Νόμος 3986/11 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Δημοσιονομικές ρυθμίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.}

 

2. α) Καθιερώνεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των Τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις Τράπεζες. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α/1954), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.

 

β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου. Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων η εισφορά υπολογίζεται σε 1% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-07-2011 κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την αληθή έννοια της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) και από την έναρξη ισχύος της, δεν είναι υπόχρεοι καταβολής της ειδικής εισφοράς ποσοστού 1% οι υπάλληλοι των τραπεζών και των θυγατρικών επιχειρήσεων των τραπεζών ή των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με τις τράπεζες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 11 του άρθρου 24 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), με την παράγραφο 5 του άρθρου 40 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/2013), με το άρθρο 45 του νόμου [Ν] 4578/2018 (ΦΕΚ 200/Α/2018).

 

3. Το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 391/1969 (ΦΕΚ 281/Α/1969) καταργείται.

 

4. Το συνολικό ποσό των προβλεπόμενων στα άρθρα 259 και 260 του νόμου 3852/2010 Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) των Δήμων και Περιφερειών μειώνεται κατά το ποσό απόδοσης των περιλαμβανομένων στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής παρεμβάσεων, που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το συνολικό ποσό που μεταβιβάζεται κατ' έτος, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό στους Δήμους και τις Περιφέρειες δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.400.000.000 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80Α του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

5. Αναστέλλονται από 01-07-2011 και μέχρι τη θέσπιση νέου ενιαίου μισθολογίου:

 

α) Οι διατάξεις του άρθρου 5, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 30, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 33, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 35, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 36, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 37, της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 38, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 40, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 41, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 44, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 47, της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 48, της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 49, της παραγράφου Α.1. του άρθρου 51 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003), της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του νόμου 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α/2006), της περίπτωσης α' της παραγράφου 15 του άρθρου 11 του νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011), της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου [Ν] 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α/2003), της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του νόμου 3432/2006 (ΦΕΚ 14/Α/2006) και της περίπτωσης i της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 118/2002 (ΦΕΚ 99/Α/2002), όπως ισχύουν. Στους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια που διορίζονται, προσλαμβάνονται, κατατάσσονται ή μετατάσσονται μετά την 30-06-2011 αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους μέχρι και την εν λόγω ημερομηνία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.

 

β) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική προαγωγή των αμειβομένων με τις διατάξεις του Β' Μέρους του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

γ) Οι διατάξεις που προβλέπουν μισθολογική ωρίμανση και προαγωγή του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που μισθοδοτείται με συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή κοινές υπουργικές αποφάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις, πέραν του νόμου [Ν] 3205/2003.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 38 του άρθρου Γ του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου 3723/2008 (ΦΕΚ 250/Α/2008) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση παροχής ασφάλειας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή της Τράπεζας της Ελλάδος από δανειοδοτούμενο πιστωτικό ίδρυμα επί απαιτήσεων αυτού κατά τρίτων.}

 

7. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του άρθρου 1 παράγραφος 4 του νόμου 590/1977 (ΦΕΚ 146/Α/1977) και του νόμου [Ν] 4149/1961 (ΦΕΚ 41/Α/1961), οι Ιερές Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου (Ρόδου, Κω και Νισύρου, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπάλαιας, Καρπάθου και Κάσου και Σύμης) και οι Ενορίες και οι Μονές τους, οι Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές Μονές στην Ελλάδα, καθώς και η Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου δεν υπάγονται στις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1611/1950 (ΦΕΚ 304/Α/1950), του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α/1990), του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2042/1992 (ΦΕΚ 75/Α/1992), του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2216/1994 (ΦΕΚ 83/Α/1994) και του άρθρου 15 παράγραφος 11 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1.2 του άρθρου έκτου του νόμου 4218/2013 (ΦΕΚ 261/Α/2013).

 

8. Από το Λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών δύνανται να μεταφέρονται ποσά μέχρι του ύψους των τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε φορά το ύψος του ποσού χρηματοδότησης, το πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί, οι αποδέκτες και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη διαδικασία μεταφοράς του ποσού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.