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου.

 

β. Από τότε που θα έπρεπε κανονικά να προαχθούν ή από τότε που προήχθη ο αμέσως νεότερος τους, εφόσον η μη έγκαιρη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων οφείλεται σε ανυπέρβλητο κώλυμα ή υπηρεσιακή ανάγκη, που βεβαιώνεται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου του οικείου Κλάδου.

 

6. Οι Αξιωματικοί που προάγονται επ' ανδραγαθία:

 

α. Εντάσσονται μετά τους ομοιόβαθμους τους στην οικεία επετηρίδα και θεωρείται ότι απέκτησαν το βαθμό αυτό από την υπογραφή της σχετικής διοικητικής πράξης.

 

β. θεωρείται ότι απέκτησαν το βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων από τότε που απέκτησε αυτόν ο μετά την επ' ανδραγαθία προαγωγή αμέσως νεότερος τους.

 

7. Αξιωματικοί που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες προακτέων και μεταπίπτουν, πριν από την προαγωγή τους, σε μια από τις καταστάσεις των υποπαραγράφων 1)δ και 1)ε του παρόντος άρθρου, δεν προάγονται, αλλά κρίνονται πάλι από τα αρμόδια Συμβούλια, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις.

 

8. Οι αξιωματικοί της κατηγορίας της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης β' του άρθρου 2, που λόγω της υπαγωγής τους στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 2 του άρθρου 91 κρίνονται με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2439/1996 και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα τυπικά προσόντα για κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, συμπεριλαμβάνονται στους ονομαστικούς πίνακες κρινόμενων αξιωματικών και εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται ανεξάρτητα από τη μη προαγωγή αρχαιοτέρων ομοιοβάθμων τους αξιωματικών που κρίνονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τους εν λόγω αξιωματικούς η προαγωγή στον επόμενο βαθμό ανατρέχει στην ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων προαγωγής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.