Νόμος 3883/10 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Επετηρίδες Αξιωματικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς:

 

α. Για τους Αξιωματικούς Όπλων Προέλευσης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων τηρείται γενική επετηρίδα.

 

β. Για τους Αξιωματικούς Σωμάτων Προέλευσης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων και Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής και για τους κατατασσόμενους με διαγωνισμό τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε σώμα - ειδικότητα.

 

γ. Για τους προερχόμενους από Υπαξιωματικούς τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής σε βαθμό Αξιωματικού και βάσει της σειράς των Όπλων - Σωμάτων.

 

2.Για τους αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και Κοινών Σωμάτων τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα. Κατ' εξαίρεση, για τους αξιωματικούς Πολεμικού Ναυτικού και Πολεμικής Αεροπορίας, που προέρχονται από την κατηγορία της υποπερίπτωσης 5 της περίπτωσης β' του άρθρου 2 και μονιμοποιηθέντων εθελοντών μακράς θητείας Πολεμικού Ναυτικού, Πολεμικής Αεροπορίας και Στρατού Ξηράς τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για κάθε ειδικότητα, στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού. Ειδικότερα, για τους αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα ανάλογα με την προέλευσή τους (απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών - μονιμοποιηθέντες εθελοντές του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974), στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4433/2016 (ΦΕΚ 213/Α/2016), με την παράγραφο 21 του άρθρου 10 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α/2019).

 

3. Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου και Ελαφρός Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων όπως και οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού παραμένουν ενταγμένοι στις επετηρίδες τους, χωρίς να χάνουν την αρχαιότητα τους και δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις. Κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους.

 

4. Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας παραμένουν εντεταγμένοι στην επετηρίδα της ειδικότητας από την οποία προέρχονται, δεν καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, πλην όμως χάνουν τη σειρά αρχαιότητας τους και εντάσσονται στο αριστερό των Αξιωματικών που ονομάστηκαν μόνιμοι Αξιωματικοί κατά την ίδια ημερομηνία με αυτούς. Αυτοί κρίνονται όπως και οι λοιποί ομοιόβαθμοί τους και, αν κριθούν προακτέοι, προάγονται με την προαγωγή του αμέσως αρχαιοτέρου τους.

 

5. Οι Αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων δεν μπορούν να προαχθούν σε βαθμό ανώτερο εκείνου που προβλέπεται ως καταληκτικός για το Όπλο, το Σώμα ή την ειδικότητα από την οποία προέρχονται. Οι Αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου, εφόσον φέρουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους, μπορούν να προαχθούν πέραν του καταληκτικού τους βαθμού ως Αξιωματικών Ειδικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

6. Αξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου μπορούν να παραπέμπονται στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Κλάδου τους, ύστερα από διαταγή του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, είτε με αίτηση τους μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο (2) ετών από της κοινοποίησης σε αυτούς της τελευταίας κρίσης της σωματικής τους ικανότητας, είτε αυτεπάγγελτα, με την παρέλευση πέντε (5) ετών από της κοινοποίησης σε αυτούς της τελευταίας κρίσης της σωματικής τους ικανότητας. Οι παραπεμπόμενοι σύμφωνα με τα παραπάνω δύνανται να επανέλθουν στην κατάσταση της ενεργού υπηρεσίας, εάν η αρμόδια Επιτροπή αποφανθεί ότι είναι υγιείς και ικανοί, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί σωματικής ικανότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.