Νόμος 3982/11 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Εποπτεία Επιχειρηματικών Πάρκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως ανώτερη εποπτική αρχή για τη λειτουργία όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθορίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ως άμεση εποπτεύουσα αρχή καθορίζεται η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

 

2. Η εποπτεία συνίσταται στη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων επί των Επιχειρηματικών Πάρκων, των Εταιριών Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, των Εταιριών Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου, του Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου, της απόφασης Έγκρισης Ανάπτυξης, των περιβαλλοντικών όρων και της εύρυθμης λειτουργίας και συντήρησης των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και υποδομών. Έλεγχοι διενεργούνται υποχρεωτικά σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τα άρθρα 47 έως 53, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 53, καθώς και κατά τη λειτουργία του.

 

3. Οι τακτικοί έλεγχοι κατά τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου, διενεργούνται επιτόπου ανά διετία ύστερα από έκθεση της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου σύμφωνα με την παράγραφο 4. Οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται επιτόπου είτε μετά από αναφορά της Εταιρίας Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου ή της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου είτε κατά την κρίση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας οποτεδήποτε και χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης για τη διενέργεια του ελέγχου.

 

4. Οι Εταιρίες Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων και οι Εταιρίες Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων των Επιχειρηματικών Πάρκων υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εκθέσεις κάθε δύο χρόνια, αρχής γενομένης από τη λήξη του πρώτου τετραμήνου του πρώτου ημερολογιακού έτους μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι εκθέσεις αυτές αναφέρονται:

 

α. στην κατάσταση των έργων υποδομής,

 

β. στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου,

 

γ. στην τήρηση των όρων λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου,

 

δ. σε τυχόν παραβάσεις του νόμου αυτού, του Κανονισμού Λειτουργίας και της εγκριτικής απόφασης του Επιχειρηματικού Πάρκου από μεμονωμένες εγκατεστημένες επιχειρήσεις, καθώς και στις δυσμενείς επιπτώσεις στη λειτουργία των υποδομών.

 

ε. σε εν γένει στατιστικά στοιχεία για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 

5. Η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου ή η Εταιρία Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, να υποβάλλει, εγγράφως, αναφορές στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τους αναφερόμενους στην προηγούμενη παράγραφο λόγους. Ομοίως τα στοιχεία αυτά μπορεί να ζητηθούν εκτάκτως από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά την κρίση του, προκειμένου να καθίσταται αποτελεσματικότερη η εποπτεία που ασκείται.

 

6. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, συνιστώνται Επιτροπές Ελέγχου που αποτελούνται από τρία μέλη με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους.

 

Ως μέλη των Επιτροπών Ελέγχου ορίζονται υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και της οικείας Περιφέρειας.

 

7. Μετά τη διενέργεια ελέγχου, το τριμελές όργανο ελέγχου συντάσσει έκθεση αυτοψίας. Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση συντάσσει έκθεση ελέγχου, που επιδίδεται στον παραβάτη, ο οποίος ταυτόχρονα καλείται σε απολογία. Για την απολογία αυτή τάσσεται προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε ημερών από την επίδοση της πρόσκλησης. Ύστερα από την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τάσσεται για την υποβολή της, το όργανο ελέγχου συντάσσει πράξη βεβαίωσης ή μη της παράβασης. Εφόσον με την έκθεση αυτή διαπιστώνεται παράβαση, το όργανο ελέγχου εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με το επόμενο άρθρο.

 

8. Όλες οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του εκάστοτε Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και τα αποτελέσματα των ελέγχων που λαμβάνουν χώρα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για την εφαρμογή της διάταξης και για κάθε σχετικό θέμα εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010).

 

9. α) Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Διεύθυνση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υποχρεούνται σε ηλεκτρονική διασύνδεση και σε υποχρεωτική λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνεται και σε ηλεκτρονική μορφή η υποβολή των αιτήσεων, η ηλεκτρονική διακίνηση τους μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και η τελική τους διεκπεραίωση και θα τηρείται συνολικό αρχείο των σχετικών με την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων Πράξεων.

 

β) Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υποχρεούται σε λειτουργία δικτυακού τόπου, με σκοπό τη λεπτομερή ενημέρωση των επιχειρηματιών σχετικά με όλες τις διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διοικητικές πράξεις και γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται για την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.