Νόμος 3883/10 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Κριτήρια Προαγωγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1.Οι Προαγωγές γίνονται ύστερα από απόφαση του αρμόδιου κατά κλάδου Συμβουλίου Κρίσεων. Τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων προάγονται στον αμέσως επόμενο βαθμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στο βαθμό που κατέχουν και έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης τους. Το αρμόδιο κατά κλάδο Συμβούλιο Κρίσεων, προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των ουσιαστικών προσόντων, λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία του ατομικού φακέλου του κρινόμενου, από τα οποία προκύπτει η δραστηριότητα του στην υπηρεσία, η επαγγελματική επάρκεια, η πρωτοβουλία και η αποτελεσματικότητα του. Για το σχηματισμό της κρίσης του, το συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία των ατομικών φακέλων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος.

 

2. Για τις Προαγωγές των Αξιωματικών των Ειδικών Δυνάμεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη τα παρακάτω Κριτήρια:

 

α. Η βαρύτητα των Μονάδων και των θέσεων στις οποίες υπηρέτησαν την τελευταία πενταετία.

 

β. Ο χρόνος υπηρεσιακής - διοικητικής εμπειρίας, υπολογιζόμενος σε μήνες, όπως παρακάτω:

 

(1) Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης.

 

(2) Ο χρόνος συμμετοχής σε επιχειρήσεις.

 

(3) Ο χρόνος υπηρεσίας σε Διεθνείς Οργανισμούς.

 

(4) Ο υπόλοιπος χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο.

 

γ. Η βαθμολογία της υπηρεσιακής αξιολόγησης από την τελευταία προαγωγή.

 

3. Επικουρικά λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω Κριτήρια:

 

α. Το Όπλο, το Σώμα ή η ειδικότητα τους.

 

β. Τα επαγγελματικά και τεχνικά τους προσόντα, όπως παρακάτω:

 

(1) Ο βαθμός αποφοίτησης από παραγωγική σχολή των Ειδικών Δυνάμεων

 

(2) Ο βαθμός άλλου τίτλου σπουδών εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών.

 

(3) Το διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

 

(4) Το διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.

 

(5) Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

 

(6) Ο μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.

 

(7) Ο βαθμός αποφοίτησης από Σχολεία των Ειδικών Δυνάμεων

 

(8) Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, σε βαθμό άριστο, πολύ καλό και καλό, βαθμολογούμενης αντιστοίχως.

 

γ. Ειδικές δραστηριότητες, ως εξής:

 

(1) Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες) που σχετίζεται με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

 

(2) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κλπ. συναφείς με το αντικείμενο της υπηρεσίας.

 

(3) Συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου, Διοικητικά Συμβούλια και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων.

 

(4) Ηθικές αμοιβές.

 

4. Η κλίμακα αξιολόγησης των κριτηρίων προαγωγής είναι η εξής:

 

α. Εξαίρετος 96 -100% Ε

 

β. Λίαν Καλός 87 - 95% ΛΚ

 

γ. Καλός 76 - 86% Κ

 

δ. Μέτριος 60 - 75% Μ

 

ε. Μη Αποδεκτός 0 - 59% ΜΑ

 

5. Βαθμολογία κάτω του εβδομήντα πέντε (75), καθώς και ενενήντα έξι (96) και άνω σε οποιοδήποτε κριτήριο προαγωγής πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα γεγονότα ή στοιχεία, τα οποία πρέπει να συνυποβάλλονται με την έκθεση ή το σημείωμα αξιολόγησης για το υπόψη διάστημα.

 

6. Η τελική εικόνα για τον κρινόμενο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται μόνο στη χρονική περίοδο που καλύπτει η κρίση του.

 

7. Στον απαιτούμενο για προαγωγή χρόνο δεν υπολογίζεται ο χρόνος των υποπαραγράφων α', β', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 110 του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.