Νόμος 4002/11 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Ρυθμίσεις τελωνειακών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυτοκίνητα της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010) και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) που τελωνίζονται μετά την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, με καταβολή ολόκληρου του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001), τέλους ταξινόμησης από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται για ταξινόμηση από ιδιώτες σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ' εφαρμογή των οριζομένων των προαναφερόμενων διατάξεων. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του νόμου [Ν] 2960/2001 μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης.

 

Στην αίτηση επιστροφής επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010.

 

Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31-12-2016.

 

Στην ανωτέρω διάταξη υπάγονται και οχήματα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις επιστροφής του τέλους ταξινόμησης έως και 30-11-2013, από ενδιάμεσους εμπόρους αυτοκινήτων (dealers) στους οποίους μεταβιβάστηκαν τα υπό κρίση οχήματα με ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόμησης. Στην περίπτωση αυτή προσκομίζεται συμπληρωματικά ως δικαιολογητικό, το πρωτότυπο τιμολόγιο στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, η οποία χορηγεί ακριβές φωτοαντίγραφο στον δικαιούχο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 4110/2013 (ΦΕΚ 17/Α/2013), με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), με την παράγραφο Δ5.6 του άρθρου τρίτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010 και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31-12-2015. Η προθεσμία αυτή εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του νόμου 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/2014).

 

3. Η προθεσμία που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) παρατείνεται μέχρι και την 30-12-2011. Στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και επιβατικά οχήματα και αυτοκίνητα τύπου jeep, που πληρούν τις προδιαγραφές της Οδηγίας 1998/69/ΕΚ Φάσης Β ή μεταγενέστερης, για τα οποία από 30-06-2011 και μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έχει καταβληθεί το τέλος ταξινόμησης και έχουν εκδοθεί τα αποδεικτικά είσπραξης. Στις περιπτώσεις αυτές επανυπολογίζεται το τέλος ταξινόμησης, συμψηφίζεται με αυτό που έχει καταβληθεί και επιστρέφεται η προκύπτουσα διαφορά.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.