Νόμος 3986/11 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων τουριστικών δημοσίων κτημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. α. θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες όλες οι τουριστικές εγκαταστάσεις (κτιριακές και λιμενικές) που έχουν ανεγερθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή τρίτο για λογαριασμό του μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), χωρίς την κατά νόμο άδεια. Για τη νομιμότητα των λιμενικών και των κτιριακών εγκαταστάσεων εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από εισήγηση της τεχνικής του υπηρεσίας, εφόσον αποδεικνύεται από μελέτες, διαγράμματα, εργολαβικές συμβάσεις ή άλλα πρόσφορα στοιχεία, ότι τα κτίσματα ανεγέρθηκαν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού ή τρίτο για λογαριασμό του. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, οι εγκαταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται και αποτυπώνονται στο διάγραμμα που τη συνοδεύει, θεωρείται ότι πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδομικής άδειας επισκευής, συντήρησης, εκσυγχρονισμού ή επέκτασης και οι αρμόδιες Πολεοδομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται στη χορήγηση της, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 καταργείται.

 

β. Η εκτέλεση εργασιών επισκευής, συντήρησης ή ανακαίνισης επί των εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της τεχνικής του Υπηρεσίας. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία υποχρεούται στην έκδοση της σχετικής άδειας.}

 

β) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου 2160/1993 καταργείται.

 

2. Στο άρθρο 39 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) προστίθεται παράγραφος 18, ως εξής:

 

{18. Τα δικαιώματα χρήσης ή διοίκησης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί ακινήτων που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, σημειώνονται στο περιθώριο των οικείων βιβλίων μεταγραφών των αρμόδιων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Σημειωτέα πράξη αποτελούν τα σχετικά αποσπάσματα αποφάσεων έγκρισης της σημείωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.}

 

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του νόμου 3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Η κυριότητα επί περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού δύναται να μεταβιβάζεται στην εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία ή σε θυγατρικές της εταιρείες, με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή αποτελεί το μεταγραπτέο τίτλο, όταν απαιτείται μεταγραφή για τη μεταβίβαση, η δε μεταγραφή της στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία απαλλάσσεται από κάθε τέλος ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.}

 

4. α) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η επιστρεπτέα αποζημίωση καθορίζεται με βάση τον χρόνο έκδοσης της σχετικής γι' αυτήν απόφασης σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, στα οποία περιλαμβάνεται και η τυχόν επαύξηση της αξίας του ακινήτου από εκτελεσθείσες σε αυτό εργασίες και γενικά μεταβολές από τον υπερού η ανακαλούμενη απαλλοτρίωση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.}

 

β) Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του νόμου 2882/2001, όπως αντικαθίσταται με την προηγούμενη περίπτωση α', εφαρμόζεται και επί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, για τις οποίες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση καθορισμού της επιστρεπτέας αποζημίωσης για την ανάκληση αυτών.

 

5. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Προκειμένου περί των λοιπών απαλλοτριώσεων υπέρ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, οργανισμών κοινής ωφέλειας, κοινωφελών ιδρυμάτων και δημοσίων επιχειρήσεων, εάν η ανάκληση ή άρση της απαλλοτρίωσης αφορά τμήμα μόνο της έκτασης το οποίο δεν υπερβαίνει το 20% του συνολικού εμβαδού αυτής. Ειδικά προκειμένου περί απαλλοτριώσεων συντελεσμένων ή μη που έχουν κηρυχθεί οποτεδήποτε υπέρ και με δαπάνες του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, εφόσον η αξιοποίηση της υπολειπόμενης απαλλοτριωθείσας έκτασης καθίσταται δυσχερής σύμφωνα με τον σκοπό της απαλλοτρίωσης μετά την ανάκληση ή άρση της απαλλοτρίωσης οιωνδήποτε τμημάτων αυτής, ανεξάρτητα της έκτασης που αυτά καταλαμβάνουν.}

 

6. Στις περιπτώσεις εκ νέου κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού επί ακινήτων η διοίκηση και διαχείριση των οποίων, πριν την άρση ή την ανάκληση της απαλλοτρίωσης, είχε ανατεθεί στην Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, με τη συντέλεση της νέας απαλλοτρίωσης, τη διοίκηση και διαχείριση αυτών έχει η εταιρεία αυτή.

 

7. Μισθώσεις ακινήτων, διοίκησης και διαχείρισης της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία δύναται να καταγγέλλονται, εφόσον η συνέχιση τους είναι ασυμβίβαστη προς την τουριστική αξιοποίηση της συνολικής έκτασης, εντός της οποίας βρίσκονται. Το ασυμβίβαστο της συνέχισης της μίσθωσης τεκμαίρεται, στην περίπτωση που η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία προβαίνει στην ανάθεση της τουριστικής αξιοποίησης του συνόλου του ακινήτου, ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή μισθωτή. Η καταγγελία γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία, εφόσον έχει δημοσιευθεί η σχετική διακήρυξη του διαγωνισμού, τα δε αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της καταγγελίας στο μισθωτή. Για την πρόωρη λύση της μίσθωσης καταβάλλεται αποζημίωση στον μισθωτή ίση με έξι (6) μηναία μισθώματα. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή απόδοσης του μισθίου μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με το άρθρο 69 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3342/2005 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού της παραγράφου 12 του άρθρου 25 του νόμου 1828/1989 που επιβάλλονται σε ακίνητα που ανήκουν στη διοίκηση και διαχείριση της Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία καθορίζονται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των ακινήτων αυτών και δεν μπορούν να είναι μικρότερα των 2.000 € και να υπερβαίνουν τις 10.000 € ετησίως.}

 

9. Στο άρθρο 1 του νόμου 3342/2005 (ΦΕΚ 131/Α/2005) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

 

{3. Η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 του νόμου 960/1979, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του νόμου 1221/1981 συμβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθμευσης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ' έως ι)η' του άρθρου 9 του παρόντος νόμου μπορεί να γίνεται από τον εκάστοτε φορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η διοίκηση και διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ή του νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που έχει αντίστοιχα την κυριότητα των ως άνω εγκαταστάσεων.}

 

10. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού που έχει χαρακτηρισθεί Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα των άρθρων 12Α και 12Γ του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 180/1946, όπως αυτά προστέθηκαν δυνάμει του άρθρου 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 827/1948, εφόσον η νέα οριογραμμή μετατοπισθεί προς την ξηρά, ο επανακαθοριζόμενος αιγιαλός χαρακτηρίζεται αυτοδικαίως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα και η διοίκηση και διαχείριση του ανατίθεται στην εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.