Νόμος 4001/11 - Άρθρο 73

Άρθρο 73: Ασφάλεια εφοδιασμού στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου θεσπίζεται σχέδιο έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-10-2010 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/67/ΕΚ του Συμβουλίου (EEL 295/2004). Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Το σχέδιο δύναται να προβλέπει τη σύσταση ομάδας ή ομάδων διαχείρισης κρίσεων και την ανάθεση σε αυτές ρόλων και αρμοδιοτήτων για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα κρίσης, ήτοι έγκαιρη προειδοποίηση, επιφυλακή και έκτακτη ανάγκη, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ως άνω Κανονισμού 994/2010.

 

2. Το σχέδιο της παραγράφου 1 ανωτέρω διασφαλίζει ότι σε ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού με φυσικό αέριο στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, κατά την οποία η αγορά φυσικού αερίου είναι ακόμη ικανή να διαχειριστεί αυτή τη διαταραχή εφοδιασμού, τότε λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού 994/2010.

 

Σε περίπτωση που τα μέτρα που εφαρμόζονται δεν επαρκούν για να καλυφθεί η εναπομένουσα ζήτηση φυσικού αερίου, αποφασίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο της παραγράφου 1, η έγκαιρη εφαρμογή πρόσθετων μέτρων που δεν στηρίζονται στην αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού 994/2010, προκειμένου να διασφαλιστεί ο, κατά προτεραιότητα, εφοδιασμός με αέριο των Προστατευόμενων Καταναλωτών και να περιοριστούν οι επιπτώσεις από το έλλειμμα παραγωγικού δυναμικού στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

3. Επιβεβλημένη διακοπή ή περιορισμός της παροχής φυσικού αερίου σε Πελάτες λαμβάνει χώρα σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τον κατάλογο σειράς διακοπής και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, οι Πελάτες των οποίων η παροχή φυσικού αερίου διακόπτεται ή περιορίζεται, δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για κανενός είδους αποζημίωση έναντι του / των αρμόδιου / αρμόδιων οργάνου / οργάνων που έλαβε/αν τη σχετική απόφαση.

 

4. Μεταξύ του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν να τηρούν αποθέματα εναλλακτικού καυσίμου, υπογράφεται υποχρεωτικώς σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, διατήρηση αποθέματος εναλλακτικού καυσίμου και τη διατήρηση της διαθεσιμότητας λειτουργίας της μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο. Ως εναλλακτικό καύσιμο νοείται το υγρό καύσιμο που διατηρείται σε δεξαμενές εντός του γηπέδου στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μονάδα. Το αντάλλαγμα καλύπτει το κεφαλαιουχικό κόστος των εγκαταστάσεων εναλλακτικού καυσίμου πρότυπης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, το κεφαλαιουχικό κόστος διατήρησης αποθεμάτων, πετρελαίου, καθώς και τη διαφορά κόστους πετρελαίου και Φυσικού Αερίου για τη διενέργεια δοκιμών που εκτελούνται για την πιστοποίηση της δυνατότητας λειτουργίας της μονάδας με εναλλακτικό καύσιμο είτε πριν τη σύναψη της σύμβασης της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία των δοκιμών καταλήγει στην υπογραφή της σύμβασης, είτε μετά τη σύναψη της σύμβασης, καθώς και τακτικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις των κατόχων άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι συνάπτουν τη σύμβαση της παρούσας παραγράφου με τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Το ύψος του ανταλλάγματος, καθορίζεται με την απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

5. Μεταξύ Προμηθευτών και Μεγάλων Πελατών δύναται να συνάπτεται σύμβαση για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. Δυνάμει συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και κάθε Προμηθευτή, δύνανται να ανακτώνται, εν μέρει ή στο σύνολό τους, και μέχρι ανώτατων ποσών που καθορίζονται στην απόφαση Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου τα ποσά που κατέβαλε κάθε Προμηθευτής για αποδεδειγμένη διαχείριση ζήτησης μετά από την κήρυξη κρίσης επιπέδου επιφυλακής, και για όσο διάστημα το επίπεδο κρίσης παραμένει στο επίπεδο επιφυλακής ή έκτακτης ανάγκης. Το ανακτώμενο μέρος του κόστους του Προμηθευτή από τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου μειώνεται ανάλογα με την κατά περίπτωση συμβολή του στην πρόκληση της κρίσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

 

6. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, που απορρέουν από τις Συμβάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως επίσης και για τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου εισπράττει, από όλους τους Χρήστες, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού ανά μονάδα ποσότητας φυσικού αερίου που οι τελευταίοι παραλαμβάνουν από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, το οποίο ανακτάται από τους Πελάτες Φυσικού Αερίου. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του παρόντος νόμου, πρόστιμα που επιβάλλονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για παραβίαση υποχρεώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και το ρυθμιστικό πλαίσιο για την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας με Φυσικό Αέριο αποτελούν έσοδο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού. Τα μέτρα του σχεδίου προληπτικής ανάγκης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το τέλος ασφάλειας εφοδιασμού αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Το ύψος του μοναδιαίου τέλους ασφάλειας εφοδιασμού που καταβάλλεται από κάθε κατηγορία Πελατών Φυσικού Αερίου, το επιτρεπόμενο ανώτατο όριο του λογαριασμού ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και οι αναγκαίοι όροι και προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση των μέτρων του σχεδίου προληπτικής δράσης, καθορίζονται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Ο Διαχειριστής καταβάλλει στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οικονομικό αντάλλαγμα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την ανωτέρω απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, από το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού που προβλέπεται στην παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 68. Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής χρηματοδοτεί το Λογαριασμό και το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος του Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου το Λογαριασμό αυτόν.

 

Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού, τούτο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται με την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της παραγράφου αυτής, η δε καταβολή από τον Διαχειριστή τυχόν ανεξόφλητων ποσών στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου αναστέλλεται, άτοκα, μέχρι τη δημιουργία θετικού υπολοίπου στο Λογαριασμό αυτόν και δεν συνιστά υπερημερία του Διαχειριστή. Στην περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού, με νέα απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας συμπληρώνεται η αρχική απόφασή της έτσι ώστε με αναπροσαρμογή του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού, να καλυφθεί ολοσχερώς και το αρνητικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού εντός του αμέσως επόμενου έτους.

 

Οι όροι και το περιεχόμενο των συμβάσεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου εκπονούνται από τον Διαχειριστή και εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Β.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

7. Σε περίπτωση κρίσης επιπέδου έκτακτης ανάγκης κατά άρθρο 10 του Κανονισμού 994/2010, ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου υποχρεούται ως ύστατο μέτρο για τη διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας, να αεριοποιήσει ποσότητες Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου Χρήστη ή Χρηστών, οι οποίες έχουν προσωρινώς αποθηκευθεί στη νήσο Ρεβυθούσα και οι οποίες είναι αναγκαίες αποκλειστικώς για την εξυπηρέτηση Προστατευόμενων Καταναλωτών. Οι Χρήστες αποζημιώνονται από τους Προμηθευτές των Προστατευόμενων Καταναλωτών, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

 

Το Φυσικό Αέριο που αεριοποιείται υποχρεωτικώς για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, λογίζεται ως αέριο εξισορρόπησης και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Β.1 του άρθρου 2 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 4513/2018 (ΦΕΚ 9/Α/2018).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.