Νόμος 3982/11 - Άρθρο 51

Άρθρο 51: Επιχορήγηση έργων υποδομής Επιχειρηματικών Πάρκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ίδρυση και οργάνωση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων του παρόντος νόμου ως και η συμπλήρωση ή αναβάθμιση των υποδομών των υφιστάμενων Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, θεωρείται παραγωγική επένδυση, αντιμετωπίζεται ως επένδυση που ακολουθεί τα αποτελέσματα της οικείας νομοθεσίας, ιδίως των νόμων 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) και 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/2011), όπως εκάστοτε ισχύουν, περί χορήγησης ενισχύσεων για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και δύναται να επιχορηγείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, είτε η επιχορήγηση καλύπτεται από εθνικούς πόρους είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από οποιαδήποτε μορφή χρηματοδότησης.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η απαιτούμενη προς τούτο αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα όργανα αξιολόγησης και ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και τους υφιστάμενους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών τους.

 

3. Με όμοια απόφαση συνιστάται επταμελής γνωμοδοτική επιτροπή, που εισηγείται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και κάθε άλλη συναφή πρόταση για την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα μέλη της επιτροπής, οι αρμοδιότητες, τα διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

4. Η επιχορήγηση εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής της παραγράφου 3. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται το ύψος των δαπανών που γίνονται δεκτές ως επιλέξιμες στο πλαίσιο της παραγράφου 6 και αναγράφονται οι όροι και το ποσοστό της επιχορήγησης.

 

5. Για την έκδοση της απόφασης έγκρισης επιχορήγησης, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου

υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του άρθρου 47 ή 57 κατά περίπτωση και τα απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου επικαιροποιημένα.

 

6. Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία που ορίζει η απόφαση της παραγράφου 2 και αφορούν:

 

α) στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων υποδομών,

 

β) στην εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής (όπου εφαρμόζονται),

 

γ) στην κατασκευή έργων υποδομής,

 

δ) στην κατασκευή κοινόχρηστων και κοινωφελών υποδομών και εγκαταστάσεων και στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου,

 

ε) στις ηλεκτρομηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις και στο μηχανολογικό εξοπλισμό για κοινές υπηρεσίες των Επιχειρηματικών Πάρκων,

 

στ) στον εξοπλισμό ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής,

 

ζ) στις δαπάνες έργων υδροληψίας εντός και εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου και δαπάνες σύνδεσης με αυτά ως και με δίκτυα ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά,

 

η) στις δαπάνες έργων επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων εντός και εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου και δαπάνες σύνδεσης με αυτά,

 

θ) στις δαπάνες για την επίβλεψη και διοίκηση του έργου,

 

ι) στη δαπάνη κτήσης γης για ποσοστό μέχρι 10% του κόστους των τεχνικών έργων,

 

ι)α) στις δαπάνες για την εξυγίανση του εδάφους από προηγούμενη ρύπανση και στην αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

 

ι)β) στις δαπάνες έργων εξωτερικών υποδομών στην περίπτωση που εκτελούνται από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

7. Η δημόσια επιχορήγηση υπολογίζεται επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και μπορεί να καλύψει ποσοστό, μέχρι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, που προβλέπεται από το χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για κάθε περιφέρεια της Χώρας.

 

8. Η ιδία συμμετοχή, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η αξία της γης, δεν μπορεί να είναι κατώτερη του 25% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου και καλύπτεται από το αρχικά καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο (πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου για την ίδρυση της εταιρείας) και με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

 

9. Μετά από τεκμηριωμένη αίτηση του ενδιαφερομένου το ύψος των επιλέξιμων δαπανών που εγκρίθηκαν προς επιχορήγηση μπορεί να διαφοροποιείται, η αύξηση όμως του προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό σε ποσοστό ανώτερο του 15%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.