Νόμος 4001/11 - Άρθρο 182

Άρθρο 182: Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παρατείνεται για πέντε ακόμη έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού η προθεσμία καθορισμού των λατομικών περιοχών που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 1428/1984, καθώς και η προθεσμία καθορισμού των θέσεων συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 2702/1999.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προθεσμία παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 4409/2016 (ΦΕΚ 136/Α/2016).

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2115/1993, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Η επιτροπή, που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο, είναι οκταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και αποτελείται από έναν υπάλληλο:

 

1) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ειδικότητας Μηχανικού Μεταλλείων,

 

2) της Διευθύνσεως Δασών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας,

 

3) της Διευθύνσεως Τεχνικών Έργων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού,

 

4) έναν εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ειδικότητας τοπογράφου μηχανικού ή πολιτικού μηχανικού,

 

5) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, αρμόδιο για θέματα αρχαιοτήτων,

 

6) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οικείας Περιφέρειας, ειδικότητας μηχανικού, κατά προτίμηση πολεοδόμου χωροτάκτη,

 

7) έναν υπάλληλο του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών ειδικότητας γεωλόγου ή μηχανικού μεταλλείων και

 

8) έναν εκπρόσωπο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οριζόμενο από την Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

Οι υπάλληλοι των περιπτώσεων 1 και 5 ορίζονται από τον αρμόδιο Υπουργό, των περιπτώσεων 3, 4, 6 και 8 από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, της περίπτωσης 2 από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της περίπτωσης 7 από τη Διοίκηση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.

 

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα 5/8 των μελών και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

 

Οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της επιτροπής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο καθορισμός λατομικών περιοχών ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της οικείας αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, δύναται δε να παραταθεί για μία ακόμη διετία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

Εφόσον δεν γίνει ενεργοποίηση της περιοχής εντός των προθεσμιών αυτών, η έκταση αποχαρακτηρίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

3. Όπου στο άρθρο 3 του νόμου 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 2115/1993, αναφέρεται νομάρχης νοείται Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, όπου αναφέρεται νομαρχιακό συμβούλιο νοείται το περιφερειακό συμβούλιο και όπου αναφέρεται Υπουργός Ανάπτυξης νοείται Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.