Νόμος 4002/11 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Δημοσιονομικές διατάξεις και ρυθμίσεις θεμάτων Νομικού Συμβουλίου του Κράτους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης ι' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 προστίθενται οι λέξεις ειδικοί ερευνητές και επιστήμονες συνεργάτες της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του νόμου 1682/1987.

 

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α/1991), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2085/1992 (ΦΕΚ 170/Α/1992) και το άρθρο 10 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005) και παύει η χορήγηση της προβλεπόμενης από τις διατάξεις αυτές επιδότησης αγοράς ή ανέγερσης κατοικίας, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησης, μετάθεσης ή μετάταξης του υπαλλήλου σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής.

 

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθεται περίπτωση γ, ως εξής:

 

{γ) Οι ειδικές εισφορές των προηγούμενων περιπτώσεων που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 01-01-2011 έως 31-07-2011 κατανέμονται ισόποσα και συνεισπράττονται με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011 σύμφωνα και με όσα ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της προηγούμενης περίπτωσης.}

 

4. Το άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 238/2003 (ΦΕΚ 214/Α/2003), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 18: Υποψήφιοι

 

Λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί που έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).}

 

5. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 24 του νόμου 3200/2003 (ΦΕΚ 281/Α/2003), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στους τακτικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ανεξάρτητων Αρχών, των οποίων η νομική υπηρεσία διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον: α) με την έκθεση επί της ένορκης διοικητικής εξέτασης, δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκονται και β) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο, κατά την ενώπιον του δικαστηρίου διαδικασία.}

 

β. Όπου, σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2993/2002 (ΦΕΚ 58/Α/2002), προβλέπεται η συμμετοχή λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, ο λειτουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορεί να αντικαθίσταται, ύστερα από αρνητική για την υπόδειξη του γνώμη του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, από δημόσιο υπάλληλο, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Α' βαθμού ή αντίστοιχης κατηγορίας και βαθμού, με εικοσαετή συνολική υπηρεσία, που ορίζεται από το όργανο που είναι αρμόδιο για την έκδοση της πράξης συγκρότησης ή από δικηγόρο με δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

 

6. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του νόμου 2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/1998), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Η μετάταξη γίνεται ύστερα από δημόσια προκήρυξη, με αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε κενές οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των προσόντων του μετατασσόμενου. Με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που τοιχοκολλείται στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, καθορίζονται ο τρόπος δημοσίευσης, το περιεχόμενο της προκήρυξης, τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.}

 

β) Διοικητικές πράξεις διαδικασίας μετατάξεων που έχουν εκδοθεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 15 του άρθρου 28 του νόμου 2579/1998, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με τις διατάξεις της προηγούμενης υποπαραγράφου α' της παρούσας παραγράφου, ανακαλούνται αυτοδικαίως και η σχετική διαδικασία ματαιώνεται, εφόσον μέχρι την Έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η πράξη μετάταξης.

 

7. Με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του νόμου [Ν] 3086/2002 (ΦΕΚ 324/Α/2002), επιτρέπεται η ανάθεση συλλογής ή επεξεργασίας στοιχείων, καθώς και η σύνταξη τεχνικών ή άλλων εκθέσεων, σε τρίτους. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι τρίτοι οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια για όσα γεγονότα ή πληροφορίες περιήλθαν σε γνώση τους, στο πλαίσιο της ανάθεσης αυτής.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 82 έως και 85 του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 

8. Το δεύτερο από το τέλος εδάφιο της περίπτωσης δ' του άρθρου 5 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Αρμόδια υπηρεσία για τη διαχείριση του λογαριασμού είναι η Διεύθυνση 25η (Δ25) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.}

 

9. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) οι λέξεις καταργούμενης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία αντικαθίστανται με τις λέξεις αναστελλόμενης, από την ίδια ως άνω ημερομηνία και καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

10. Η παράγραφος 21 του άρθρου 66 του νόμου 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α/2011) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

 

11. Στο τέλος της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/2011) προστίθενται λέξεις και εδάφιο από τότε που ίσχυσε η διάταξη ως εξής:

 

{, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρείται το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας, που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2961/1954 (ΦΕΚ 197/Α/1954), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 6 του άρθρου 44 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) και την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου.}

 

12. α) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3Β του νόμου 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12)α του νόμου 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/2011), μετά τη λέξη του νόμου 3839/2010 προστίθεται η φράση, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση.

 

β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3Β του νόμου 2362/1995 προστίθεται πέμπτο εδάφιο ως εξής:

 

{Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών έχουν υπάλληλοι όλων των κλάδων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης όλων των Υπουργείων. Ως Προϊστάμενοι της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης ή διαχειριστικού ελέγχου. Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, επιλέγονται υπάλληλοι με δύο (2) τουλάχιστον έτη εμπειρίας στα ίδια θέματα. Κατά την πρώτη εφαρμογή η προκήρυξη όλων των θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών και η επιλογή των προϊσταμένων των θέσεων αυτών γίνεται με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο πέμπτο του νόμου 3839/2010.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.