Νόμος 3982/11 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Διοίκηση και διαχείριση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που αφορούν στη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, στη συντήρηση των υποδομών και στην παροχή των υπηρεσιών, ιδίως αυτών που περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 59.

 

2. Η Διοίκηση και διαχείριση Επιχειρηματικού Πάρκου γίνεται από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και μεταβιβάζεται υποχρεωτικά στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου όταν: α) έχουν εγκατασταθεί ή λειτουργούν επιχειρήσεις τουλάχιστον στο 70% της έκτασης του Επιχειρηματικού Πάρκου, μη προσμετρούμενων σε αυτήν των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων και σωρευτικά, β) το ζητούν επιχειρήσεις που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των εγκατεστημένων ή εν λειτουργία επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν συστήσει ανώνυμη εταιρεία, με σκοπό τη Διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου (Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου). Στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση και διαχείριση μεταβιβάζεται υποχρεωτικά από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου με σχετική σύμβαση που περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου έχουν οι ιδιοκτήτες γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης. Οι ιδιοκτήτες γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο συμμετέχουν στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου κατ' αναλογία της έκτασης που διαθέτουν στο Επιχειρηματικό Πάρκο και μόνο για όσο διάστημα είναι ιδιοκτήτες αυτής. Η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να συσταθεί και από έναν μόνο ιδιοκτήτη, αν αυτός είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο. Οι ιδιοκτήτες γης στο Επιχειρηματικό Πάρκο που εκμισθώνουν εδαφική έκταση στο Επιχειρηματικό Πάρκο ή οικοδόμημα, μπορούν να μεταβιβάζουν στον μισθωτή, για όσο διάστημα διαρκεί η μίσθωση, και το δικαίωμα συμμετοχής τους στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

Με τη σχετική σύμβαση η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου αναλαμβάνει με αναδοχή χρέους κάθε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου από τυχόν δανειακούς πόρους που έχουν αντληθεί για την κατασκευή των έργων υποδομής, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί μεταξύ των δύο φορέων, σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 59.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), με την παράγραφο 7 του άρθρου 52 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

3. . Στα Επιχειρηματικά Πάρκα ή στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 και έχει συσταθεί η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, τα ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων χώρων, συλλογής απορριμμάτων και τις άλλες υπηρεσίες για τις οποίες οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού εισπράττουν ανταποδοτικά τέλη, υπολογίζονται με βάση την κοστολόγηση των υπηρεσιών που γίνεται ειδικά για το συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Πάρκο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1080/1980.

 

β. Κατ' εξαίρεση των γενικών προβλέψεων περί παροχής των εν λόγω υπηρεσιών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να τις παρέχει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου μετά τη μεταβίβαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, κατόπιν έγγραφης δήλωσης που απευθύνει προς τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Η έγγραφη δήλωση συνοδεύεται υποχρεωτικά από έγγραφα που τεκμηριώνουν ότι οι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών αναδείχθηκαν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη περίπτωση που η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα και για τις διαχειριστικές χρήσεις στις οποίες αφορά η δήλωση της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου:

 

i) Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης α' Βαθμού υποχρεούται να απέχει από την παροχή των υπηρεσιών στα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης για την οποία έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του παρόντος.

 

ii) Ο συντελεστής χρέωσης των δημοτικών τελών και φόρων στις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο Επιχειρηματικό Πάρκο και στην Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή στην Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου δεν μπορεί να υπερβαίνει το χαμηλότερο συντελεστή που καθορίζει ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντίστοιχη κατηγορία χρήσης που βρίσκεται εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης.

 

iii) Το 80% των ανταποδοτικών τελών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις δια του λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών και αποδίδεται απευθείας από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας με κατάθεσή του στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου που έχει γνωστοποιηθεί με τη δήλωση των προηγούμενων εδαφίων.

 

Εφόσον το ποσό που αποδίδεται κατά το προηγούμενο εδάφιο επαρκεί για να καλύψει το κόστος της παροχής των ανταποδοτικών υπηρεσιών από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή την Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου, το υπόλοιπο 20% των καταβαλλομένων τελών αποδίδεται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, λογιζόμενο ως ανταποδοτικό τέλος για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Άτυπης Βιομηχανικής Συγκέντρωσης εντός των διοικητικών του ορίων.

 

γ. Για τον υπολογισμό του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, που οφείλεται στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' βαθμού, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 2130/1993 (ΦΕΚ 62/Α/1993), για τα ακίνητα στα Επιχειρηματικά Πάρκα ή στις Άτυπες Βιομηχανικές Συγκεντρώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η επιφάνεια των κτισμάτων.

 

δ. Οι προβλέψεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται, με ανάλογη προσαρμογή, και στους λοιπούς Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 12 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 

4. Η διοίκηση και η διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να ανατίθεται σε τρίτο. Στη σχετική σύμβαση μεταξύ της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου και του τρίτου, πέραν των άλλων θα ρυθμίζεται και ο τρόπος αξιοποίησης των οικονομικών πόρων και εσόδων, στα οποία περιλαμβάνονται:

 

α) Συνεισφορές των επιχειρήσεων ανάλογα με τη χρήση, τεκμαρτή ή πραγματική των υποδομών,

β) Άλλα κοινόχρηστα έσοδα.

 

5. Η υποχρέωση των ιδιοκτητών αδόμητων οικοπέδων για την καταβολή των εξόδων διοίκησης και διαχείρισης περιορίζεται σε ποσοστό 15% των εξόδων που θα αντιστοιχούσαν ό αυτούς, αν το οικόπεδο είχε δομηθεί, με εξάντληση του συντελεστή δόμησης.

 

6. Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου και η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να υλοποιεί συμπληρωματικά έργα ή έργα αναβάθμισης υποδομών τα οποία μπορεί να επιχορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 51. Για τα έργα αυτά (δηλαδή συντήρηση δικτύων οδοποιίας, ομβρίων υδάτων, ακαθάρτων, δικτύων ηλεκτροφωτισμού, αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων με δίκτυα οπτικών ινών κ.α.) ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 47, εκτός και αν από την υλοποίηση των έργων αυτών δεν επέρχεται ουσιώδης επιδείνωση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, οπότε απαιτείται μόνον απλή γνωστοποίηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, η αξιολόγηση των επερχόμενων περιβαλλοντικών μεταβολών γίνεται σε κοινή σύσκεψη εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα αποτελέσματα της οποίας περιλαμβάνονται σε κοινό πρακτικό που συντάσσεται σχετικά και κοινοποιείται στην αιτούσα εταιρεία.

 

7. Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου σε περίπτωση μεταβίβασης της διοίκησης και διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 2, δύναται, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης προς τον Δήμο στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει το Επιχειρηματικό Πάρκο, να εκτελεί αντί του εκάστοτε αρμόδιου φορέα τις ενέργειες συλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/2012).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 12 του νόμου 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.