Νόμος 3982/11 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Συνέπειες - Κυρώσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της παραγράφου 3 περίπτωση γ' του άρθρου 52 και μη εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 53, ανακαλείται αυτοδικαίως η απόφαση έγκρισης ανάπτυξης του άρθρου 47 παράγραφος 1. Η αυτοδίκαιη ανάκληση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Με την ίδια απόφαση ή όμοια της, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου κηρύσσεται έκπτωτη και έχει υποχρέωση να επιστρέψει τις επιχορηγήσεις που έλαβε με βάση τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων (ΚΕΔΕ) υπέρ του Δημοσίου, η έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου είτε αποχαρακτηρίζεται και προβλέπονται οι αναγκαίες επεμβάσεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος είτε ανατίθεται η ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου σε άλλη Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Εταιρίας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που έχει εκπέσει.

 

Για τις απαλλοτριωθείσες ιδιοκτησίες εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου 2882/2001.

 

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, επιβάλλεται σε όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού και των όρων του κανονισμού λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, πρόστιμο μέχρι το ποσό των 500.000 €, το οποίο, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, αν δεν υπάρξει συμμόρφωση σε σύσταση ή προειδοποίηση και κλήση προς συμμόρφωση εντός τακτής προθεσμίας, δύναται να προσαυξάνεται μέχρι το ποσό των 2.000.000 € με νέα απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.

 

Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται, πέραν των παραπάνω προστίμων και ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας, που είναι εγκατεστημένη στο Επιχειρηματικό Πάρκο.

 

Τα πρόστιμα εισπράττονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Δεν αποκλείεται η επιβολή, για την ίδια παράβαση άλλων διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.

 

3. Κατά της απόφασης της παραγράφου 2, με την οποία επιβάλλονται οι Κυρώσεις του παρόντος άρθρου, χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η οποία ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της σχετικής απόφασης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.