Νόμος 4002/11 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Σύσταση Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής στο Υπουργείο Οικονομικών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται οργανική μονάδα, επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο Υπηρεσία Σχεδιασμού και Παρακολούθησης της εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών.

 

2. Η Υπηρεσία Σχεδιασμού και Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα, μεταξύ των οποίων κατανέμονται οι αρμοδιότητες της, ως ακολούθως:

 

α) Τμήμα Α' - Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής:

 

α)α) Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ιδίως με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) για την ανεύρεση ορθών και αποτελεσματικών ενεργειών με στόχο την υλοποίηση των Προγραμμάτων.

 

β)β) Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων/δράσεων που ενσωματώνονται σε κάθε Πρόγραμμα, υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων για εναλλακτικές επιλογές μέτρων προς τον Υπουργό Οικονομικών, τα οποία επεξεργάζεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διευκόλυνση των ευρύτερων στόχων κάθε Προγράμματος.

 

γ)γ) Υποστήριξη του Υπουργού Οικονομικών και εισήγηση των Προγραμμάτων και των επί μέρους επικαιροποιήσεών τους.

 

δ)δ) Διαμόρφωση θέσεων, απόψεων και παροχή διευκρινίσεων προς το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, που είναι αρμόδιοι για τη διαπραγμάτευση και εκπροσώπηση της χώρας στα κοινοτικά και διεθνή όργανα και οργανισμούς.

 

β) Τμήμα Β' - Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, που υλοποιούνται από υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Οικονομικών:

 

α)α) Παρακολούθηση, συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων και των πληροφοριών από τους αρμόδιους φορείς, καθώς και τα κοινοτικά και διεθνή όργανα και οργανισμούς, σχετικά με την πορεία της έγκαιρης εφαρμογής των μέτρων / δράσεων των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής με εξαίρεση τα Μέτρα και τις Δράσεις που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 

β)β) Διαβίβαση των πληροφοριών και ενημέρωση των αρμόδιων φορέων αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους και τις προθεσμίες εκπλήρωσης αυτών, όπως απορρέουν από κάθε Πρόγραμμα.

 

γ)γ) Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων σε τακτική βάση προς τον Υπουργό Οικονομικών και το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων για την πορεία εφαρμογής κάθε Προγράμματος. Εντοπισμός τυχόν καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβλημάτων στην υλοποίηση του Προγράμματος και εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης των παραπάνω.

 

δ)δ) Συλλογή και τυποποίηση των δεδομένων για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης από το Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής των μετρήσιμων ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων των μέτρων που εφαρμόζονται με βάση κάθε Πρόγραμμα.

 

ε)ε) Τήρηση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του νόμου 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α/1987) πληροφοριών ή στοιχείων που υποχρεούνται να παρέχουν οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, για την υποβοήθηση του έργου του.

 

γ) Τμήμα Γ' - Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιούνται από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών:

 

α)α) έχει όλες τις αρμοδιότητες του Τμήματος Β' όσον αφορά τα Μέτρα και τις Δράσεις των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής για τα οποία αρμόδιος φορέας εφαρμογής τους είναι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

 

δ) Τμήμα Δ' - Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης:

 

α)α) Προετοιμασία και οργάνωση των επισκέψεων των κλιμακίων εκπροσώπων διεθνών και κοινοτικών οργάνων και οργανισμών.

 

β)β) Παροχή γραμματειακής υποστήριξης σε όλα τα Τμήματα της Διεύθυνσης.

 

γ)γ) Διεκπεραίωση των μεταφράσεων των κειμένων και τήρηση του αρχείου της Διεύθυνσης.

 

3. α) Η ανωτέρω Υπηρεσία στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών, κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και από υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που μετατάσσονται ή αποσπώνται στην Υπηρεσία

 

β) Της Διεύθυνσης και των Τμημάτων Α' - Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής, Β' - Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιούνται από υπηρεσίες εκτός του Υπουργείου Οικονομικών και Γ - Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής που υλοποιούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όλων των κλάδων του Υπουργείου Οικονομικών. Του Τμήματος Δ' - Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

Η τοποθέτηση των προϊσταμένων της Διεύθυνσης και των Τμημάτων διενεργείται με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον το βαθμό Δ', μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και άριστη γνώση 1 τουλάχιστον εκ των γλωσσών εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά).

 

γ) Ο αριθμός των υπαλλήλων, που απαιτούνται για τις ανάγκες στελέχωσης της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα ειδικότερα ή πρόσθετα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αυτών προσδιορίζονται με σχετική ανακοίνωση - πρόσκληση για την πλήρωση αντίστοιχου αριθμού θέσεων, ανάλογα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του νόμου 4021/2011 (ΦΕΚ 218/Α/2011), με την παράγραφο 10 του άρθρου 39 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), με την παράγραφο 9 του άρθρου 321 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης και των Τμημάτων αυτής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.