Νόμος 4433/16

Ν4433/2016: Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιμακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο (Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)) προς υποστήριξη του NATO, ... και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4433/2016: Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιμακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο (Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)) προς υποστήριξη του NATO, μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδία του Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 213/Α/2016), 15-11-2016.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιμακίου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο (Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)) προς υποστήριξη του ΝΑΤΟ, που υπογράφηκε διαδοχικά από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών (26-07-2013), του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας (26-07-2013), του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας (21-08-2013), του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (23-08-2013), του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (26-08-2013), του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας (26-08-2013), του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας (26-08-2013), του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας (26-08-2013), του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (26-08-2013), του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (27-08-2013) και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού (27-08-2013), το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική και γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο: Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

 

1. To πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13Α του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αξιωματικοί του Σώματος Ραδιοναυτίλων μπορούν να μεταταγούν στο Σώμα Τεχνικής Υποστήριξης, εντασσόμενοι σε μία εκ των λοιπών ειδικοτήτων του Σώματος αυτού, καθώς και στο Σώμα Υπηρεσιών Υποστήριξης, εντασσόμενοι σε ειδικότητα του εν λόγω Σώματος.}

 

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του νόμου 3883/2010, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 21 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 (ΦΕΚ 134/Α/2016), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Ειδικότερα, για τους αξιωματικούς των Σωμάτων Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα ανάλογα με την προέλευσή τους (απόφοιτοι Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών - μονιμοποιηθέντες εθελοντές του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974), στην οποία εγγράφονται βάσει της ημερομηνίας προαγωγής τους σε βαθμό Αξιωματικού.}

 

3. Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 4407/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 13: Αξιοποίηση ακινήτων από φορείς του δημοσίου τομέα, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Κατ' εξαίρεση η ΥΠΑΑΠΕΔ, μπορεί να συνομολογεί απευθείας με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα που ανήκουν σε αυτούς ή εποπτεύονται από αυτούς, με λοιπούς φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός επανοριοθετήθηκε από το νόμο 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990), καθώς και με δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005), τους όρους για την αξιοποίηση ακινήτων που αναφέρονται στο άρθρο 10 και βρίσκονται στην περιοχή τους, χωρίς τη διαδικασία των παραγράφων 4 έως 12 του άρθρου 11, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 

α) οι ανωτέρω φορείς, υποβάλλουν πλήρες βιώσιμο πλάνο ανάπτυξης και αξιοποίησης, καθώς και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,

 

β) η συμφωνηθείσα ετήσια αντιπαροχή αποτιμώμενη σε χρήμα δεν υπολείπεται του 5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή σε περίπτωση μη υπαγωγής στο αντικειμενικό σύστημα, του 5% επί της αξίας, όπως αυτή προσδιορίζεται νόμιμα από τη φορολογική αρχή,

 

γ) η σχετική συμφωνία εγκρίνεται από το ΣΑΜ.}

 

4. Η παράγραφος 26 του άρθρου 18 του νόμου [Ν] 4407/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{26. Με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11, πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του νόμου [Ν] 2439/1996 ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του νόμου [Ν] 445/1974 (ΦΕΚ 160/Α/1974) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του νόμου [Ν] 705/1977 (ΦΕΚ 279/Α/1977), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31-12-2014. Ειδικά, για τους αξιωματικούς Ραδιοναυτίλων, Τεχνικής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Υποστήριξης της Πολεμικής Αεροπορίας που συμπλήρωσαν μέχρι 31-12-2014 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας ισχύουν επιπλέον και οι διατάξεις της υποπαραγράφου 8)δ του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2439/1996. Για τους αξιωματικούς του πρώτου εδαφίου που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, ο χρόνος των υποπαραγράφων β' και γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα 13 έτη από την κατάταξή τους. Ειδικά, για τους αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31-12-2012, το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 110 του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/2011). Για τους αξιωματικούς που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του νόμου [Ν] 445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του νόμου [Ν] 705/1977, που συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 01-01-2013 μέχρι 31-12-2014, δεν είναι απαραίτητη η συμπλήρωση του προσόντος του χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2439/1996.}

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 4407/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η μετάταξη ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αφού προηγηθεί η χειροτονία ως κληρικών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, αυτών που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και κρίνονται κατάλληλοι για το αξίωμα της Ιεροσύνης από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 41 του νόμου [Ν] 4407/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από έναν δικαστικό λειτουργό των πολιτικών δικαστηρίων με βαθμό Εφέτη, έναν ανώτερο αξιωματικό του τμήματος οικονομικής μέριμνας και λογιστικού της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έναν ανώτερο αξιωματικό του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και έναν ανώτερο αξιωματικό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), ως τακτικά μέλη, καθώς και έναν ανώτερο αξιωματικό της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως αναπληρωματικό του αντίστοιχου τακτικού μέλους.}

 

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 4407/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{6. Οι αξιωματικοί ειδικής μονιμότητας που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου [Ν] 324/1976, όπως αυτός ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με τον παρόντα νόμο, και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στο βαθμό του Ταγματάρχη και Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 30 και 33 του άρθρου 18, κρίνονται εκτάκτως εντός 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και, εφόσον κριθούν προακτέοι, προάγονται, της προαγωγής τους λογιζόμενης αναδρομικά από την ημερομηνία που συμπλήρωσαν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι ανωτέρω αξιωματικοί δεν αποκτούν δικαίωμα καταβολής αναδρομικών αποδοχών λόγω της αναδρομικής βαθμολογικής τους προαγωγής.}

 

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 4407/2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής:

 

{Εν ενεργεία αξιωματικοί που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, καθώς και την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 45/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του νόμου [Ν] 705/1977, οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο χρονικό διάστημα από 01-01-2013 μέχρι 31-12-2014 και κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για κρίση και προαγωγή στον επόμενο βαθμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2439/1996 στις οποίες υπάγονται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 26 του άρθρου 18, κρίνονται εκτάκτως εντός τετραμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.}

 

9. Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4407/2016 αντικαθίστανται από τότε που ίσχυσαν ως εξής:

 

{1. Για τις υπηρετούσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αξιωματικούς της Πολεμικής Αεροπορίας που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του νόμου [Ν] 705/1977 (ΦΕΚ 279/Α/1977) και συμπλήρωσαν μέχρι τις 31-12-2014 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, ορίζεται ως καταληκτικός βαθμός εξέλιξης αυτός του Σμηνάρχου.

 

3. Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας βαθμού Επισμηναγού, προερχόμενες από την κατηγορία των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του νόμου [Ν] 705/1977, οι οποίες κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούν έχοντας ανακληθεί στην ενεργό υπηρεσία ως μόνιμες από την εφεδρεία με το βαθμό αυτόν και συμπλήρωσαν μέχρι τις 31-12-2014 είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, μπορούν να προαχθούν μέχρι το βαθμό του Σμηνάρχου, πληρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010). Εάν οι αξιωματικοί αυτοί πριν από την ανάκλησή τους στην ενέργεια είχαν αποστρατευτεί μετά από προαγωγή στο βαθμό του Αντισμηνάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, φέρουν το βαθμό αυτόν, εφόσον νεότερός τους εν ενεργεία αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, προερχόμενος από την ίδια κατηγορία ή την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 445/1974 έχει προαχθεί εν ενέργεια στο βαθμό αυτό και υπηρετεί.}

 

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του νόμου 3978/2011 (ΦΕΚ 137/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Μέχρι την κατάρτιση του πρώτου Μακροπρόθεσμου και του πρώτου Τριετούς Κυλιόμενου Προγράμματος, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 72-75 του νόμου 3883/2010, με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 76 του ίδιου νόμου, μπορεί να ενεργοποιούνται μεμονωμένα υποπρογράμματα που κρίνονται αναγκαία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από γνώμη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Ειδικά, για μεμονωμένα υποπρογράμματα των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός Φόρου Προστιθέμενης Αξίας είναι κατώτερη από τα χρηματικά όρια του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, η ενεργοποίησή τους γίνεται με τη διαδικασία των παραγράφων 1Α και 2 του άρθρου 76 του νόμου 3883/2010, με ενημέρωση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής ανά εξάμηνο.}

 

11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του νόμου 3978/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4407/2016, αντικαθίσταται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου [Ν] 4407/2016, ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, με βάση προϊσχύουσες διατάξεις, έχει νομίμως συναφθεί σύμβαση προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, χωρίς να έχει ταυτοχρόνως συναφθεί σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης ή έχουν εκκινήσει διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας στρατιωτικού εξοπλισμού, χωρίς να έχει προβλεφθεί η ταυτόχρονη σύναψη σύμβασης εν συνεχεία υποστήριξης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να συνάψει αυτοτελώς σύμβαση εν συνεχεία υποστήριξης με τον ίδιο ή άλλο οικονομικό φορέα.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4433/2016 (ΦΕΚ 213/Α/2016).

 

12. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ο Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού Αυξεντίου Γρηγόριος του Πιερή προάγεται τιμητικά μετά θάνατον στο βαθμό του Αντιστρατήγου, σε αναγνώριση των εξαιρετικών του υπηρεσιών και της προσφοράς του προς το έθνος, της προαγωγής του λογιζόμενης από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Άρθρο τρίτο

 

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 με τίτλο Σύστημα υποτροφιών και δανείων του νόμου [Ν] 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α/1992) Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής:

 

{δ) Στους προπτυχιακούς φοιτητές μπορούν να παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και αναγκών διαβίωσης με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 

Η εξειδίκευση των προϋποθέσεων χορήγησής τους, ο αριθμός των δικαιούχων και το ποσό της ενίσχυσης κάθε φορά, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.}

 

Άρθρο τέταρτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου Συνεννόησης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου 12.1 αυτού.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 14-11-2016

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.