Νόμος 4014/11 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Οργανωτικά, λειτουργικά και άλλα ζητήματα της ΕΥΕΠ και του ΣΥΓΑΠΕΖ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος συνιστώνται 2 θέσεις Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή, μία για το συντονισμό της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων του άρθρου 28 του παρόντος και μία για το συντονισμό των περιβαλλοντικών ελέγχων σε επίπεδο χώρας, οι οποίοι τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λαμβάνουν το 75% των αποδοχών του Γενικού Επιθεωρητή, καθώς και την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου β' του άρθρου 1 της κοινής απόφασης [Α] των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 2/51476/0022 (ΦΕΚ 1813/Β/2007).

 

2. Στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος συγκροτείται νέος Τομέας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τα Οινόφυτα, με αρμοδιότητες αυτές που έχουν ανατεθεί στους Τομείς της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με το προεδρικό διάταγμα 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α/2003) εντός της εδαφικής περιοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του οποίου προΐσταται Τομεάρχης Επιθεωρητής και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

 

3. Για τη στελέχωση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και την ενίσχυση εν γένει των Τομέων Νοτίου και Βορείου Ελλάδας αυτής, οι προβλεπόμενες από το άρθρο 4 του προεδρικού διατάγματος 165/2003 (ΦΕΚ 137/Α/2003) θέσεις επιθεωρητών, ειδικού επιστημονικού προσωπικού, μετατρέπονται σε θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και επιπρόσθετα συνιστώνται 25 θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) ως εξής ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα:

 

2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού,
2 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων,
1 θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής,
8 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος (1 ειδικότητας Βιολόγου ή / και 3 ειδικότητας Χημικού ή / και τέσσερις 4 ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβάλλοντος),
10 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανικών (3 ειδικότητας Χημικού Μηχανικού, 2 ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 1 ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, 2 ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και 2 ειδικότητας Μεταλλειολόγου Μηχανικού),
2 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωτεχνικών (1 ειδικότητας Γεωλόγου και 1 ειδικότητας Δασολόγου).

 

Το ανωτέρω προσωπικό τοποθετείται σε Τμήματα με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 54 του νόμου 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορούν να συστήνονται Γραφεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητα εντός εδαφικής περιοχής όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως σε βιομηχανικές περιοχές της χώρας με υψηλή συγκέντρωση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, ευαίσθητα προστατευόμενα οικοσυστήματα κ.λ.π., των οποίων προΐστανται Τομεάρχες.

 

5. Για τη στελέχωση του αυτόνομου Γραφείου Αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) οι 7 θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος 148/2009 μετατρέπονται σε θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και επιπρόσθετα συνιστώνται 8 νέες θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και ειδικότερα:

 

2 θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Χημικών ή Χημικών Μηχανικών,
1 θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιολόγων,
1 θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωλόγου,
1 θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομολόγου με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά,
1 θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Γεωπόνων ή Δασολόγων,
1 θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Περιβάλλοντος (πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων) ή Μηχανικών Περιβάλλοντος,
1 θέση κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής
και τέλος διατηρούνται οι 2 θέσεις διοικητικού προσωπικού.

 

6. Όλες οι προβλεπόμενες, στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος άρθρου, θέσεις πληρούνται αποκλειστικά με υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή / και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά από απόσπαση ή με μετάταξη ή με μετακίνηση, όπως ισχύει, με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων Σε περίπτωση απόσπασης ή μετακίνησης η διάρκεια ορίζεται σε τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται για υπηρεσιακές ανάγκες. Το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος με απόσπαση μπορεί να μετατάσσεται στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κατόπιν σχετικής αίτησης.

 

Σε περίπτωση μετάταξης καταργείται αντίστοιχα η οργανική θέση που κατείχε ο μετατασσόμενος.

 

7. Με την έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έως το τέλος του 2012, θα καθοριστούν το είδος και το ύψος της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τη σταδιακή υπαγωγή των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος III του προεδρικού διατάγματος 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/2009), λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δραστηριότητας, τη σοβαρότητα της ενδεχόμενης ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής στο έδαφος, στο νερό και τη βιοποικιλότητα, το βαθμό επικινδυνότητας εκδήλωσης περιβαλλοντικής ζημιάς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.