Νόμος 4316/14 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Ρυθμίσεις για την απόσυρση οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31-12-2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.}

 

β. Η περίπτωση ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20-12-2015.}

 

γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν μέχρι 20-12-2015, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31-12-2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγουμένων ετών.}

 

2. α. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η κατά τα προηγούμενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος και το αργότερο μέχρι και τις 31-12-2016.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του νόμου 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010 και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3943/2011, εφαρμόζονται για αυτοκίνητα οχήματα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι και 31-12-2015. Η προθεσμία αυτή εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.}

 

3. α. Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του νόμου 3899/2010 και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του νόμου 3943/2011, όπως τροποποιούνται αντιστοίχως με τις περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται μέχρι και τις 31-12-2015.

 

β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 01-01-2015.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.