Νόμος 3883/10 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Χρόνοι προαγωγής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Αξιωματικοί προάγονται με τη συμπλήρωση συγκεκριμένου χρόνου είτε στο βαθμό που φέρουν είτε συνολικής πραγματικής υπηρεσίας Αξιωματικού. Ειδικά οι ανώτατοι Αξιωματικοί, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, προάγονται για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος παραμονής τους ανά βαθμό ή συνολικής πραγματικής υπηρεσίας τους ως Αξιωματικών.

 

2. Σε κάθε περίπτωση, εξαιρουμένων των Υποναυάρχων και Υποπτεράρχων στις περιπτώσεις επιλογής Αρχηγών ΓΕ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, οι Αξιωματικοί δεν μπορούν να προαχθούν εάν δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας σε κάθε βαθμό.

 

3. Υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόμου, ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής:

 

α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό.

 

β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό ή εννέα (9) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.

 

γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό ή δεκαπέντε (15) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.

 

δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό ή είκοσι ενός (21) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.

 

ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό ή είκοσι επτά (27) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.

 

στ. Για την προαγωγή των Συνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό και τριάντα ενός (31) ετών συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού.

 

ζ. Για την προαγωγή των Ταξιάρχων και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθμό.

 

η. Για την προαγωγή των Υποστρατήγων και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση συνολικά τριών (3) ετών ως ανωτάτων Αξιωματικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 

4. Ειδικά για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, ο χρόνος παραμονής ανά βαθμό έχει ως εξής:

 

α. Για την προαγωγή των Ανθυπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών στο βαθμό.

 

β. Για την προαγωγή των Υπολοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση πέντε (5) ετών στο βαθμό.

 

γ. Για την προαγωγή των Λοχαγών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση έξι (6) ετών στο βαθμό.

 

δ. Για την προαγωγή των Ταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση δύο (2) ετών στο βαθμό.

 

ε. Για την προαγωγή των Αντισυνταγματαρχών και αντιστοίχων απαιτείται η συμπλήρωση ενός (1) έτους στο βαθμό.

 

5. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους Ανθυπολοχαγούς και αντιστοίχους που προέρχονται από Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών Σωμάτων ή από διαγωνισμό όπου το πτυχίο αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κατάταξη τους και ο αριθμός των ελάχιστων ετών φοίτησης είναι μεγαλύτερος εκείνων των λοιπών Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τα οποία αποφοιτούν Αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι, ο χρόνος παραμονής της παραγράφου 3)α του παρόντος άρθρου μειώνεται κατά τα εν λόγω επιπλέον έτη φοίτησης. Επίσης, για την εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 3, ο εν λόγω χρόνος των επιπλέον ετών φοίτησης προσμετράται για τον υπολογισμό της συνολικής τους υπηρεσίας ως Αξιωματικών.

 

6. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εισέρχονται στο Σώμα των μόνιμων Αξιωματικών με βαθμό Ανθυπολοχαγού, στα οποία ο ελάχιστος αριθμός ετών φοίτησης είναι μεγαλύτερος εκείνων των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τα οποία αποφοιτούν Αξιωματικοί Όπλων, Μάχιμοι ή Ιπτάμενοι, εφόσον το πτυχίο τους αυτό αποτελεί απαραίτητο προσόν για την κατάταξη τους.

 

7. Για όσους εισέρχονται στο Σώμα των μονίμων Αξιωματικών με βαθμό ανώτερο του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, για τον υπολογισμό της συνολικής τους υπηρεσίας ως Αξιωματικών προσμετράται και ο αναγκαίος χρόνος παραμονής στους βαθμούς που είναι κατώτεροι εκείνου με τον οποίο εισήλθαν στο σώμα των μονίμων Αξιωματικών, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

 

8. Κατά το χρόνο παραμονής στο βαθμό ο Αξιωματικός πρέπει να ασκεί πράγματι τα καθήκοντα του βαθμού του.

 

9. Ως χρόνος παραμονής στο βαθμό υπολογίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο:

 

α. Οι Αξιωματικοί ανεξαρτήτως βαθμού τελούν σε:

 

(1) Προβλεπόμενη κανονική ή προφορική άδεια.

(2) Αιχμαλωσία, εάν μετά την επάνοδο του από αυτή, έχει απαλλαγεί από κάθε κατηγορία.

(3) Νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια, λόγω τραυματισμού κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή λόγω ασθένειας απότοκης κακουχίας πολέμου.

(4) Άδεια λόγω κύησης - τοκετού για τις γυναίκες Αξιωματικούς και ανατροφής τέκνου για το σύνολο των Αξιωματικών.

 

β. Οι Αξιωματικοί μέχρι και του βαθμού του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων τελούν σε:

 

(1) Αναρρωτική άδεια μέχρι 12 μήνες.

(2) Νοσηλεία μέχρι 12 μήνες.

(3) Εκπαιδευτική άδεια μέχρι 24 μήνες.

 

γ. Οι Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι και Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι τελούν σε:

 

(1) Αναρρωτική άδεια μέχρι 2 μήνες.

(2) Νοσηλεία μέχρι 2 μήνες.

 

10. Σε περίπτωση συνδρομής 2 ή περισσότερων περιπτώσεων της παραγράφου 9, ο συνολικός λογιζόμενος χρόνος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μισού του απαιτούμενου πραγματικού χρόνου παραμονής στον βαθμό, εκτός από την περίπτωση του ανυπαίτιου τραυματισμού σε επιχείρηση ή διατεταγμένη υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 10 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

11. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί χρόνο παραμονής στο βαθμό ο χρόνος που ο Αξιωματικός διετέλεσε σε:

 

α. Αργία με πρόσκαιρη παύση ή προσωρινή απόλυση.

β. Διαθεσιμότητα με αίτηση του.

γ. Έκτιση ποινής στερητικής της ελευθερίας του ή προσωρινή κράτηση που επιβλήθηκε από οποιαδήποτε δικαστική αρχή.

δ. Λιποταξία ή παράνομη απουσία, εφόσον δεν ακολούθησε απαλλακτικό βούλευμα ή αθωωτική απόφαση,

ε. Άδεια άνευ αποδοχών.

 

12. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για τους μετατασσόμενους σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου στο σώμα των Αξιωματικών.

 

13. Η παράγραφος 3 του άρθρου 46 του Κώδικα Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων που κυρώθηκε με το νόμου [Ν] 2304/1995 (ΦΕΚ 83/Ά/1995) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Σε Στρατιωτικό Δικαστή Ά προάγεται Στρατιωτικός Δικαστής Β', που έχει επτά τουλάχιστον χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό του και είκοσι οκτώ έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στο βαθμό αυτόν προάγονται, ένα έτος νωρίτερα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων προαγωγής, ανεξαρτήτως ύπαρξης κενών οργανικών θέσεων, όσοι Στρατιωτικοί Δικαστές Β' συγκεντρώνουν εξαιρετικά προσόντα μορφώσεως, ήθους, εργατικότητας και κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα Νομικών Επιστημών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού. Εντός μηνός από την κατά τα ανωτέρω προαγωγή του Στρατιωτικού Δικαστού, ανακατανέμονται, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι υφιστάμενες κατά βαθμό οργανικές θέσεις.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.