Νόμος 3982/11 - Άρθρο 56

Άρθρο 56: Απόφαση οριοθέτησης των λοιπών κατηγοριών Επιχειρηματικών Πάρκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων μπορεί να χαρακτηρίζονται ως περιοχές που χρήζουν περιβαλλοντικής εξυγίανσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για το χαρακτηρισμό αυτό προηγείται υποβολή σχετικής μελέτης στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία συντάσσεται είτε από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού είτε από ιδιώτη που έχει έννομο συμφέρον είτε από τα αρμόδια για τις δραστηριότητες του παρόντος νόμου Επιμελητήρια είτε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είτε από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και τεκμηριώνει την αναγκαιότητα περιβαλλοντικής ή λειτουργικής εξυγίανσης της περιοχής και τα προτεινόμενα έργα και όρια. Για την εκπλήρωση της προϋπόθεσης της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2, προσμετρώνται οι επιφάνειες όλων των υφισταμένων κτιριακών υποδομών που εξυπηρετούν δραστηριότητες του άρθρου 43.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τα ανωτέρω ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής ή περιβαλλοντικής εξυγίανσης, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης (ΕΠΕ). Για τον καθορισμό και τη λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος μέρους που εφαρμόζονται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα του άρθρου 41 παράγραφοι 1 α' - δ', ήτοι των άρθρων 43 έως 56, με τις εξής διαφοροποιήσεις:

 

α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε 20% της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας. Σε περιπτώσεις περιοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις οποίες η εισφορά σε γη δεν μπορεί για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους (πυκνοδομημένες υφιστάμενες περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων) να ανέλθει σε ποσοστό 20% της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε γη περιορίζεται σε 15% με αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήμα από 15% σε 20%, όπως αυτή προσδιορίζεται και καταλογίζεται στο άρθρο 52 παράγραφος 6 του παρόντος.

 

β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών περιορίζεται σε 15%, εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι που τεκμηριώνονται από την πολεοδομική μελέτη και ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου η οριογραμμή του ΕΠΕ τοποθετείται επί εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού, δεν υπάρχει υποχρέωση φύτευσης περιμετρικού πρασίνου προς το μέρος της οδού.

 

γ) Η έκταση να έχει εμβαδόν άνω των 100 στρεμμάτων.

 

δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη δικτύων αποχέτευσης όμβριων ή ακαθάρτων υδάτων (λυμάτων), δικτύων οδοποιίας, και

 

ε) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να υπερβαίνει το 20% της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), με την παράγραφο 5 του άρθρου 15 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016), με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/2016).

 

3. Μετά την έκδοση της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις επιτρέπεται κατά τη σχετική κείμενη νομοθεσία να εκδίδονται οικοδομικές άδειες ή να δίνεται συνέχεια στην εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών ύστερα από γραπτή έγκριση της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που αποστέλλεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

 

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί να δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηματικού Πάρκου στις περιοχές της παραγράφου 1, τη λειτουργία αυτού και την εκτέλεση των έργων υποδομής. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτή, ο τρόπος προσδιορισμού και χρηματοδότησης του έργου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Ενδιαφέρον δύναται να εκδηλώσουν μόνον ανώνυμες εταιρείες, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 45. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζεται κατά τα λοιπά η διαδικασία του παρόντος νόμου, με εξαίρεση το άρθρο 46 παράγραφοι 1 και 5)στ'. Οι δαπάνες για απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιμες και είναι δυνατόν να επιχορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 228 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012), με την παράγραφο 12 του άρθρου 44 του νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013).

 

4. Σε περιοχές που δεν διαθέτουν τη δυναμική για δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων άλλων τύπων και οπωσδήποτε εκτός των οκτώ περιοχών ρυθμιστικών σχεδίων του νόμου 2508/1997 και σε περιοχές όπου η υφιστάμενη πολεοδομική ή χωροταξική νομοθεσία προβλέπει τον καθορισμό ζωνών εκτός σχεδίου για την εγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων μπορούν να οριοθετούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ). Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η θέση και τα όρια του Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργά, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, οι μελέτες και τα προβλεπόμενα έργα ως και οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι.

 

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργά θεωρούνται έργα και υπάγονται στις διατάξεις της κοινής απόφασης ΗΠ/11014/703/Φ104/2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 332/Β/2003). Για την έκδοση της απόφασης της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Για την οριοθέτηση τους ισχύουν οι ακόλουθες επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεις:

 

Α) Σε περιοχές μη οργανωμένων συγκεντρώσεων βιομηχανικών μονάδων σε εξωαστικό χώρο θα πρέπει:

 

α)α) Η έκταση να έχει εμβαδόν από 50 στρέμματα έως 300 στρέμματα.

α)β) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να κυμαίνεται μεταξύ του 10% έως 20% της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης. Σε κάθε περίπτωση που το άθροισμα αυτό είναι μεγαλύτερο του 20% ιδρύονται Επιχειρηματικά Πάρκα του άρθρου 41 παράγραφοι 1)β' ή γ' ή Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης.

 

Β) Σε περιοχές που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ ούτε επαρκή δυναμική για τη δημιουργία του, θα πρέπει:

 

β)α) Η έκταση να έχει εμβαδόν από 100 μέχρι 300 στρέμματα.

β)β) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων να είναι έως 10% της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης.

 

Τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργά ιδρύονται από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, κατά το άρθρο 45 του παρόντος νόμου, με πρωτοβουλία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' ή Β' βαθμού ή τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον, ύστερα από αίτημα στο οποίο να συμφωνεί τουλάχιστον το 50% των τυχόν εγκατεστημένων επιχειρήσεων και το 30% των ιδιοκτησιών γης της προτεινόμενης έκτασης.

 

Απαγορεύεται η ίδρυση πέραν των 2 Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης ανά περιφερειακή ενότητα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

5. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μπορεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να αναθέτει την εκπόνηση μελετών για την εξέταση της συνδρομής των προϋποθέσεων ίδρυσης Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης, για τον καθορισμό των απαιτούμενων έργων και του προϋπολογισμού τους και για την οριοθέτηση της περιοχής, καθώς και για τον καθορισμό των λοιπών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην προβλεπόμενη ως άνω απόφαση.

 

6. Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 ορίζεται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης η συμμετοχή των ιδιοκτητών γης στις δαπάνες υλοποίησης των έργων υποδομής, για τον προσδιορισμό της οποίας λαμβάνονται υπόψη η απαιτούμενη έκταση για την δημιουργία των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός για την υλοποίηση των έργων.

 

Για τη δημιουργία των παραπάνω υποδομών επιτρέπεται η απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών και η σύσταση δουλείας, κατά τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 

7. Οι μελέτες και τα έργα που καθορίζονται στην απόφαση της παραγράφου 4, καθώς και οι δαπάνες για τυχόν απαλλοτριώσεις θεωρούνται επιλέξιμες και επιχορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51.

 

8. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 3 και μέχρι την έκδοση της Διαπιστωτικής Απόφασης Ολοκλήρωσης, μπορεί να εκδίδονται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οικοδομικές άδειες για τις ανάγκες νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων.

 

9. Μετά το πέρας των έργων εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Διαπιστωτική Απόφαση ολοκλήρωσης των έργων.

 

10. Για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης του παρόντος άρθρου, αρμόδιος είναι η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν αναλογικά τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις εν λόγω υποδομές.

 

11. Η αδειοδοτούσα αρχή για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων εντός Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης υποχρεούται να ζητά από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου του Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης βεβαίωση για την πλήρωση των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού της έκτασης ως Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης σε σχέση με το συντελεστή κάλυψης. Αν δεν πληρούται η παραπάνω προϋπόθεση δεν μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει καμία δραστηριότητα μέσα στο συγκεκριμένο Επιχειρηματικό Πάρκο Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση τα σχετικά στοιχεία κοινοποιούνται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία τηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

 

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται ο τρόπος οργάνωσης και οι ελάχιστες υποδομές των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης, ο τύπος και οι προδιαγραφές των μελετών των παραγράφων 1 και 5 αυτού του άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα υλοποίησης του παρόντος άρθρου για την ανάπτυξη και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης και Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης.

 

13. Στις περιοχές όπου υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν μεμονωμένες μεγάλες μονάδες, μπορεί να ιδρυθεί Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ). Ως μεμονωμένες μεγάλες μονάδες που υπάγονται στην παρούσα περίπτωση θεωρούνται αυτές που ασκούν δραστηριότητες υπαγόμενες στο Δεύτερο Μέρος του παρόντος νόμου και έχουν έκταση τουλάχιστον 150 στρέμματα για δραστηριότητες υψηλής όχλησης και 100 στρέμματα για δραστηριότητες μέσης όχλησης. Η διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης και οργάνωσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος λειτουργίας και διαχείρισης αυτής της κατηγορίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 166 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.