Νόμος 3982/11 - Άρθρο 57

Άρθρο 57: Εσωτερική οργάνωση του Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης δεν πολεοδομούνται. Για την εσωτερική οργάνωση τους καταρτίζεται και υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πέραν των δικαιολογητικών που ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 11 του άρθρου 56 και Σχέδιο Εσωτερικής Οργάνωσης. Το Σχέδιο Εσωτερικής οργάνωσης, το οποίο εγκρίνεται με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 56 παράγραφος 4, πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός βασικού οδικού δικτύου, σε επαφή με το οποίο θα είναι δυνατή η οικοδόμηση και ενδεχομένως, ανάλογα με τις συγκεκριμένες κατά περίπτωση συνθήκες και ανάγκες, δημιουργία και άλλων βασικών υποδομών.

 

2. Στα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης διατηρείται το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, με δυνατότητα παρεκκλίσεων για δραστηριότητες του δεύτερου μέρους του παρόντος νόμου και του νόμου 1575/1985 που λειτουργούν νόμιμα για τρία, τουλάχιστον, χρόνια λειτουργίας και επεκτείνουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις.

 

Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης, τηρούνται τα παρακάτω όρια:

 

α. Ποσοστό κάλυψης μέχρι 55%.

β. Συντελεστής δόμησης μέχρι 1.3.

γ. Αποστάσεις από τα πλάγια τουλάχιστον 5 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

3. Η παρέκκλιση χορηγείται από την αρμόδια για την έκδοση οικοδομικής άδειας υπηρεσία ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας, αιτιολογείται ειδικώς και συνοδεύεται από διάγραμμα κάλυψης του γηπέδου της εγκατάστασης. Ειδικότερα, η αιτιολογία συνίσταται στα εξής:

 

α) Αναλυτική τεκμηρίωση των λειτουργικών λόγων που επιβάλλουν την προτεινόμενη παρέκκλιση. Οι λόγοι ανάγονται στις απαιτήσεις από την εγκατάσταση ή τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, από αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία ή από την ανάγκη τροποποίησης των συνθηκών αποθήκευσης πρώτων υλών, ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων. Δεν αποτελεί λόγο χορήγησης της παρέκκλισης η δημιουργία χώρων για χρήση διαφορετική από εκείνη που αφορά η άδεια λειτουργίας ή για χρήση που μπορεί να εκτελεσθεί σε διαφορετικό χώρο.

 

β) Αναλυτική τεκμηρίωση, ότι με την προτεινόμενη επέκταση δεν επέρχεται ουσιαστική επιδείνωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών είτε αυτών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης είτε αυτών που προϋπήρχαν, καθώς και των δραστηριοτήτων άλλων φορέων ή άλλων επιχειρήσεων.

 

Η παραπάνω έγκριση δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από εγκρίσεις άλλων αρχών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.