Νόμος 4001/11 - Άρθρο 63b

Άρθρο 63Β: Πάγια στοιχεία, εξοπλισμός, προσωπικό και ταυτότητα του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και σχέσεις του με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 17 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ)

 

1. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στελεχώνεται με όλο το ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλίζεται με όλους τους τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο του παρόντος νόμου και για την άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ειδικότερα:

 

(α) Τα πάγια στοιχεία που είναι απαραίτητα για την άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Μεταφοράς, είναι ιδιοκτησία του, όπως ορίζεται με το άρθρο 7 του νόμου 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α/2005).

 

(β) Το προσωπικό που είναι απαραίτητο για την άσκηση της δραστηριότητας της Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης όλων των εταιρικών καθηκόντων, πέραν του προσωπικού που έχει ήδη μεταφερθεί στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 34/2007 (ΦΕΚ 31/Α/2007) κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του νόμου 3428/2005, προσλαμβάνεται αποκλειστικά από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

(γ) Η εκμίσθωση προσωπικού και η παροχή υπηρεσιών προς οποιοδήποτε και από οποιοδήποτε άλλο τμήμα ή κλάδο ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχείρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου απαγορεύεται. Ωστόσο, ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες στην Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

 

(α)α) η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν οδηγεί σε διακρίσεις εις βάρος άλλων Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου,

(β)β) διατίθεται σε όλους τους Χρήστες υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις,

(γ)γ) δεν περιορίζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό κατά την παραγωγή ή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, και

(δ)δ) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπηρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

2. Με την επιφύλαξη των αποφάσεων του Εποπτικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 63Ε του παρόντος, οι κατάλληλοι οικονομικοί πόροι για μελλοντικά επενδυτικά σχέδια ή / και για την αντικατάσταση των υφιστάμενων πάγιων στοιχείων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου παρέχονται στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εύθετο χρόνο από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου, κατόπιν σχετικού αιτήματός του.

 

3. Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου απαγορεύεται:

 

(α) Να δημιουργεί σύγχυση με την ταυτότητα, τις ανακοινώσεις, τα σήματα και τις εγκαταστάσεις του, όσον αφορά την ιδιαίτερη ταυτότητα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή οιουδήποτε μέρους της.

 

(β) Να μοιράζεται συστήματα πληροφορικής ή εξοπλισμό, χώρους και συστήματα ασφαλείας με οποιοδήποτε τμήμα της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή να συνεργάζεται με τους ίδιους συμβούλους ή εξωτερικούς εργολάβους για τα συστήματα πληροφορικής ή τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας του.

 

(γ) Να αναθέτει τον έλεγχο των λογαριασμών του σε ελεγκτή που ελέγχει τους λογαριασμούς της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή άλλου τμήματος ή κλάδου αυτής.

 

4. Είναι δυνατή η τροποποίηση της επωνυμίας του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο Ι4 του άρθρου Ι του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.