Νόμος 4002/11 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Κατηγορίες πιστοποίησης καταστημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι πιστοποιήσεις των καταστημάτων διεξαγωγής παιγνίων με παιγνιομηχανήματα διακρίνονται σε κατηγορίες ως εξής:

 

α) Πιστοποίηση τύπου Α' για τα καταστήματα διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων σε αμιγείς χώρους, που εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

 

Τα μηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους μέχρι τριάντα ανά κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. Στα καταστήματα με τεχνικά - ψυχαγωγικά παίγνια υπάρχει διακριτός χώρος για τους ανηλίκους.

 

β) Πιστοποίηση τύπου Β' για τα καταστήματα διεξαγωγής τυχερών παιγνίων σε αμιγείς χώρους, που εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

 

Τα παιγνιομηχανήματα μπορούν να τοποθετηθούν σε αμιγείς χώρους και μέχρι 50 ανά κατάστημα. Το κατάστημα δεν μπορεί να συνδέεται εσωτερικά με άλλο. Δεν χορηγείται πιστοποίηση τύπου Β' σε καταστήματα που απέχουν από τα ήδη λειτουργούντα καζίνο απόσταση ίση ή μικρότερη των 5 χιλιομέτρων, η οποία υπολογίζεται σε ευθεία γραμμή.

 

γ) Πιστοποίηση τύπου Γ' για καταστήματα διεξαγωγής αποκλειστικά τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων σε μικτούς χώρους, που εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

 

δ) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων αποκλειστικά τεχνικών - ψυχαγωγικών παιγνίων σε θαλασσοπλοούντα πλοία που διενεργούν πλόες εσωτερικού ή εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Δ', που εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

 

ε) Για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων τυχερών παιγνίων, που πραγματοποιείται μόνο σε αμιγείς χώρους, στα υπό ελληνική σημαία θαλασσοπλοούντα πλοία, που διενεργούν πλόες εξωτερικού, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης τύπου Ε', που εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.

 

στ) Για την εγκατάσταση μέχρι 15 παιγνιομηχανημάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 στα πρακτορεία της Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου, τα οποία προσφέρουν τα τυχερά παιχνίδια που δικαιούται να διεξάγει η Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασης μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου, όπως ισχύει, και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόμου 2843/2000, απαιτείται η έκδοση πιστοποίησης πρακτορείου τύπου ΣΤ', η οποία εκδίδεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Παιγνίων και μέχρι την έκδοσή του, όπως ορίζεται με την απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων της παραγράφου 5 του άρθρου 54.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 22 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με την παράγραφο 7 του άρθρου 24 του νόμου 4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α/2013), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 του νόμου 4499/2017 (ΦΕΚ 176/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.