Νόμος 3883/10 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Προαγωγές


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι προαγωγές γίνονται από τους πίνακες των προακτέων που κυρώθηκαν με προεδρικά διατάγματα, τα οποία προκαλούνται από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Οι πίνακες αυτοί ισχύουν για:

 

α. Συνταγματάρχες και αντιστοίχους, μέχρι να εξαντληθούν ή, αν δεν εξαντληθούν, μέχρι να κυρωθούν νέοι πίνακες.

 

β. Ανθυπολοχαγούς και αντιστοίχους μέχρι και Αντισυνταγματάρχες και αντιστοίχους, μέχρι να εξαντληθούν ή, εάν δεν εξαντληθούν, μέχρι την έναρξη των τακτικών ετήσιων κρίσεων των ανώτατων Αξιωματικών.

 

2. Οι προαγωγές των ανώτατων Αξιωματικών και Συνταγματαρχών και αντιστοίχων με έκτακτες κρίσεις γίνονται κάθε φορά που κενώνονται θέσεις.

 

3. Οι προαγωγές γίνονται και για:

 

α. Τους Αξιωματικούς που δικαιώθηκαν ύστερα από επανάκριση ή επανάληψη της κρίσης τους από τότε που δικαιούνταν.

β. Τους Αξιωματικούς, των οποίων είχε ανασταλεί η κρίση για οποιονδήποτε λόγο.

γ. Τους Αξιωματικούς που προάγονται επ' ανδραγαθία.

δ. Όσους Αξιωματικούς προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.

 

4. Ο αριθμός των κενών θέσεων περιλαμβάνει τις κενές θέσεις που υπήρχαν, καθώς και όσες κενώθηκαν ή δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια που ισχύουν οι πίνακες των τακτικών κρίσεων. Οι θέσεις αυτών που αποβιώνουν ή αυτών που κηρύσσονται σε αφάνεια θεωρούνται κενές από την επομένη του θανάτου τους ή της κήρυξης τους σε αφάνεια και αυτών που για οποιονδήποτε άλλον λόγο εξέρχονται του Στρατεύματος ή τίθενται Εκτός Οργανικών θέσεων από την υπογραφή της σχετικής διοικητικής πράξης.

 

5. Οι κατά βαθμό κενές θέσεις προσδιορίζονται από τη διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων κάθε βαθμού και του αριθμού των Αξιωματικών που υπηρετούν και κατέχουν οργανικές θέσεις του βαθμού αυτού.

 

6. Οι κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών πληρούνται από τη σειρά αρχαιότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη θέση τους στις επετηρίδες των άρθρων 36 και 37.

 

7. Οι κρινόμενοι ως προακτέοι κατ' απόλυτο εκλογή καθίστανται αρχαιότεροι των λοιπών ομοιοβάθμων τους Αξιωματικών εντός της ίδιας επετηρίδας που κρίθηκαν κατ' εκλογή στις ίδιες κρίσεις, διατηρώντας τη μεταξύ τους σειρά αρχαιότητας.

 

8. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η προαγωγή Αξιωματικών, λόγω έλλειψης κενών οργανικών θέσεων, μετά την παραμονή 2 ετών στο βαθμό του Ταξιάρχου και αντιστοίχων ή μετά την παραμονή 3 ετών στο βαθμό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων, αυτοί τίθενται σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους ή, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 35 ετών, τίθενται Εκτός Οργανικών θέσεων (ΕΟΟ) μέχρι τη συμπλήρωση τους.

 

9. Σε περίπτωση που οι κενές θέσεις σε κάποιο βαθμό δεν μπορούν να πληρωθούν με προαγωγή, γιατί οι Αξιωματικοί του αμέσως κατώτερου βαθμού δεν μπορούν, για οποιονδήποτε λόγο, να προαχθούν, τότε οι παραπάνω θέσεις θεωρούνται, προσωρινά και για την περίπτωση αυτή, ως κενές του κατώτερου βαθμού και πληρούνται.

 

10. Κατά τις προαγωγές που ενεργούνται από τους πίνακες προακτέων κατ' απόλυτο εκλογή και κατ' εκλογή, σε καμία περίπτωση Αξιωματικός εγγεγραμμένος σε πίνακα προακτέων κατ' απόλυτο εκλογή δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθεί έναντι αρχαιοτέρου του, που είναι εγγεγραμμένος σε πίνακα προακτέων κατ' εκλογή, αλλά προάγεται προ του αρχαιοτέρου του για την πλήρωση του αριθμού των κενών θέσεων.

 

11. Στις περιπτώσεις που Αξιωματικοί προάγονται στον ανώτερο βαθμό, αν και δεν υπάρχουν κενές θέσεις στο βαθμό αυτόν, τότε οι θέσεις του βαθμού από τον οποίο προάγονται δεν θεωρούνται κενές για τους κατώτερους βαθμούς, για όσο χρόνο οι θέσεις που καταλήφθηκαν παραμένουν υπεράριθμες, εκτός αν ειδικά ορίζεται ότι οι Αξιωματικοί που προάγονται κατ' αυτόν τον τρόπο δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις.

 

12. Οι κενές θέσεις, που αντιστοιχούν σε Αξιωματικούς των οποίων η κρίση έχει αναβληθεί, για να προσκομισθούν ουσιώδη στοιχεία, παραμένουν κενές μέχρι οι Αξιωματικοί αυτοί να κριθούν, οπότε οι θέσεις αυτές πληρώνονται από αυτούς, εάν κριθούν προακτέοι, ή από νεότερους τους.

 

13. Ειδικές Περιπτώσεις Προαγωγής:

 

α. Οι Αξιωματικοί μέχρι και το βαθμό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων, όταν αποστρατεύονται για λόγους υγείας, κρίνονται έκτακτα, πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αποστρατείας τους, που προβλέπεται από τις διατάξεις του νόμου περί Καταστάσεως Αξιωματικών, από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των τυπικών προσόντων για προαγωγή, ως:

 

(1) Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.

 

(2) Αποστρατευτέοι.

 

β. Οι Αξιωματικοί της προηγούμενης παραγράφου, που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, προάγονται στον επόμενο βαθμό, εφόσον αυτός προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 και μέσα σε ένα μήνα αποστρατεύονται με άλλο προεδρικό διάταγμα, λόγω σωματικής ανικανότητας. Οι κρίσεις αυτές είναι υποχρεωτικές και ανεξάρτητες άλλων, τακτικών ή έκτακτων, που προηγήθηκαν. Αυτοί κατ' εξαίρεση κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, εφόσον έχουν τα ουσιαστικά προσόντα στο βαθμό που απαιτείται για την κρίση διατηρητέου στον αυτό βαθμό.

 

γ. Αξιωματικοί μέχρι το βαθμό του Υποστρατήγου και αντιστοίχων που αποβιώνουν ευρισκόμενοι στην ενεργό υπηρεσία προάγονται στον ανώτερο βαθμό από την προηγούμενη του θανάτου τους, εφόσον ο ανώτερος βαθμός προβλέπεται από το άρθρο 23 και κριθούν προακτέοι από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων και με το ίδιο Προεδρικό Διάταγμα αποστρατεύονται. Ειδικά οι Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι, οι οποίοι δεν έχουν περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη αλλά προβλέπεται γι' αυτούς εν αποστρατεία βαθμός, κρίνονται από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων και εφόσον κριθούν προακτέοι αποστρατεύονται με τον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, από την ημερομηνία του θανάτου τους. Οι δυνατές κρίσεις για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι προακτέος ή μη προακτέος. Προακτέοι κρίνονται όσοι Υποστράτηγοι και αντίστοιχοι διαθέτουν τα προσόντα για την κρίση διατηρητέου και εκ των λοιπών Αξιωματικών όσοι διαθέτουν προσόντα διατηρητέου στον αυτό βαθμό.

 

δ. Σε Αξιωματικούς που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και προδήλως και αναμφισβήτητα λόγω αυτού, απονέμεται με Προεδρικό Διάταγμα από την προηγουμένη του θανάτου τους, ο ανώτατος βαθμός που προβλέπεται εν ενεργεία ή εν αποστρατεία μετά από απόφαση των αρμόδιων Συμβουλίων Κρίσεων. Ο βαθμός αυτός δεν δύναται να είναι ανώτερος του Αντιστράτηγου και αντιστοίχων.

 

14. Για τις κρίσεις που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 συντάσσονται πίνακες όπως παρακάτω:

 

α. Προακτέων κατ' απόλυτο εκλογή.

β. Προακτέων κατ' εκλογή.

γ. Προακτέων επ' ανδραγαθία.

δ. Διατηρητέων.

ε. Διατηρητέων στον αυτό βαθμό.

στ. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους.

ζ. Αποστρατευτέων.

 

15. Για τις κρίσεις που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου συντάσσονται πίνακες όπως παρακάτω:

 

α. Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους.

β. Αποστρατευτέων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.