Νόμος 3966/11 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 70 Δασκάλων των Ειδικών Νηπιαγωγείων, των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων και των Τμημάτων Ένταξης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ 61 Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ 71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Ομοίως μετατρέπονται οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ 71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Η πλήρωση των θέσεων αυτών με μετάθεση ή διορισμό ή η κάλυψη των σχετικών αναγκών με απόσπαση ή με πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 48 του νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/2016).

 

2. Στο νόμο 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 6, τα οποία προστέθηκαν με την περίπτωση α' της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του νόμου [Ν] 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010), αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Από την 01-09-2010, η παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μπορεί να παρέχεται και μέσω προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τα οποία εντάσσονται σε Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που έχουν τα Τυπικά προσόντα τοποθέτησης στην ΕΑΕ, ΠΕ 61, ΠΕ 71, ΠΕ 02.50, ΠΕ 03.50 και ΠΕ 04.50. Αν οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν, στα προγράμματα αυτά μπορεί να συμμετέχουν και οι λοιποί εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 και ΠΕ 70, καθώς και εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 02, ΠΕ 03 και ΠΕ 04. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων μπορεί να παρέχουν συμπληρωματικά και: α)α) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση, μετά το πέρας των μαθημάτων τους, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, ύστερα από πρόταση του οικείου Κέντρου Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης και με τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των μαθητών, β)β) εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που καθορίζεται κατά περίπτωση, ως προς την αναγκαιότητα και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης και Διάγνωσης. Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων παρακολουθούν πρόγραμμα επιμόρφωσης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του προγράμματος αυτού, οι επιμορφούμενοι θεωρείται ότι τελούν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ο χρόνος επιμόρφωσης προσμετράται στην προϋπηρεσία τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης, η συνολική διάρκεια του σε ώρες, τα αντικείμενα διδασκαλίας και οι θεματικές ενότητες. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα το παρακολουθήσουν, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) ή οι λοιποί φορείς που θα το υλοποιήσουν, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των επιμορφωτών, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την επιμόρφωση των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα διδάσκουν, ύστερα από αίτηση τους, ειδικοί επιστήμονες, μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού ή Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα, με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 46 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/2014).

 

β) Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Τα λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για μαθητές μέχρι το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους. Τα λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, περιλαμβάνουν την προκαταρκτική τάξη και τρεις επόμενες τάξεις Α', Β' και Γ'. Μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να εγγράφονται απευθείας στην Α' τάξη του λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ύστερα από αξιολόγηση που πραγματοποιείται από το οικείο Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης.}

 

γ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων μετατρέπονται από την έναρξη του σχολικού έτους 2008-2009 τα κατά την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/2000) Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ειδικής αγωγής Α' και Β' βαθμίδας σε Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, αντίστοιχα. Έως τη μετατροπή αυτή, είναι δυνατή η εγγραφή μαθητών στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια ειδικής αγωγής Β' βαθμίδας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.}

 

δ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 21 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ύστερα από τη συμπλήρωση πραγματικής υπηρεσίας δύο ετών στις θέσεις αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του νόμου 3848/2010, μπορεί να μετατίθενται σε σχολικές μονάδες της γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.}

 

ε) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 21 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί των κλάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του παρόντος νόμου, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 3848/2010, μπορεί να μετατίθενται μόνο σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Τμήματα Ένταξης ή Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης.}

 

στ) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 προστίθενται τα εξής:

 

{Σε περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται αναπληρωτές από τους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, οι οποίοι: α) τοποθετούνται στην προκαταρκτική τάξη και στις τάξεις Α' και Β' των ειδικών δημοτικών σχολείων και β) παρέχουν παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση σε μαθητές με αναπηρία ή / και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των τάξεων Α' και Β' των λοιπών δημοτικών σχολείων. Η προϋπηρεσία των προσλαμβανόμενων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προσμετράται στους κλάδους ΠΕ60 Νηπιαγωγών και ΠΕ61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.}

 

ζ) Ύστερα από την παράγραφο 4 του άρθρου 23 προστίθεται παράγραφος 4)α ως εξής:

 

{4)α. Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα ανωτέρω προσόντα εγγράφονται στους πίνακες του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ύστερα από τους υποψήφιους που διαθέτουν τα προσόντα της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α/2003). Η προϋπηρεσία των προσλαμβανόμενων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο προσμετράται για τον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και μόνο, τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους ορίζονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' της 27922/Γ6/08-03-2007 απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 449/Β/2007).}

 

η) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του νόμου 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στην πρόβλεψη της περίπτωσης β' της παραγράφου 12 του κεφαλαίου Α' του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 3205/2003 προστίθενται οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ), το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης, στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), στα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ), στα προγράμματα παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης και διδασκαλίας κατ' οίκον, στα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και σε δράσεις ενισχυτικής διδασκαλίας και εξατομικευμένων υποστηρικτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων - συνεκπαίδευσης, που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή / και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).}

 

3. Στο άρθρο 11 του νόμου 3848/2010 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

 

α) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 απαλείφεται η φράση του κλάδου δασκάλων.

 

β) Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Ως Προϊστάμενοι Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών επιλέγονται: α) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων νηπιαγωγών και δασκάλων, εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 323/1993 και εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Α', που έχουν τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχουν ασκήσει, τουλάχιστον επί μία πενταετία, διδακτικά καθήκοντα, από τα οποία τουλάχιστον τρία διδακτικά έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και β) μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού όλων των κλάδων, με βαθμό Α' και δεκαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.}

 

γ) Στο τέλος της παραγράφου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Όπου στις ίδιες διατάξεις προβλέπεται εκπαιδευτική ή διδακτική υπηρεσία σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, υπολογίζεται η υπηρεσία των υποψηφίων σε Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης ή Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, σε αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε Τμήματα Ένταξης, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, σε προγράμματα διδασκαλίας στο σπίτι ή στις εκπαιδευτικές δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προβλέπονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2008).}

 

4. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 18 του νόμου 3848/2010, ύστερα από την περίπτωση ε' και πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) Οι υποψήφιοι προϊστάμενοι Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών για τις θέσεις των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.}

 

Το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υποψήφιοι των περιπτώσεων α' έως γ' και στ' καταθέτουν δήλωση προτίμησης ύστερα από την ανακοίνωση των αξιολογικών πινάκων.}

 

5. α) Στο άρθρο 17 του νόμου 3699/2008, ύστερα από την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1)α ως εξής:

 

{1.α. Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό συμμετέχει στην εκπαίδευση ισότιμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 16, σύμφωνα με την επαγγελματική ειδίκευση του. Στο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό Προσωπικό κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.}

 

β) Το άρθρο 18 του νόμου 3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, προσλαμβάνεται Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

 

2. Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα. Στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.