Νόμος 3883/10 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Χρόνος διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΕΙ ή προερχόμενοι από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ μέχρι και το βαθμό του Συνταγματάρχη και αντιστοίχων προκειμένου να καθίστανται ικανοί για την επιτυχή διεξαγωγή και εκτέλεση των αποστολών που τους ανατίθενται πρέπει να υπηρετούν σε κάθε βαθμό σε επιχειρησιακές μονάδες και σε προβλεπόμενες για το βαθμό τους θέσεις κατά το ελάχιστο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στις παραγράφους που ακολουθούν. Επιχειρησιακές μονάδες είναι:

 

α. Για το Στρατό Ξηράς οι μονάδες εκστρατείας.

 

β. Για το Πολεμικό Ναυτικό οι μονάδες στόλου και τα ιπτάμενα μέσα.

 

γ. Για την Πολεμική Αεροπορία οι μονάδες τακτικής αεροπορίας, καθώς και οι λοιπές μονάδες αεροσκαφών της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

 

2. Ο παραπάνω χρόνος υπηρεσίας καλείται χρόνος διοικήσεως εφόσον κατά τη διάρκεια του ο Αξιωματικός ασκεί διοίκηση ή χρόνος ειδικής υπηρεσίας στην περίπτωση που ο Αξιωματικός δεν ασκεί διοίκηση. Η θαλάσσια υπηρεσία στο Πολεμικό Ναυτικό αποτελεί ειδική υπηρεσία.

 

3. Η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας κατά βαθμό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της κρίσεως προς προαγωγή στον επόμενο βαθμό. Κατ' εξαίρεση, οι μάχιμοι Αξιωματικοί του ΠΝ που υποχρεούνται να συμπληρώσουν τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης, ως Κυβερνήτες πλοίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις 4 και 5 της περίπτωσης γ' της παραγράφου 12, είναι δυνατό να κριθούν για προαγωγή στον επόμενο βαθμό και χωρίς να έχουν συμπληρώσει τον εν λόγω χρόνο, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και αφού ληφθούν συνδυαστικά υπόψη η αντικειμενική δυνατότητα για τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, εντός του καθοριζόμενου στο άρθρο 27 χρόνου προαγωγής, σε σχέση με την υφιστάμενη διαθεσιμότητα των πλοίων, οι εκάστοτε ισχύουσες υπηρεσιακές ανάγκες και τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των ανωτέρω Αξιωματικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 

4. Οι Αξιωματικοί Σωμάτων ή Ειδικοτήτων, για τους οποίους δεν προβλέπεται άσκηση διοίκησης, υποχρεούνται σε ειδική υπηρεσία.

 

5. Οι θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας πρέπει να προβλέπονται από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού (ΠΟΥ) του κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων ή του ΓΕΕΟΑ για τα ΚΣ.

 

6. Οι θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, προσδιορίζονται από τα Ανώτατα κατά Κλάδο Συμβούλια. Αν οι θέσεις χρόνου διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας του παρόντος άρθρου δεν επαρκούν για τη δοκιμασία των Αξιωματικών σε αυτές, είναι δυνατόν να ορισθούν και άλλες θέσεις με απόφαση του ΣΑΓΕ κατόπιν προτάσεων των Ανωτάτων Συμβουλίων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή του Αρχηγού ΓΕΕΟΑ για τα ΚΣ για απόκτηση, εν όλω ή εν μέρει, του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

 

7. Τα προσόντα του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας δεν είναι απαραίτητα για τους:

 

α. Αξιωματικούς που δεν αναφέρονται στο παρόν άρθρο,

β. Αξιωματικούς των Ειδικών Καταστάσεων,

γ. Αξιωματικούς ΕΟΟ.

 

8. Ο χρόνος, κατά τον οποίο Αξιωματικός ασκεί διοίκηση ή ειδική υπηρεσία βαθμού ανώτερου του βαθμού τον οποίο φέρει, θεωρείται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του βαθμού τον οποίο κατέχει, με τον όρο ότι έχει κανονικά τοποθετηθεί στη θέση αυτή και δεν αναπληρώνει τον απουσιάζοντα προϊστάμενο του, η δε θέση αυτή έχει ορισθεί ως θέση διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας για τον ανώτερο βαθμό.

 

9. Ο χρόνος νοσηλείας ή αναρρωτικής άδειας Αξιωματικού, λόγω τραυματισμού του που συνέβη σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής, θεωρείται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, μέχρι του μισού απαιτούμενου χρόνου για το βαθμό που φέρει ο Αξιωματικός.

 

10. Ο χρόνος, που ο Αξιωματικός διατελεί σε κανονική άδεια, μέχρι 1 μήνα κάθε έτος, θεωρείται ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

 

11. Ως προς τους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς:

 

α. Για τους Αξιωματικούς Όπλων:

 

(1) Οι αξιωματικοί Όπλων συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο για το βαθμό τους χρόνο διοίκησης σε Τμήματα, Υπομονάδες, Μονάδες, Συγκροτήματα και Σχηματισμούς εκστρατείας, όπως στην επόμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου καθορίζεται, σε θέσεις προβλεπόμενες από τους Πίνακες Οργάνωσης και Υλικού.

 

(2) Ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης, ως προσόν για προαγωγή, είναι ο ακόλουθος:

 

(α) Ανθυπολοχαγός:Ένα (1) έτος ως Διοικητής Διμοιρίας ή Ουλαμού.

 

(β) Υπολοχαγός: Δύο (2) έτη ως Διοικητής Διμοιρίας ή Ουλαμού.

 

(γ) Λοχαγός: Δύο (2) έτη ως Διοικητής Λόχου, Ίλης ή Πυροβολαρχίας.

 

(δ) Ταγματάρχης - Αντισυνταγματάρχης: Τρία (3) έτη συνολικά εκ των οποίων 1 έτος ως Υποδιοικητής Μονάδας ή Διοικητής Ανεξαρτήτου Υπομονάδας, στο βαθμό του Ταγματάρχη και 2 έτη ως διοικητής Μονάδας συνεχόμενα και τουλάχιστον 1 ως Αντισυνταγματάρχης.

 

(ε) Συνταγματάρχης: Ένα (1) έτος ως Διοικητής Συγκροτήματος ή Διοικητής Όπλου σε Στρατηγείο Σχηματισμού ή 9 έτη συνολικού χρόνου διοίκησης ως μόνιμου Αξιωματικού, καθοριζόμενου με βάση τις ισχύουσες κατά το χρόνο της κρίσης του διατάξεις, υπολογιζόμενου και του χρόνου που αποκτήθηκε σε θέσεις συμπληρώσεως χρόνου διοίκησης που καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν, απαραίτητα δε 9 έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού σε Μονάδα ή Συγκρότημα του Όπλου του, σε όλες τις περιπτώσεις.

 

β. Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου:

 

(1) Οι Αξιωματικοί των Σωμάτων Τεχνικού, Εφοδιασμού και Μεταφορών, Υλικού Πολέμου συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, όπως στις επόμενες παραγράφους καθορίζεται:

 

(α) Ανθυπολοχαγός: Ένα (1) έτος ως Διοικητής Διμοιρίας ή ισότιμου Κλιμακίου σε Μονάδα Εκστρατείας του Σώματος του ή Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας Εκστρατείας.

 

(β) Υπολοχαγός: Τρία (3) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού σε Μονάδα του Σώματος του ή Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας Εκστρατείας, από τα οποία 1 έτος ως Διοικητής Διμοιρίας ή ισότιμου Κλιμακίου σε Μονάδα Εκστρατείας του Σώματος του ή Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας Εκστρατείας στον κατεχόμενο βαθμό.

 

(γ) Λοχαγός: Τέσσερα (4) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού σε Μονάδα του Σώματος του ή Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας Εκστρατείας, από τα οποία 1 έτος ως Διοικητής Μονάδας ή Υπομονάδας Εκστρατείας του Σώματος του ή Μονάδας Διοικητικής Μέριμνας Εκστρατείας στον κατεχόμενο βαθμό.

 

(δ) Ταγματάρχης: Πέντε (5) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού σε Μονάδα του Σώματος του ή Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας Εκστρατείας, από τα οποία 1 έτος ως Διοικητής Μονάδας Εκστρατείας ή Μονάδας Διοικητικής Μέριμνας Εκστρατείας στον κατεχόμενο βαθμό.

 

(ε) Αντισυνταγματάρχης: Ένα (1) έτος ως Διοικητής Μονάδας του Σώματος του ή Μονάδας Διοικητικής Μέριμνας Εκστρατείας ή ως Διευθυντής του Σώματος του σε Στρατηγείο Σχηματισμού με την προϋπόθεση ότι υπάγεται σε αυτόν αντίστοιχα Μονάδα ή ανεξάρτητη Υπομονάδα του Σώματος του.

 

(στ) Συνταγματάρχης: Οκτώ (8) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού σε Μονάδα του Σώματος του ή Μονάδα Διοικητικής Μέριμνας Εκστρατείας ή Διευθυντής του Σώματος του σε Στρατηγείο Σχηματισμού εφόσον έχει υπό τις διαταγές του Μονάδα του Σώματος του.

 

(2) Για τους Αξιωματικούς υπολοίπων Σωμάτων:

 

(α) Οι Αξιωματικοί του Σώματος Έρευνας - Πληροφορικής συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας σε θέσεις του Σώματος, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου.

 

(β) Οι αξιωματικοί των υπόλοιπων Σωμάτων βαθμών ανθυπολοχαγού μέχρι και αντισυνταγματάρχη συμπληρώνουν σε κάθε βαθμό χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας 1 έτους σε μονάδες ή συγκροτήματα ή σχηματισμούς εκστρατείας. Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρούνται οι αξιωματικοί Γεωγραφικού, Στρατιωτικών Γραμματέων και οι προερχόμενοι από εθελοντές μακράς θητείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

12. Ως προς τους Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού:

 

α. Οι Αξιωματικοί Μάχιμοι, Μηχανικοί και Σωμάτων συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο χρόνο διοίκησης ή θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοία εν ενεργεία πολεμικά, βοηθητικά ή εκπαιδευτικά. Με το χρόνο αυτόν εξομοιώνεται ο χρόνος υπηρεσίας σε ιπτάμενα μέσα και σε μονάδες Υποβρυχίων Καταστροφών.

 

β. Η υπηρεσία σε Μονάδες Αεροπορίας Ναυτικής Συνεργασίας, Ελικοπτέρων και Υποβρυχίων Καταστροφών, υπολογίζεται ως θαλάσσια υπηρεσία.

 

γ. Για τους Μάχιμους ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας είναι:

 

(1) Σημαιοφόρος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.

(2) Ανθυποπλοίαρχος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.

(3) Υποπλοίαρχος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.

(4) Πλωτάρχης:Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας και 1 έτος ως Κυβερνήτης.

(5) Αντιπλοίαρχος: 2 έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ή 2 έτη υπηρεσίας στο Επιτελείο Στόλου ή Ανωτέρου Κλιμακίου Διοικήσεως και 1 έτος ως Κυβερνήτης ως ανώτερος Αξιωματικός.

(6) Πλοίαρχος: Δέκα (10) έτη συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας και 1 έτος στο βαθμό του Πλοιάρχου σε θέση Διοικητή Ομάδας Πλοίων ή Διοικητή Ναυτικής Υπηρεσίας ή Διευθυντή Διευθύνσεως Γενικού Επιτελείου.

 

δ. Για τους Μηχανικούς ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας είναι:

 

(1) Σημαιοφόρος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.

(2) Ανθυποπλοίαρχος: Τρία (3) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.

(3) Υποπλοίαρχος: Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας, από τα οποία 1 έτος ως Διευθυντής πρόωσης και ενέργειας πλοίου, πλην των Ναυπηγών για τους οποίους απαιτείται 1 έτος θαλάσσιας υπηρεσίας και 1 έτος σε Συνεργείο Ναυστάθμου.

(4) Πλωτάρχης: Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας ως Διευθυντής πρόωσης και ενέργειας πλοίου ή υπηρεσίας Συνεργείου Ναυστάθμου ή υπηρεσίας Διοίκησης Ελικοπτέρων.

(5) Αντιπλοίαρχος:Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας ή 1 έτος σε υπηρεσία Ναυστάθμου.

(6) Πλοίαρχος: Ένα (1) έτος ως Τεχνικός Διευθυντής Ναυστάθμου ή Διευθυντής Διευθύνσεως Γενικού Επιτελείου ή Διευθυντής Κλάδου Αρχηγείου Στόλου ή Διοικήσεως Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού.

 

ε. Οι Αξιωματικοί των Σωμάτων Οικονομικού συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, όπως στις επόμενες παραγράφους καθορίζεται:

 

(1) Σημαιοφόρος: Δύο (2) έτη θαλάσσιας υπηρεσίας.

(2) Ανθυποπλοίαρχος: Ένα (1) έτος θαλάσσιας υπηρεσίας.

(3) Υποπλοίαρχος: Πέντε (5) έτη συνολικής θαλάσσιας υπηρεσίας ως κατώτερος Αξιωματικός και 2 έτη Οικονομικής υπηρεσίας ή Εφοδιασμού.

(4) Πλωτάρχης: Δύο (2) έτη Εφοδιασμού ή 1 έτος Εφοδιασμού και 1 έτος Οικονομικής υπηρεσίας.

(5) Αντιπλοίαρχος: Ένα (1) έτος Οικονομικής υπηρεσίας και 1 έτος Εφοδιασμού ή 2 έτη Οικονομικής υπηρεσίας ή 2 έτη εφοδιασμού σε Επιτελείο Στόλου ή ανώτερου Κλιμακίου ή σε Μονάδες Διοικητικής Μέριμνας.

(6) Πλοίαρχος:Ένα (1) έτος ως Διευθυντής Διευθύνσεως Γενικού Επιτελείου ή Κλάδου Αρχηγείου Στόλου ή Διοικήσεως Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού ή Διευθύνσεως Εφοδιασμού Ναυστάθμου ή Διευθύνσεως Κέντρου Εφοδιασμού ή Διευθύνσεως Οικονομικών υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 

13. Ως προς τους Αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας:

 

α. Ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθμό είναι ο ακόλουθος:

 

(1) Για τους Ιπτάμενους:

 

(α) Ανθυποσμηναγός: Δύο (2) έτη ειδικής υπηρεσίας σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σμήνος αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.

(β) Υποσμηναγός: Τέσσερα (4) έτη ειδικής υπηρεσίας στον κατεχόμενο βαθμό ή 6 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σμήνος αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.

(γ) Σμηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 10 έτη από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή Σμήνος αεροσκαφών ή ελικοπτέρων.

(δ) Επισμηναγός: Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή Σμήνος αεροσκαφών ή ελικοπτέρων και 1 έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ) ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου μείζονος σχηματισμού και άνω των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

(ε) Αντισμήναρχος: 2 έτη στον κατεχόμενο βαθμό ως:

 

1. Υποδιοικητής Πτέρυγας Μάχης, ή

2. Διοικητής ή Υποδιοικητής Σμηναρχίας Μάχης ή

3. Διοικητής Μοίρας αεροσκαφών ή ελικοπτέρων ή

4. Διευθυντής Επιχειρήσεων ή/και Εκπαίδευσης Πτερύγων και Σμηναρχιών, καθώς και 1 έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου μείζονος σχηματισμού και άνω των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων,

5. Διοικητής Σμήνους Μετεκπαίδευσης Αεροσκαφών ή Ελικοπτέρων,

6. Αξιωματικός Επιχειρήσεων Μοίρας Αεροσκαφών ή Ελικοπτέρων.

 

(στ) Σμήναρχος: 1 έτος στον κατεχόμενο βαθμό ως:

 

1. Διοικητής ή Υποδιοικητής Πτέρυγας Μάχης ή

2. Διοικητής ή Υποδιοικητής Σμηναρχίας Μάχης ή

3. Διοικητής ή Υποδιοικητής Πτέρυγας Εκπαίδευσης ή Υποστήριξης ή

4. Διευθυντής Διεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας,

5. Τμηματάρχης Διεύθυνσης του ΓΕΑ

 

(2) Για τους Μηχανικούς:

 

Ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθμό είναι ο ακόλουθος:

 

1. Ανθυποσμηναγός: Δύο (2) έτη, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σμήνος, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

2. Υποσμηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 6 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σμήνος, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

3. Σμηναγός: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 8 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή Εργοστάσιο ή σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, σε θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

4. Επισμηναγός: Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή Εργοστάσιο της Πολεμικής Αεροπορίας και 1 έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

5. Αντισμήναρχος: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:

 

α. Διευθυντής Υπηρεσίας Επίβλεψης Κατασκευής Έργων (ΥΕΚΕ) ή Προϊστάμενος Γραφείου Επίβλεψης Έργων (ΓΕΕ) ή

β. Διευθυντής ή Υποδιευθυντής ή Τμηματάρχης Υπηρεσίας Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) ή

γ. Διευθυντής Υποστήριξης Μονάδας Ραντάρ ή Σμηναρχίας ή Πτέρυγας ή Διευθυντής Κατασκευών της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών ή

δ. Τμηματάρχης Διεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή λοιπών Διοικήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας ή μειζόνων επιτελικών σχηματισμών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή

ε. Διοικητής Μοίρας Συντήρησης Βάσης ή Αεροσκαφών ή Ελικοπτέρων ή στ. Υποδιοικητής εργοστασίου Πολεμικής Αεροπορίας ή Υπηρεσίας Πολεμικής Αεροπορίας Ελέγχου Αεροπορικής Βιομηχανίας ή .της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών.

 

6. Σμήναρχος:Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:

 

α. Διοικητής εργοστασίου Πολεμικής Αεροπορίας ή Υπηρεσίας Πολεμικής Αεροπορίας Ελέγχου Αεροπορικής Βιομηχανίας ή της 206 Πτέρυγας Αεροπορικών Υποδομών ή

β. Υποδιοικητής του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (ΓΝΑ) ή

γ. Τμηματάρχης ή Διευθυντής Διεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή λοιπών Διοικήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας ή μειζόνων επιτελικών σχηματισμών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

(3) Για τους Αεράμυνας ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθμό είναι ο ακόλουθος:

 

(α) Ανθυποσμηναγός: Δύο (2) έτη, σε οποιαδήποτε Μονάδα του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ), σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(β) Υποσμηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 6 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μονάδα του ΣΑΕ ή Μοίρα ή Σμηναρχία ή Πτέρυγα σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(γ) Σμηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 10 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σμηναρχία ή Πτέρυγα, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον στον κατεχόμενο βαθμό σε Μονάδα ΣΑΕ, σε θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(δ) Επισμηναγός:

 

Ι. Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σμηναρχία ή Πτέρυγα, καθώς και 1 έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις Πολεμικής Αεροπορίας ή σε οποιοδήποτε επιτελείο μείζονος επιχειρησιακού Σχηματισμού των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σε θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

ΙΙ. Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό σε Μονάδα του ΣΑΕ, σε θέσεις και καθήκοντα που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(ε) Αντισμήναρχος: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ως:

 

α. Διοικητής Μονάδας ΣΑΕ που προβλέπεται για το βαθμό και την ειδικότητα του ή

β. Διοικητής Μοίρας σε Πτέρυγα ή Σμηναρχία που προβλέπεται για το βαθμό και την ειδικότητα του ή

γ. Αρχιελεγκτής σε Μονάδα ΣΑΕ που προβλέπεται για το βαθμό και την ειδικότητα του, καθώς και

δ. Ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου μείζονος σχηματισμού και άνω των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

(στ) Σμήναρχος: Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ως:

 

1. Διοικητής Μονάδας ΣΑΕ ή Υποδιοικητής Μονάδας ΣΑΕ - Βλημάτων που προβλέπεται για το βαθμό και την ειδικότητα του ή

 

2. Διοικητής ή Υποδιοικητής Σμηναρχίας που προβλέπεται για το βαθμό και την ειδικότητα του ή

 

3. Διευθυντής Επιχειρήσεων -Εκπαίδευσης Μονάδας ΣΑΕ - Βλημάτων που προβλέπεται για το βαθμό και την ειδικότητα του ή

 

4. Διευθυντής Διεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή λοιπών Διοικήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

5. Τμηματάρχης Διεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή λοιπών Διοικήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

(4) Για τους Εφοδιαστές:

 

Ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθμό είναι ο ακόλουθος:

 

1. Ανθυποσμηναγός: Δύο (2) έτη, σε οποιαδήποτε Μοίρα ή Σμήνος σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

2. Υποσμηναγός: Τέσσερα (4) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 6 έτη από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, στο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) ή σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή Σμήνος σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

3. Σμηναγός: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 8 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, στο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) ή σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία ή Μοίρα ή σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

4. Επισμηναγός: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό σε μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:

 

α. Σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του ή

β. Τμηματάρχης Διεύθυνσης στο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) ή

γ. Διοικητής των Περιφερειακών Εφοδιαστικών Κέντρων της Πολεμικής Αεροπορίας.

 

5. Αντισμήναρχος: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό σε μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:

 

α. Διοικητής Μοίρας Εφοδιασμού σε οποιαδήποτε Πτέρυγα ή Σμηναρχία.

β. Τμηματάρχης Διεύθυνσης του ΓΕΑ ή του ΑΤΑ ή των λοιπών Διοικήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας ή μειζόνων επιτελικών σχηματισμών των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

6. Σμήναρχος: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό σε μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες θέσεις:

 

α. Τμηματάρχης ή Διευθυντής Διεύθυνσης του ΓΕΑ ή ΑΤΑ ή των λοιπών Διοικήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας ή

β. Διευθυντής Διεύθυνσης του 201 Κέντρου Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ) ή

γ. Διοικητής της Υπηρεσίας Διακίνησης της Πολεμικής Αεροπορίας ή

δ. Τμηματάρχης ή Διευθυντής Διεύθυνσης μειζόνων επιτελικών σχηματισμών των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

(5) Για τους Διοικητικούς ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθμό είναι ο ακόλουθος:

 

(α) Ανθυποσμηναγός: Δύο (2) έτη σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

(β) Υποσμηναγός: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 4 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

(γ) Σμηναγός: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 6 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

(δ) Επισμηναγός: Δύο (2) έτη σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου μείζονος σχηματισμού και άνω των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

(ε) Αντισμήναρχος: Δύο (2) έτη σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου μείζονος σχηματισμού και άνω των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

(στ) Σμήναρχος: Ένα (1) έτος σε επιτελική θέση στο ΓΕΑ ή στο ΑΤΑ ή στις λοιπές Διοικήσεις της Πολεμικής Αεροπορίας ή σε οποιοδήποτε επιτελείο επιπέδου μείζονος σχηματισμού και άνω των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

(6) Για τους Οικονομικούς - Μετεωρολόγους ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθμό είναι ο ακόλουθος:

 

(α) Ανθυποσμηναγός: Δύο (2) έτη σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(β) Υποσμηναγός: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 4 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(γ) Σμηναγός: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 6 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(δ) Επισμηναγός:Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ή 8 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(7) Για τους Ραδιοναυτίλους ο απαιτούμενος σε κάθε βαθμό ελάχιστος χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας ως αναγκαίο προσόν για προαγωγή σε κάθε βαθμό είναι ο ακόλουθος:

 

(α) Ανθυποσμηναγός: Ένα (1) έτος, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(β) Υποσμηναγός: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 4 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(γ) Σμηναγός: Δύο (2) έτη στον κατεχόμενο βαθμό ή 6 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(δ) Επισμηναγός:Ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό ή 8 έτη, από τότε που ονομάσθηκε Αξιωματικός, σε οποιαδήποτε Μοίρα, Σμηναρχία ή Πτέρυγα, σε θέσεις και καθήκοντα, που προβλέπονται για το βαθμό και την ειδικότητα του.

 

(8) Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικής Υποστήριξης (Μηχανικών, Οπλουργών, Ηλεκτρολόγων, Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών και Συντηρητών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων) συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που προβλέπεται για την ειδικότητα των Μηχανικών.

 

(9) Οι Αξιωματικοί ειδικοτήτων Τεχνικής Υποστήριξης (Αεράμυνας και Εφοδιαστών), Υπηρεσιών Υποστήριξης (Διοικητικών, Πληροφοριών, Μετεωρολόγων, Οικονομικών και Άμυνας Αεροδρομίων) συμπληρώνουν για το βαθμό τους τον προβλεπόμενο χρόνο διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, που προβλέπεται για τις ειδικότητες Οικονομικών, Εφοδιαστών, Διοικητικών και Μετεωρολόγων, κατά περίπτωση.

 

β. Στους αναφερόμενους στο παρόν άρθρο όρους Μοίρα, Σμηναρχία, Πτέρυγα, περιλαμβάνονται και οι Μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας που εξομοιώνονται με αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Κλάδου.

 

14. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται, ως προς τους Αξιωματικούς του Υγειονομικού ανεξαρτήτως κλάδου, οι θέσεις και οι χρόνοι διοίκησης και ειδικής υπηρεσίας του παρόντος άρθρου, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών κλινικών, διακλαδικών κλινικών, εργαστηρίων και μονάδων εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων, καθώς και η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής για την πλήρωση θέσεων τομεαρχών, εποπτών και προϊσταμένων κλινικών, ειδικών τμημάτων και εργαστηρίων και των διακλαδικών κλινικών-κέντρων των στρατιωτικών νοσοκομείων από Αξιωματικούς Υγειονομικού Νοσηλευτικής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο αριθμός, η ιδιότητα και η θητεία των μελών του διακλαδικού υγειονομικού συμβουλίου, των υγειονομικών συμβουλίων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, του υγειονομικού συμβουλίου διακλαδικών κλινικών, των επιστημονικών συμβουλίων των στρατιωτικών νοσοκομείων, οι αρμοδιότητες των ως άνω συμβουλίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016).

 

15. Ως προς τους Αξιωματικούς Στρατιωτικούς Δικαστικούς Γραμματείς: α. Προκειμένου να προαχθούν στο βαθμό του Ταγματάρχη, πρέπει να συμπληρώσουν 4 έτη συνολικά, κατ' ελάχιστο, χρόνο ειδικής υπηρεσίας ως κατώτεροι Αξιωματικοί. Ως χρόνος ειδικής υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος υπηρεσίας στα ΓΕ, στις Διευθύνσεις και Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και σε Μονάδες ή Συγκροτήματα ή Σχηματισμούς των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στα Στρατιωτικά Δικαστήρια με κύρια καθήκοντα του Γραμματέα Έδρας.

 

β. Οι Αξιωματικοί βαθμού Συνταγματάρχη προκειμένου να προαχθούν στο βαθμό του Ταξίαρχου πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 4 έτη χρόνο ειδικής υπηρεσίας ως ανώτεροι Αξιωματικοί. Ως χρόνος ειδικής υπηρεσίας θεωρείται αυτός της ανωτέρω υποπαραγράφου, καθώς και στα Στρατιωτικά Δικαστήρια ως Γραμματείς Δικαστηρίου ή ως Γραμματείς Εισαγγελίας του Δικαστηρίου.

 

16. Για τους Αξιωματικούς όλων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων βαθμού Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις Διευθυντών ή Τμηματαρχών των Γενικών Διευθύνσεων ή Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας.

 

17. Ο απαιτούμενος χρόνος διοίκησης για τους βαθμούς του Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων και Συνταγματάρχη και αντιστοίχων, που αποκτήθηκε στον αμέσως προηγούμενο βαθμό, υπολογίζεται ως χρόνος διοίκησης στον κατεχόμενο βαθμό, όταν δεν χρησιμοποιήθηκε στον προηγούμενο βαθμό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.